Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the research results concerning the chromium-nickel-molybdenum duplex cast steel GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3 grade. The aim of studies was the description of the influence of hyperquenching temperature Tp i.e. 1100, 1125 and 1150°C on microstructure and mainly mechanical properties i.e. tensile strength UTS, yield strength YS, hardness HB, elongation EL and impact energy KV of duplex cast steel GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3 grade. The range of studies included ten melts which were conducted in foundry GZUT S.A. Based on the obtained results was confirmed that application of hyperquenching process guarantees the elimination of brittle s phase in the microstructure of studied duplex cast steel. Moreover on the basis of conducted statistical analysis of the researches results is concluded that with the decrease in hyperquenching temperature increases ductility and amount of austenite, while decreases strength and amount of ferrite in studied duplex cast steel GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3 grade.
EN
The most important feature of bells is their sound. Their clarity and beauty depend, first of all, on the bell’s geometry - particularly the shape of its profile and the mechanical properties of alloy. Bells are the castings that work by emitting sound in as-cast state. Therefore all features that are created during melting, pouring, solidification and cooling processes will influence the bell's sound. The mechanical properties of bronze depend on the quality of alloy and microstructure which is created during solidification and depend on its kinetics. Hence, if the solidification parameters influence the alloy’s properties, how could they influence the frequencies of bell`s tone? Taking into account alterable thickness of bell's wall and differences in microstructure, the alloy's properties in bell could be important. In the article authors present the investigations conducted to determine the influence of cooling kinetics on microstructure of bronze with 20 weight % tin contents.
EN
The most important feature of bells is their sound. Its clarity and beauty depend, first of all, on the bell’s geometry - particularly the shape of its profile, but also on the quality of alloy used to its cast. Hence, if the melting and pouring parameters could influence the alloy’s properties, what influence they would have on the frequencies of bell’s tone. In the article authors present their own approaches to find answers on that and more questions.
EN
In the article there are presented methods and results of investigation which main aim were determination of influence of melting technology (gas extraction, vacuum refining, slag refining and extraction, deoxidation and degassing) and type of used modifiers on the type and shape of non-metallic inclusions and the primary structure refining. Low alloy cast steel melted in laboratory conditions, in an inductive furnace was investigated. Additions of FeNb, FeV, FeTi and FeZr modifiers were applied. The contents of oxygen and nitrogen in obtained cast steel were determined. The most advantageous impact on refining of the primary structure of has been found for the modifiers FeTi+FeZr. In cast steel with the addition of Zr the conglomerates from a different non -metallic inclusions have been observed. Zirconium probably plays role of the nucleus - creating for other inclusions present in the conglomerates. Clusters of inclusions due to their size affect the crystallization and grain growth processes reducing grain size of the primary structure.
PL
W pracy przedstawiono założenia, metodykę i wyniki badań, których celem było określenie wpływu technologii wytopu (ekstrakcji gazowej, rafinacji próżniowej, rafinacji i ekstrakcji żużlowej, odtleniania i odgazowania) i rodzajów zastosowanych modyfikatorów na postać i rodzaj wtrąceń niemetalicznych oraz rozdrobnienie struktury pierwotnej. Analizie poddano nisko-stopowe staliwo wytopione w warunkach laboratoryjnych w piecu indukcyjnym. Zastosowano dodatek modyfikatorów FeNb, FeV, FeTi i FeZr. W uzyskanym staliwie określono zawartość O i N oraz jego skład chemiczny. Stwierdzono najkorzystniejsze, ze względu na rozdrobnienie struktury pierwotnej, oddziaływanie modyfikatora FeTi+FeZr. Zaobserwowano występowanie konglomeratów różnych wtrąceń niemetalicznych w staliwach z dodatkiem Zr, który prawdopodobnie działa zarodkotwórczo na pozostałe wtrącenia wchodzące w skład konglomeratów. Skupiska wtrąceń ze względu na swoje rozmiary wpływały na krystalizację i wzrost ziaren staliwa rozdrabniając jego strukturę pierwotną.
EN
A description of alloy layer formation on a steel substrate is presented. Two types of formation are considered: diffusion of carbon and chromium into the solid from the pad in the direction of the cast steel within the FeCrC (grains) and diffusion in a layer of liquid chromium cast iron formed in a preceding step. The influence of silicon in the pad on the pad’s transformation into the liquid is also examined. Solidus and liquidus temperatures of high carbon ferrochromium are determined. The larger the content of Si is used in the experiment, the lower the solidus temperature of the FeCrC alloy is observed. This results from the higher intensity of the elements’ diffusion and faster formation of the liquid.
