Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protein
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Prawidłowe żywienie człowieka uzależnione jest od spożycia wielu składników odżywczych obecnych w diecie. Białko stanowi nieodłączną część tej diety. Może ono pochodzić z wielu źródeł i różnić się pod względem biodostępności czy profilu aminokwasowego. Najczęściej źródłem pełnowartościowego białka jest żywność pochodzenia zwierzęcego. Współcześnie hodowla zwierząt generuje jednak wysokie koszty i jest szkodliwa dla środowiska. W obliczu stale rosnącej populacji światowej aktualnym wyzwaniem jest poszukiwanie białka ze źródeł spełniających aspekty żywieniowe, środowiskowe i społeczne. Najlepszymi alternatywami wydają się być białka jednokomórkowców, organizmów morskich oraz owadów jadalnych. Białka te charakteryzują się wysoką wartością odżywczą i wysoką strawnością. Obecnie głównymi problemami, które ograniczają wykorzystanie tych białek w żywności są wysokie koszty produkcji, bezpieczeństwo oraz brak akceptacji tego typu żywności ze strony konsumentów.
EN
Proper human nutrition depends on the intake of many nutrients present in the diet. Protein is an integral part of this diet. It can come from many sources and differ in terms of digestibility and amino acid profile. The most common source of protein is food of animal origin. Nowadays, livestock farming generates high costs and is harmful to the environment. In the face of a constantly growing world population, the current challenge is to search for protein from sources that meet nutritional, environmental and social aspects. The best alternatives seem to be proteins from unicellular organisms, marine organisms and edible insects. They are characterized by high nutritional value and high digestibility. Currently, the main problems that limit the use of these proteins in food are high production costs, safety and lack of acceptance of this type of food by consumers.
EN
The use of wheat straw as a cellulose containing raw material for the production of sugars and other biologically valuable products can solve the problem of food products shortages, by supplying oligosaccharides, xylose and other valuable metabolites of microbial synthesis. In our experiment, straw of annual spring wheat of the Tulkibas variety and perennial wheat of the Sova variety was added to the enzyme solutions of Trichoderma harzianum 121 and Aspergillus awamori F-RKM 0719 strains. As a result, the variant A. awamori F-RKM 0719 + Sova straw showed the highest level of nitrogen (1.05%) and protein (6.5%). The highest concentration of amino acids, 7.14 mg/ml, was found in the perennial wheat sample, while the lowest concentration, 1.32 mg/ml, in the annual wheat sample. The total carbohydrate content in the straw of the annual and perennial wheat varieties differed, namely, the perennial wheat straw with the addition of A. awamori F-RKM 0719, contained fructose in the amount of 0.0079 mg/g, while in the annual wheat it was absent. The glucose content in the perennial wheat straw was three times higher than in the annual wheat straw, 0.0144 and 0.0035 mg/g, respectively. Based on our results, we recommend wheat straw for the use as a raw material for chemical and microbiological processing.
EN
The oil content of hemp seeds is controlled by the genotype and in the conducted studies did not depend on the growing technology; however, this factor had a synergistic effect with others. The protein content of hemp seeds during the years of research did not depend on weather conditions. Like other quality indicators, it had a slight variation, which indicates the significant role of the genetic characteristics of the varieties. On average, over the years of research, the protein content of the variants grown according to conventional technology was 25.2%, and according to transitional technology, it was 0.03% higher, which was within the limits of statistical error. The organic technology ensured the protein content at the level of 25.3%, and the use of the BioStymix-Niva microbial biodegrader - biodestructor contributed to the further growth of the indicator to 25.4%. The oil content of hemp seeds is not limited by other important characteristics, such as the yield of the hemp stems or the fiber content. Only the Glyana variety showed inverse correlations with plant height, hemp stems and seed productivity, they were of medium strength (r = -0.60 – -0.43). In the Zolotoniski 15 variety, only one inverse relationship was recorded, i.e. plant height (r = -0.57). No correlation was established between protein content and oil content in seeds. Correlations may change depending on other factors of cultivation, including weather conditions, elements of technology, etc., but the evaluation of varieties for cultivation according to these characteristics can significantly increase the efficiency of the production of cannabis products.