PL
W pracy przedstawiono autorski opis procesu powstawania powierzchniowej warstwy stopowej, którego istota opiera się na dyfuzji w stanie stałym węgla i chromu z wkładki w stronę staliwa w obrębie ziaren FeCrC, jak również na dyfuzji w warstwie ciekłego żeliwa chromowego powstałego w wcześniejszych etapach tworzenia się warstwy w wyniku dyfuzji w stanie stałym. Zbadano również wpływ dodatku krzemu w materiale wkładki stopowej na proces przejścia jej w stan ciekły. Określono temperaturę likwidus i solidus żelazochromu wysokowęglowego mającą wpływ na ten proces. Stwierdzono, że zwiększona zawartość Si powoduje obniżenie temperatury solidus stopu FeCrC co jest powodem zwiększenia szybkości dyfundujących składników, co z kolei prowadzi do szybszego powstania fazy ciekłej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz mikrostruktur żeliwa szarego EN-GJL-HB155. Formy wykonano z różnych mas formierskich – klasycznej bentonitowej, piaskowej z żywicą chemoutwardzalną oraz termoizolacyjnej o osnowie z mikrosfer glinokrzemianowych. Do wykonania odlewów próbnych i formowania wykorzystano czterostopniowy model schodkowy według tzw. „próby schodkowej” o grubości stopni: 3, 5, 10, 20 mm. Podjęte badania stanowią wstęp do analizy mikrostruktur szkieletowych odlewów żeliwnych. Odlewy szkieletowe powinny się charakteryzować niewielką grubością łączników tworzących szkielet (docelowo poniżej 3 mm), wysoko rozwiniętą powierzchnią oddawania ciepła, dobrymi własnościami mechanicznymi oraz z góry ustaloną geometrią komórek elementarnych. Odlewy szkieletowe stanowią oryginalne opracowanie Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.
EN
The article presents results of EN-GJL-HB155 grey cast iron microstructure analysis. Moulds were prepared with use of different moulding sands – classic with bentonite, quartz with chemical hardened resin and heat-insulating with aluminosilicate microspheres matrix. To perform experimental casting and forming four-step pattern according to step test bar with a thickness of: 3, 5, 10, 20 mm were used. The study are the introduction of cast iron skeleton casting microstructure analysis. Skeleton castings should be characterized by a small thickness of connector making the skeleton (the target of less than 3 mm), the highly developed surface of the heat give-up, good mechanical properties and predetermined geometry of elementary cells. Skeleton castings are the original development of the Department of Foundry Engineering of the Silesian University of Technology.
7
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu technologiczności tradycyjnego sposobu odlewania dzwonów. Pomimo złamania podstawowych zasad poprawnego projektowania technologii odlewania, tradycyjna technologia wykonywania dzwonów sprawdza się od setek lat. Autorzy analizując wyniki badań brązu CuSn20-C oraz tradycyjnej masy formierskiej używanej do wykonywania form na dzwony, próbują wykazać na czym polega tajemnica fenomenu najstarszej z aktualnie stosowanych technologii odlewania.
EN
The article are devoted to the issue of manufacturability of the traditional way of casting bells. Despite breaking the fundamental principles of proper casting technology design, traditional technology of casting bells has works for hundreds of years. The authors have analyzing the investigations results of a bronze CuSn20-C and traditional molding sand is used to produce molds for bells and they have been trying to demonstrate what is the secret of the marvel of the oldest currently used casting technology.
EN
The paper presents the results of simulation of alloy layer formation process on the model casting. The first aim of this study was to determine the influence of the location of the heat center on alloy layer’s thickness with the use of computer simulation. The second aim of this study was to predict the thickness of the layer. For changes of technological parameters, the distribution of temperature in the model casting and temperature changes in the characteristic points of the casting were found for established changes of technological parameters. Numerical calculations were performed using programs NovaFlow&Solid. The process of obtaining the alloy layer with good quality and proper thickness depends on: pouring temperature, time of premould hold at the temperature above 1300oC. The obtained results of simulation were loaded to authorial program Preforma 1.1 in order to determine the predicted thickness of the alloy casting.