EN
Adding humic acid to soil can improve soil structure and fertility, which can lead to better plant growth and higher crop yields. Extracting humic acid from compost is a sustainable and environmentally friendly way to obtain a valuable organic material. Humic acid (HA) can be extracted from compost relatively easily and at a low cost, making it an attractive option for farmers. In this study, we investigated the use of sugarcane bagasse (SB) and immature horse manure (IHM) as bulking agents for the composting of separated municipal solid waste (SMSW) and the extraction and characterization of humic acid from the mature composts produced. Fertilizing solutions containing different concentrations of humic acid were prepared and used to evaluate their effects on turnip crop growth and various biochemical parameters during cultivation. The results showed that the humic acid extracted from the composts had high yields and were rich in elemental carbon. The application of humic acid at both low and high concentrations resulted in a significant improvement in all the parameters measured except for the total protein in the roots, which did not differ significantly between the humic acid concentrations. The yield, root diameter and fresh weight increased significantly, and the leaf area was proportional to the humic acid concentration of the solution used. The highest increase in chlorophyll a content was observed in the treatment of humic acid extracted from composts C2 and C3 at a concentration of 0.1 gL-1, with an increase of 31% and 37%, respectively, compared to the control. The use of humic acid provided by co-compost can be considered a successful management strategy for degraded sandy soils and sustainable agriculture production in sandy poor soils worldwide.
PL
Kolagen jest kluczowym białkiem w organizmach żywych, stanowiącym aż ok. 30% białka ludzkiego. Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, od inżynierii tkankowej po farmację i przemysł kosmetyczny. Z uwagi na zapotrzebowanie rynku szczególne zainteresowanie wzbudził kolagen pochodzenia rybiego, bowiem stosowanie go jest dozwolone we wszystkich religiach i nie ma związanych z tym żadnych restrykcji, jak w przypadku wiary muzułmańskiej czy żydowskiej, gdzie zakazane jest korzystanie z kolagenu wieprzowego bądź wołowego. Kolejnym aspektem przemawiającym za stosowaniem tego typu białka jest jego bezpieczeństwo, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych źródeł kolagenu zmniejsza on ryzyko przenoszenia różnego rodzaju chorób odzwierzęcych. Kolagen morski można pobierać z odpadów rybnych, takich jak skóra, łuski i płetwy. W artykule przedstawiono sposoby ekstrakcji oraz możliwości zastosowania takiego białka.
EN
Collagen is a key protein in living organisms, it constitutes as much as 30% of human protein. Due to its interesting properties, it is used in many fields, from tissue engineering to pharmacy and the cosmetics industry. Because of the market demand, collagen of fish origin aroused interest, its use is allowed in all religions and there are no restrictions related to it as in the case of the Muslim or Jewish faith, where the use of pork or beef collagen is prohibited. Another aspect in favor of using this type of protein is its safety, because unlike other collagen sources, it reduces the risk of transmitting various zoonotic diseases. Marine collagen can be extracted from fish waste, such as skin, scales and fins. This article presents the methods of extraction and the possibilities of using such a protein.
EN
Microalgae are considered as a renewable natural resource that presents important potentialities to be valorized in several fields. This valorization must necessarily start with a thorough study of the biochemical composition of each species of algae. The objective of this study is to study the evolution of the biochemical composition according to the different stages of growth of three biomasses of microalgae (Fragilaria sp, Scenedesmus protuberans, Polytoma Papilatum) collected from Moroccan aquatic environments. Polytoma Papilatum and Scenedesmus protuberans show high protein content of 89.23±2.58%, 90.4±1.45% respectively in addition to low lipid 2.4±0.23, 1.63±0.2% and carbohydrate 8.08±1.25, 8.19±1.07 respectively. On the other hand, Fragilaria sp has high value of carbohydrate 65.73±3.25% as well as low in protein and lipid contents with values of 33.16±1.76, 1.28±0.29 respectively. The monitoring of the growth kinetics allows differentiating three phases on the growth curve: latent phase, exponential growth phase, and stationary phase. Regarding the biochemical composition, the highest content of proteins, carbohydrates and lipids in relation to the harvested biomass reach its maximum at the stationary phase.
PL
Przewiduje się, że do 2050 r. populacja ludzka na świecie osiągnie 9 miliardów. Według szacunków WHO nawet 870 milionów ludzi może w tym czasie cierpieć z powodu niedożywienia wynikającego z braku żywności. Uwzględniając wpływ hodowli zwierząt na środowisko, w tym użytkowanie gruntów, emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie wody, zwiększenie produkcji nie jest zrównoważonym rozwiązaniem w przypadku zapotrzebowania na białko. Apeluje się aktualnie by poszukiwać alternatywnych źródeł białka, takich jak owady oraz przekształcać praktyki hodowlane oparte na zwierzętach rzeźnych na hodowlę owadów jadalnych. Owady można spożywać na wszystkie możliwe sposoby: smażone, pieczone, gotowane czy mielone. Obecnie dostępne na rynku są m.in. makaron, mąka, chrupiące przekąski czy pieczywo. Pomimo wielu zalet wynikających z wykorzystania owadów jako źródła białka i tłuszczu konieczne jest przeanalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych reakcji pokarmowych, w tym reakcji alergicznych. Co więcej, owady mogą być skażone czynnikami antropogenicznymi podczas hodowli, pakowania lub przygotowywania do spożycia, jednak stwierdzane w badaniach ilości nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka.
EN
By 2050, the world’s human population is projected to reach 9 billion. According to WHO estimates, up to 870 million people may suffer from malnutrition resulting from lack of food during this time. Given the environmental impacts of livestock farming, including land use, greenhouse gas emissions and water pollution, increasing production is not a sustainable solution to protein. There is now a call to seek alternative sources of protein, such as insects and to convert farming practices based on slaughter animals into farming insects. Insects can be eaten in all possible ways: fried, baked, boiled or ground. Currently products available on the market include: pasta, flour, crispy snacks or bread. Despite the many advantages of using insects as a protein source, it is necessary to analyze the risk of adverse food reactions, including allergic reactions. Moreover, insects may be contaminated with anthropogenic factors during breeding, packing or preparing for consumption, but the amounts found in the research should not pose a threat to human health.
EN
A field experiment was carried out in 2018-2020 in central-eastern Poland. The aim of the study was to determine the effect of different methods of applying herbicide and herbicide with biostimulants on the yields of dry matter, starch and protein. The experiment was established using the split-plot method, in which the first factor were two potato varieties (Oberon and Malaga), and the second factor involved five methods of applying herbicide and herbicide with biostimulants (1. control object, 2. clomazone herbicide + metribuzin, 3. clomazone herbicide + metribuzin + PlonoStart biostimulant, 4. clomazone herbicide + metribuzin + Aminoplant biostimulant, 5. clomazone herbicide + metribuzin + Agro-Sorb-Folium biostimulant). Potato varieties and methods of herbicide and biostimulant application significantly influenced the yield of dry matter, starch and protein. The highest yields of the above-mentioned tuber components were obtained from objects 5 and 3 sprayed with herbicide with the Agro-Sorb-Folium and PlonoStart biostimulants. The weather conditions prevailing in the years of the research were also decisive for the yield of protein collected from the area unit.