EN
There are presented the results of researches conducted on the steel cast with surface alloy layer in this work. The measurement of the thickness, hardness and abrasion wear resistance was conducted in accordance with norm ASTM G 65-00. The measurement of the corrosion resistance was conducted in accordance with the potentio - dynamical method. It is shown that it is possible to obtain the alloy surface layer of different thickness by control of some factors: pouring temperature Tzal , diameter of grain of FeCrC alloy Zw and the thickness of the cast wall gśo. It is proved that the smaller diameter of ferrochromium grain, the thicker surface alloy layer. It is also said that the higher pouring temperature and thicker the cast wall, the thicker surface alloy layer. What is more - the smaller thickness of the cast wall, the bigger hardness and abrasion wear resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odlewu staliwnego z powierzchniową warstwą stopową. Badania obejmowały pomiar grubości, twardości, odporności na zużycie ścierne wykonane zgodnie z normą ASTM G 65-00 oraz odporności na korozję metodą potencjo-dynamiczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sterując w zadanym zakresie zmiennymi czynnikami procesu takimi jak temperatura zalewania staliwa Tzal, średnica Zw ziarna stopu Fe-Cr-C i grubość ścianki odlewu gśo. można uzyskać powierzchniową warstwę stopową o różnej grubości. Wyniki badań dowiodły również, że stosowanie na wkładkę stopową żelazochromu o mniejszej średnicy ziarna powoduje powstanie powierzchniowej warstwy stopowej o większej grubości, podobnie jak przy wzroście temperatury zalewania i grubości ścianki odlewu. Ponadto stwierdzono, że im mniejsza grubość ścianki odlewu tym uzyskuje się większą twardość warstwy i odporność na zużycie ścierne.
PL
W artykule przedstawiono próbę określenia zależności między stopniem rozdrobnienia struktury pierwotnej staliwa, który jest wynikiem modyfikacji, i prędkością propagacji fali ultradźwiękowej w materiale. Znalezienie takiej zależności umożliwiałoby oszacowanie wielkości ziarna pierwotnej struktury wybranych fragmentów odlewów staliwnych metodą nieniszczącą. Co w efekcie może doprowadzić do opracowania metod szacowania wartości właściwości mechanicznych przez pomiar prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w odlewaniu. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach pobranych z niskostopowego staliwa konstrukcyjnego. Stopień rozdrobnienia struktury porównywano z pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych, a wyniki zostały przeanalizowane i omówione.
EN
The work presents an attempt to determine the relationship between the refinement of the cast steel primary structure which is a result of modifying and the parameter of ultrasonic wave propagation in the material. Finding such a relationship would allow to on estimation of the grain size of the primary structure of selected fragments of cast steel castings with non-destructive methods. What in the long term can lead to the development of methods for estimating the value of the mechanical properties by measuring the velocity of ultrasonic wave propagation in the casting. This paper presents the results of ultrasonic wave velocity measurements in samples taken from low-alloy structural cast steel. Cast steel was modified using different modifiers to obtain diversity refinement of the primary structure. The degree of refinement of the structure was compared with the ultrasonic wave velocity measurements and the results have been analyzed and discussed.
EN
In this work the results of experiment connected with the problem of formation surface layers on the steel castings. There was an attempt to determine two factors: temperature (premould be higher up 1300°C) and time (heating composite premould). The purpose of the argument was prove of creation surface composit layer in the consequence of heat composite premould (to above temperature of 1300°C). The purpose of conducted research was tests control parameters (have an influence on diffusion process).
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i procesu krzepnięcia na który można wpływać poprzez zastosowanie zabiegu modyfikacji. Wpływ ten uzależniony jest od zastosowanego modyfikatora. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena efektów modyfikacji niskostopowego staliwa konstrukcyjnego wybranymi dodatkami modyfikującymi. Kluczowym elementem jest także obróbka cieplna o odpowiednich parametrach. W ramach badań wykonano dziewięć odlewów modelowych z zastosowaniem różnych modyfikatorów, ocenę skutków zabiegu oszacowano na podstawie otrzymanych wyników badań własności mechanicznych.
EN
Mechanical properties of steel are primarily a function of chemical composition and the solidification process which can be influenced by the application of the inoculation treatment. This effect depends on the modifier used. The article presents the results of studies designed to assess the effects of structural low alloy steel inoculation by selected modifying additives. A key element is the heat treatment with the appropriate parameters.The study was performed on nine casts modeled with different inoculants, assessment of the procedure impact was based on the mechanical properties of made castings.