EN
The estimation of the protein content and amino acid composition under the influence of metal nanoparticles (Mn, Cu, Zn, Ag) for seven species of aquatic macrophytes: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl.ExWilld.), Pistia stratiotes L., Salvinia natans L., Elodea canadensis Michx., Najas guadelupensis (Spreng.) Magnus, Vallisneria spiralis L. and Riccia fluitans L. was conducted. The plants were exposed during 7 days on the experimental solutions of metal nanoparticles at the rate of 1 g of plant per 100 ml of the mixture of stock colloidal solutions of metal nanoparticles (Mn – 0.75 mg/l, Cu – 0.37 mg/l, Zn – 0.44 mg/l, Ag+, Ag2O – 0.75 mg/l) diluted 200 times. In the five investigated species, reduction of the protein content was observed. However, this indicator remained stable only in P. stratiotes (52 mg/ml) and, conversely, increased in V. spiralis (46 mg/ml to 51 mg/ml). The content of the studied amino acids in N. guadelupensis decreased by 46% (from 112.05 mmol/g to 60.15 mmol/g), in R. fluitans – by 44% (from 104.06 mmol/g to 58.25 mmol/g), in S. natans – by 23% (from 90.08 mmol/g to 69.59 mmol/g), in E. canadensis – by 10% (from 143.92 mmol/g to 129.4 mmol/g), and in P. stratiotes as well as in L. laevigatum – by 8% (from 210.65 mmol /g to 193.77 mmol/g and with 155.0 mmol/g to 142.60 mmol/g), but in V. spiralis, on the contrary, increased by 7% (from 91.31 mmol/g to 97.59 mmol/g). Changes in the composition and content of amino acids for each species of aquatic plant were analyzed. It was suggested that the studied plants, which belong to different families, have different defense mechanisms, according to which the amino acid composition of plants varies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku czerwonych ciałek krwi (preparatu białkowego) na strukturę napowietrzenia betonu cementowego. Wykonano badanie wytrzymałości na ściskanie oraz przeprowadzono ocenę parametrów napowietrzenia betonów (rozkład porów powietrznych z uwzględnieniem ich średnicy, całkowita zawartość powietrza A (%), zawartość mikroporów A300, powierzchnia właściwa porów powietrznych α [mm-1] oraz wskaźnik rozmieszczenia L [mm]). Analiza wyników wykazała, że preparat białkowy ma silne działanie napowietrzające beton zarówno pod względem wydajności, intensywności działania, jak i parametrów napowietrzenia.
EN
The article presents the results of the research on the influence of the addition of red blood cells (protein preparation) on the structure of air entrainment in cement concrete. Compressive strength tests were carried out and the concrete aeration parameters were assessed (air pores distribution taking into account diameters, total air content A (%), A300 micropore content, air pores specific surface α (mm-1) and distribution index L (mm).
RU
В статье приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в научном обосновании и разработке агротехнологических мероприятий повышения зерновой продуктивности растений ячменя ярового с учетом морфобиологических особенностей сортов, их реакции на предшественники, применение рострегулирующих препаратов и минеральных удобрений. По результатам экспериментальных исследований установлено, что применение агротехнологических приемов при выращивании ячменя ярового способствует улучшению таких биометрических показателей как: количество узловых корней, высота растений, общая и продуктивная кустистость, а, следовательно, и обеспечения оптимальной плотности продуктивного стеблестоя в посеве. Повышение показателей элементов структуры урожая зерна закономерно способствовало увеличению уровня зерновой продуктивности культуры. Так, при сравнении влияния предшественников между собой, было установлено, что урожайность зерна ячменя ярового наивысшей была после гороха, превышая аналогичные показатели, полученные после предшественника подсолнечник на 0,15 т/га. Установлено, что использование в технологическом процессе сорта Степовык, генетически предрасположенного к получению зерна пивоваренного качества, способствует формированию следующих показателей: масса 1000 – 54,0 г, содержания белка – 10,1%, экстрактивность – 75,9%. В результате исследований разработаны новые и усовершенствованы существующие приемы сортовой технологии выращивания ячменя ярового, которые в условиях восточной части Северной Степи способствуют более полной реализации генетического потенциала сортов, увеличивают урожайность, улучшают качество зерна и снижают производственные затраты.
EN
The article presents the results of research that demonstrate the effectiveness of the proposed agro-technological measures of growing spring barley in the eastern part of the Northern Steppe of Ukraine. For the first time the regularities of growth, development and formation the grain productivity of plants of different varieties of spring barley and their adaptive indicators under the influence of biotic and abiotic factors are established. The reaction of plants of different varieties of spring barley to predecessors, mineral fertilizers, use of growth regulators in the conditions of the eastern part of the Northern Steppe for grain formation with appropriate grain quality indicators has been established. By investigation the genetic material that would stabilize the grain productivity of spring barley in the area of the eastern part of the Northern Steppe, a variety of spring barley Skhidnyi and the first brewing variety of spring barley Stepovik was bred. Regardless of the fact that the Northern Steppe is not a typical area for growing malting barley, however, the use of the proposed elements of technology contributes to the production of grain of appropriate quality. An additional impact on the quality of grain products is provided by the use of varieties of the appropriate purpose. Thus, by the using the improved growing technology of spring barley variety Stepovyk the protein content decreased to 10,1%, and the extractivity oppositely, increased to 75,9%. It is revealed that the introduction of the proposed elements of the growing technology of spring barley helps to strengthen the immunity of plants to pathogens of major diseases. As a result of research, new and improved existing methods of varietal technology for growing spring barley, which, in the conditions of the eastern part of the Northern Steppe, contribute to a more complete realization of the genetic potential of varieties, increase yields, improve grain quality and reduce production costs.
EN
This study aims to analyze the lipid, carbohydrate and protein content of Chlorella pyrenoidosa after being treated with the tofu wastewater. The method used in this study was an experimental method with 4 treatments and 3 replications. The treatment was performed by administering different concentrations of the tofu wastewater to the C. pyrenoidosa. The concentrations used were 10%, 15% and 20%. Determination of these concentrations was based on the preliminary test. The main parameters observed were the lipid, carbohydrate and protein content of C. pyrenoidosa and the supporting parameters were the growth rate, doubling time and characteristics of the tofu wastewater. The study was conducted for 8 days using the batch culture method. In the exponential phase, the microalgae were harvested and then their contents were analyzed. The data obtained were analyzed using MS Office Excel 2016. The highest content of lipid, carbohydrate and protein of C. pyrenoidosa was in the treatment of 20% tofu wastewater, reaching 1.56%; 28.92%; and 28.92%, respectively. Meanwhile, the highest growth rate and the smallest doubling time in the treatment of 20% tofu wastewater accounted for 0.8264 day-1 and 0.0349 hours-1. Moreover, the rates of BOD and TSS of the tofu wastewater at the end of the study decreased. It can be concluded that administering different concentrations of the tofu wastewater can affect the lipid, carbohydrate and protein content of C. pyrenoidosa. It was suggested that further research is needed to conduct semi-continuous cultivation of C. pyrenoidosa using a higher density so that the results obtained can be optimized.
EN
Paronychia argentea is a wild herb plant with a high medicinal value. P. argentea plant is a neglected herb that grows without any attention in terms of research for cultivation and propagation. The conventional propagation methods of P. argentea by seeds and cutting are not preferred due to low germination percentage and cutting rooting problems. As a substitute for seed propagation, effective micropropagation protocols were developed. Using 0.6 mg/L 6-Benzylaminopurine (BAP), maximum of 3.90 (shoot/explant) was produced on Murashige and Skoog (MS) medium. In vitro growth was significantly decreased with increasing NaCl concentration. Potassium (K) and nitrogen (N) concentrations in P. argentea plantlets decreased significantly under NaCl treatment. Level of protein in leaf tissue generally decreased with increased NaCl concentrations in the medium. Proline content in P. argentea plantlets increased significantly with increasing NaCl concentrations. An increased in NaCl concentration in the medium resulted in an increase in total soluble solids (TSS) in plant tissue. Moreover, as salinity level concentration increased relative water content was decreased. High NaCl was significantly affected in vitro plants growth. P. argentea showed that in vitro P. argentea plantlets could be tolerated to in vitro salinity.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
15
Content available remote Owady przekształcające odpady w użyteczną biomasę wsparciem dla retardacji
PL
Owady pełnią wiele funkcji ekologicznych niezbędnych do przetrwania ludzkości i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz czystości środowiska przyrodniczego, a także rozwiązania problemu niedoborów białka. Niektóre z nich jak: Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Geotrupes stercorarius, Hermetia illuscens, czy Musca domestica, usuwają i oczyszczają środowisko z nadmiaru odpadów uciążliwych dla człowieka. Stabilizują środowisko przyrodnicze poprzez biodegradację, redukcję, rozprzestrzenianie lub biokonwersję odpadów w użyteczną biomasę (białka i lipidy, chityna, minerały, witaminy), przysparzając tym paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Mogą także stanowić źródło biopaliw, a w szczególności oleju napędowego. Odpady przetwarzane przez nie mogą być cennym źródłem nawozów organicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej, opóźniając tym nadmierną eksploatację środowiska przyrodniczego. Hodowla przemysłowa określonych gatunków owadów może być obiecującą strategią ze względu na źródło energooszczędnego, wysokiej jakości białka oraz strategię recyklingu różnych odpadów przekształcanych w biomasę pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Przekonanie się do korzyści z hodowli owadów na odpadach może być impulsem dla rozwijania nowej formy działalności gospodarczej, zarówno dla rolników, jak i zakładów paszowych.