EN
Structure, and thus the mechanical properties of steel are primarily a function of chemical composition and the solidification process which can be influenced by the application of the inoculation treatment. This effect depends on the modifier used. The article presents the results of studies designed to assess the effects of structural low alloy steel inoculation by selected modifying additives. The study was performed on nine casts modeled with different inoculants, assessment of the procedure impact was based on the macrostructure of made castings. The ratio of surface area equivalent to the axial zone of the crystals and columnar crystals zone was adopted as a measure of the inoculation effect.
14
Content available remote Rury z poliamidu 12 : właściwy wybór dla instalacji bezwykopowych
PL
Wostatnich latach rury wykonane z poliamidu 12 (PA12) są poddawane dokładnym badaniom pod kątem ich zastosowania w gazowych instalacjach wysokociśnieniowych o ciśnieniu roboczym sięgającym 20 barów (290 psi). Po uzyskaniu ogólnie pozytywnych wyników w studiach wykonalności i rozmaitych instalacjach próbnych, przemysł gazowy przeszedł do wykonania pierwszych instalacji eksploatacyjnych, aby uzyskać większe doświadczenie i zaufanie do tego nowego materiału, znajdującego zastosowanie jako zamiennik dla stali w wysokociśnieniowych liniach rozdzielczych. Z myślą o zdobyciu dalszych doświadczeń i zaufania w odniesieniu do funkcjonowania rur z PA12 instalowanych z zastosowaniem alternatywnych technologii, Evonik zbadał zachowanie rur wyprodukowanych z własnego poliamidu PA12 w instalacjach realizowanych metodą bezwykopową.
EN
In recent years pipes of polyamide 12 have been thoroughly investigated for high pressure gas installations with operation pressures up to 20 bar. After overall positive results from feasibility studies and various test installations, the gas industry followed up with its first service installations under waiver to develop more experience with and confidence in this new material for high pressure distribution lines as an alternative to steel. To gain additional experience and confidence in the performance of PA12 pipes installed by alternative installation technologies Evonik investigated the behavior of its PA12 grade if installed trenchless. The authors will summarize the relevant lab test data and will present results of directional drilling and pipe cracking trials performed in Germany. Horizontal directional drilling installation of PA12 in a service installation in Mississippi will be highlighted.
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i warunków krzepnięcia, czyli struktury pierwotnej, można jednak je zmieniać, w ograniczonym zakresie, poprzez obróbkę cieplną. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów ulepszania cieplnego na własności mechaniczne niskostopowego staliwa konstrukcyjnego wzorowanego, pod względem składu chemicznego, na staliwie L20HGSNM. Podjęto próbę ilościowego określenia tej zależności.
EN
The mechanical properties of cast steel are primarily a function of chemical composition and solidification conditions i.e. primary structure, however, them can be change in a limited extent, by heat treatment. In the article the influence parameters of quenching on mechanical properties of low-alloy structural cast steel, modeled in terms of chemical composition, on the cast steel L20HGSNM, are presented. An attempt to quantify this relationship was made.
PL
Praca przedstawia wyniki badań mikrostruktury oraz wybranych własności mechanicznych warstwy stopowej. Celem badań było określenie wpływu Ni, Mo, Si i Ti dodanych oddzielnie do żelazochromu wysokowęglowego, z których wykonano wkładkę stopową na własności warstwy wytworzonej na odlewie staliwnym. Badania struktury prowadzono na mikroskopie świetlnym. W ramach badań własności użytkowych określono twardość, mikrotwardość oraz odporność na zużycie ścierne typu metal-minerał wytworzonej warstwy stopowej. Dążono do uzyskania jak najwyższych własności oraz największej grubości warstwy stopowej, która byłaby pozbawiona wad i nieciągłości. Przeprowadzone badania umożliwiły dobór dodatku stopowego do materiału wkładki co wpłynęło na poprawienie jakości otrzymywanych powierzchniowych warstw stopowych.
EN
The paper presents research results of microstructure and selected mechanical properties of alloy layer. The aim of the researches was to determine the influence of Ni, Mo, Si and Ti with high-carbon ferrochromium (added separately to pad) on the alloy layer on the steel cast. Metallographic studies were made with use of light microscopy. During studies of usable properties measurements of hardness, microhardness and abrasive wear resistance of type metal-mineral for creation alloy layer were made. As thick as possible composite layer without any defects and discontinuity was required. The conducted researches allowed to take the suitable alloy addition of the pad material which improved the quality of the surface alloy layer.