EN
Examples of rearing species from the order of the flies (Diptera) and beetles (Coleoptera) on organic waste are promoted. Scientific studies indicates that under appropriate conditions these insects have less environmental impact than more traditional Western forms of animal protein production. Insects transforming various wastes into new sources of utility provide excellent support for retardation, due to the alternative and balanced source of high protein content and key micronutrients for animals and humans. They also improve the sanitary safety of the environment, cleaning it, stabilizing and supporting it. In general, insects can make valuable economic and invigorating contributions to the development of food or feed production systems and provide an alternative to vegetable protein derived from imported soybeans and to the traditional production of the current food industry and help the economic and social development of some regions of the world, including Poland.
PL
Lupinus L. w Polsce nadal jest traktowany jako składnik pasz lub poplon. Mimo, iż jest rośliną rodzimą, a produkty z jego dodatkiem coraz częściej możemy znaleźć w sklepach, są one głównie importowane. Nasiona słodkich odmian łubinu są źródłem cennego białka, a produkowana z nich mąka dodawana do pszennej poprawia jej wartość odżywczą. Znajdujemy je w składzie odżywek dla sportowców, w zastępnikach produktów mlecznych i mięsnych dla wegetarian. Ponieważ nie zawierają białek glutenowych produkuje się z nich żywność dla chorujących na celiakię. Nasiona łubinu są źródłem wielu składników prozdrowotnych (prebiotycznych polisacharydów, przeciwutleniaczy, witamin, mikro- i makroelementów). Nowe odmiany pozbawione są alkaloidów, a więc zwiększona jest ich wartość odżywcza, ułatwione przetwórstwo, co powinno spowodować wzrost ich wykorzystania przez polskich producentów. Stosowane są głównie do wytwarzania takich produktów jak: mąka, jogurty, bezmięsne kotlety, pasztety a nawet marynowane nasiona stanowiące doskonałą przekąskę. Jednak ze względu na homologię z białkami innych roślin strączkowych, łubin wpisano na listę alergenów.
EN
Lupinus L. is still treated as a fodder component or a catch crop. Even though it is a native plant and the products containing lupine can be easily found in stores, they are mostly imported. Seeds of sweet varieties of lupine are a source of valuable protein, and flour made from them, when added to wheat flour, improves its nutritional value. We often find the seeds in sports supplements, in the substitutes of dairy and meat products for vegetarians. Becouse they do not contain gluten proteins, they are used in the production of food for people suffering from celiac disease. Lupine seeds are the source of many health-promoting ingredients (prebiotic polysaccharides, antioxidants, vitamins, micro- and macroelements). New varieties have a reduced content of alkaloids, which results in their higher nutritional value and easier processing. This, in turn, should increase their use by Polish producers. They are mainly applied in the production of such foods as: flour, yogurt, meatless chops, pates and even marinated seeds as an excellent snack. However, due to its homology with proteins of other legumes, lupine has been included in the list of allergens.
EN
During the years 2014-2015, herbage samples of red clover (Trifolium pratense L.) variety Chlumecky and birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) variety Leo were harvested at weekly intervals on 9 occasions from late April to late June. Effects of legume plant species and date of harvest on crude protein (CP), water soluble carbohydrates (WSC), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), lignin (ADL) and dry matter digestibility (DDM) were studied. Regardless of the date of harvest birdsfoot trefoil contained more crude protein, NDF and ADF fraction than red clover. Red clover contained more WSC. Crude protein concentration and DDM declined and WSC, NDF, ADF and ADL increased with advancing maturity of both legume species. But the rate of NDF increase with maturity in red clover was slower.
PL
W latach 2014-2015, co tydzień, dziewięciokrotnie, od końca kwietnia do końca czerwca, pobierano próbki roślin dwóch gatunków: koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) odmiany Chlumecky i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) odmiany Leo. Badano wpływ gatunku rośliny bobowatej i terminu zbioru na zawartość białka ogólnego (CP), cukrów rozpuszczalnych (WSC), neutralnego włókna detergentowego (NDF), kwaśnego włókna detergentowego (ADF), lignin (ADL) i strawność suchej masy (DDM). Niezależnie od terminu zbioru komonica zwyczajna zawierała więcej białka ogólnego oraz frakcji włókna NDF i ADF niż koniczyna łąkowa. Koniczyna łąkowa zawierała więcej cukrów rozpuszczalnych. Wraz z postępem faz rozwojowych obu gatunków roślin zawartość białka ogólnego i strawność suchej masy malała, a zawartość WSC, NDF, ADF i ADL rosła. Jednak tempo wzrostu zawartości NDF w koniczynie łąkowej było mniejsze.
PL
Na całym świecie podejmowane są działania na rzecz poszukiwania nowych źródeł białka. Największe nadzieje niesie wykorzystanie owadów w żywieniu zwierząt. Produkcja paszy dla zwierząt z owadów częściowo rozwiązuje też problem odpadów biodegradowalnych. Według szacunków FAO, do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,6 miliarda. Potrzeba wyżywienia tak ogromnej populacji ludzi, przy zachowaniu obecnego obszaru upraw rolniczych, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla gospodarki żywieniowej XXI wieku. Przyzwyczajenia żywieniowe ludności krajów rozwiniętych jeszcze długo faworyzować będą posiłki oparte na białku zwierzęcym, mimo że produkcja mięsa jest bardzo nieefektywna, a przemysł mięsny obciąża środowisko bardziej niż transport i energetyka razem wzięte.
19
Content available remote Silver and gold ions recovery from batch systems using Spirulina platensis biomass
EN
In order to assess ability of Spirulina platensis to recover silver and gold ions from the environment the bioaccumulation of silver and gold ions and their effect on growth, proteins and carbohydrates content of Spirulina platensis biomass was studied. Silver nitrate (AgNO3) in concentration range 0.01-1 mg/dm3 and tetrachloroaurate Na[AuCl4] in concentration range 18.5-370 mg/dm3 were added as component of the Spirulina platensis cultivation medium. In case of silver two cultivation media were studied: standard and Cl-free. The process of silver and gold uptake was traced using neutron activation analysis. Presence of silver ions in standard cultivation medium reduced biomass productivity by 66 %, while in Cl-free biomass productivity was reduced by 11.8 % only. The reduction of proteins content by 30 % in Cl-free medium and by 19 % in standard medium was also observed. The experiments showed that in case of gold ions loading, the biomass productivity and protein content were reduced only at high Na[AuCl4] concentration in the medium. The behaviour of carbohydrates content change was similar under silver and gold loadings: decrease at low metal concentration followed by increase at high metal concentrations. Scanning electron microscopy allowed observation of spherical metal nanoparticles, which were formed extracellularly during silver and gold bioaccumulation. Spirulina platensis can be used for recovery of precious metals as well as metal nanoparticles production.
PL
Poprzez badanie proteomu i tego, w jaki sposób się zmienia, można uzyskać informacje o tym, jak funkcjonuje dany organizm.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.