17
Content available Niskostopowe staliwo konstrukcyjne
PL
Wykonanie odlewu konstrukcyjnego konkurencyjnego dla konstrukcji spawanych z wysokowytrzymałych stali wymaga przede wszystkim uzyskania staliwa o wysokiej jakości metalurgicznej. W pracy przedstawiono założenia, metodykę i wyniki badań, których celem było określenie najkorzystniejszych: konfiguracji i parametrów zabiegów metalurgicznych oraz sposobów modyfikacji, w aspekcie uzyskania staliwa niskostopowego o możliwie najwyższej jakości. Wykonano cykl wytopów staliwa niskostopowego wzorowanego na staliwie L20HGSNM, opracowano sposób argonowania w laboratoryjnym piecu indukcyjnym o pojemności 50kg, oraz przeprowadzono modyfikację dodatkami FeNb, FeV i sferoidyzatora MgCe. W trakcie wytopów zostały pobrane próbki staliwa bezpośrednio z pieca oraz wykonano szereg odlewów próbnych. Określono skład chemiczny wytopionego staliwa, zawartości O, N i H oraz oceniono wpływ dodatków na strukturę i charakter przełomów próbek udarnościowych.
EN
Production of constructional casting competitive for welded structure of high-strength steel first of all required high metallurgical quality of cast steel. Assumptions, methodology and results of investigation which the aim was determination of the most advantageous: configuration and parameters of metallurgical treatments and ways to modify, in aspects of reach the low-alloy cast steel of the highest quality as possible, are presented. A series of low-alloy cast steel melts modeled on cast steel L20HGSNM was performed, the way of argoning in laboratory induction furnace with a capacity of 50kg was worked out, modifications with additions of FeNb, FeV and master alloy MgCe were performed. During each melts samples of cast steel direct from metal bath were get and series of experimental casting was made. Chemical compositions of melted cast steel, contents of O, N and H were determined as well as influence of additions on structure and nature of impact strength samples fracture were estimated.
EN
In the paper the characteristic of the surface alloy layers on cast steel castings is presented. The assumptions for the simulation with the use of FLUENT software were worked out on the basis of the mechanisms known from the previous researches. The contact geometry (of preform and cast steel) and boundary conditions similar to the technological conditions were determined. The simulation was carried out for three pouring temperatures. The results of the simulations and the conclusions were presented. The real examinations for the same technological parameters were carried out to verify the calculations. The obtained results were compared.
EN
The aim of the researches was to determine the influence of the size of high - carbon ferrochromium grain (which was used to make the pad) on the quality of the composite layer on the steel cast. This kind of cast was obtain by pouring the mould with the pad placed on the chosen surface with liquid metal. As thick as possible composite layer without any defects and discontinuity was required. Both good quality and required thickness of surface composite layer depend on many factors. The pouring temperature, module of cast solidification, size and shape of the cast are the most important ones. The suitable graininess of pad material is also significant parameter. The conducted researches allowed to take the suitable graininess of the pad material which improved the quality of the surface composite layer.
20
Content available remote The determination of the thickness of the composite layers
EN
Purpose: In this article, the results of thermal simulation of composite layer formation on the steel model casting are shown. The main aim of researches was to work out the technological parameters of composite layer formation process, for which it is possible to get good quality reinforcement layer with desirable thickness. Design/methodology/approach: Both the distribution of temperature in model casting and the course of temperature changes in characteristic points of composite premould, were determined for assumed changes of the chosen technological parameters. The numerical calculations were conducted with the use of software NovaFlow&Solid 2.9 r81. Findings: Both the good quality and the desirable thickness of the composite layer depend on the parameters of process and the pouring temperature during the casting process. Research limitations/implications: Researches made possible to determine technological parameters, which have an direct effect on this process, and the criterions, which should be taken by casting technology of this kind of casting. Practical implications: Thanks to obtained results, it is possible to work out the guidelines and rules for projecting the construction and the selection of technological parameters of casting with the surface composite layer. Originality/value: The obtained results and the analysis of them allow to determine the basic guidelines for designing technology and construction of casting with the composite layer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.