Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci niskiego napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia z wyłącznikami różnicowopradowymi (RCD - Residul Current Device). Zaproponowano nową metodę i układ do pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD. Pomiar nową metodą przeprowadzany jest przy stosowaniu dużej wartości pełnofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru. Metoda ta umożliwia łatwe przystosowanie obecnie produkowanych przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodach z RCD.
EN
This paper presents the problem of earth fault loop impedance measurement in low voltage network with RCD – Residual Current Device. The proposed new method and system for measurement of loop impedance without tripping. RCD use high-value, fullcycles testing current, which has a positive effect on measurement accuracy. This method enables easy adaptation of currently manufactured of Loop Impedance Meters for use in circuits with RCD. The value of earth fault loop impedance is required to determine the effectiveness of protective systems against electric shock. Measurement of fault loop impedance in installations with RCD always create problems since the high testing current trips RCD. There are several techniques that are less liable to trip RCD, they have know disadvantages and have major drawbacks. One commonly use techniques is to bypass the RCD by shorting links. The second technique use d.c. current to saturate the core of the RCD prior to the test. Another method is to reduce testing current to or below 15mA, so RCDs having a rated residual current 30mA or greater will not trip. The new method for measurement loop impedance using high testing current Ip flowing in phase conductor of the tested circuit will not trip the RCD thanks to use the Current Transducer PPD, which provides the flow in neutral conductor of RCD the complementary current Id. The testing current Ip and complementary current Id are flowing in opposite direction through RCD, and have the same value (Ip = Id). In practice as a Complementary Current Transducer PPD can be used current transformer with a rated current ratio equal to one, and is located in housing of Loop Impedance Meter.
EN
This paper presents important aspects of functioning of capacitors banks for reactive power compensation in low voltage networks. Attention is paid to present contemporary threats with the occurrence of higher harmonics in electric power systems. The diagrams are the result of own research activities of the author of this article.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję badania i ocenę stanu zagrożenia porażeniowego od zwarć podwójnych przez ziemię w sieciach do 1 kV z izolowanymi punktami zerowymi transformatorów zasilającymi te sieci. Podano zależności na obliczanie prądów zwarć podwójnych przez ziemię z uwzględnieniem impedancji pętli zwarciowych w ziemi między dwoma odbiornikami, obliczonej z pomiarów napięć i prądów oraz ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Na schemacie przedstawiono sposób pomiaru napięć i prądów w ziemi. Z pomierzonych wartości prądów na uziemieniach ochronnych odbiorników przedstawiono sposób oceny ich ciągłości metalicznej.
EN
The paper presents the conception of testing and estimation of state of electric shock hazard that comes from double shorts by earth in networks below 1 kV with insulated zero point of transformers which supply these networks. It has been given the dependences concerning calculation of currents of the double shorts by earth with taking into consideration the impedance of short loops in the earth between two receivers calculated from measurements of voltages and currents and estimation of effectiveness of anti-electric shock protection. The method of measurements of the voltages and currents in the earth has been presented in diagram. It has been described the method of estimation of metallic continuity from the measured values of currents at equipments earth of the receivers.
PL
Analiza awaryjności sieci energetycznej niskiego napięcia to jedno z aktualnych problemów rozpatrywanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono awaryjności krajowych sieci niskiego napięcia przeprowadzoną na podstawie aktualnych danych pochodzących od pięciu krajowych oddziałów energetycznych. Podano przyczyny uszkodzeń linii napowietrznych i kablowych z podziałem na obszar miejski i wiejski. Przeprowadzono analizę porównawczą badanych oddziałów pod kątem rozrzutów wartości wskaźnika uszkodzeń oraz czasu trwania przerw w zasilaniu linii napowietrznych i kablowych nN.
EN
The analysis of electric delivery reliability in low power networks is one of issues for the Distribution System Operator (DSO). An analysis of failure of national low voltage (LV) network carried out on the basis of current data from the five branches of DSO. The paper presents an analysis of variation of values of the damage and the duration of the emergency breaks. The article contains scatter plots of LV overhead as well as cable networks.
5
Content available Analiza układu zasilania małej elektrowni wodnej
PL
Na przykładzie małej elektrowni wodnej wyposażonej w trzy generatory indukcyjne o sumarycznej mocy rzędu 60 kW, pokazano sposób wyznaczania parametrów elektrycznych układu. Przyjęto schemat wycinka sieci nn, do którego przyłączona jest elektrownia. Wyznaczano obciążenia poszczególnych odcinków sieci i spadki napięć. Analizowano wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego na szynach elektrowni. Wykonane obliczenia pozwalają ocenić wpływ elektrowni na sieć, do której została przyłączona.
EN
Method of determine the electrical parameters of the system on example of small hydro power plant equipped with three induction generators with a total power of 60 kW, was shown. Adopt scheme of low voltage electrical network sector for which power station is include. Loads of sections of network and voltage drops were determined. Analyze the three-phase and single-phase short circuit currents on the busbar system of the plant. The calculations allow to evaluate influence of power station on the network to which it was attached.
PL
Zagadnienia dotyczące optymalizacji sieci na obszarach jednorodnych (sieć o strukturze liniowej lub o strukturze powierzchniowej) są rozwiązane. Są sieci, którym nie da się przypisać jednolitej struktury, np. na obrzeżach miast, gdzie występuje zarówno sieć napowietrzna jak i kablowa. W referacie przedstawiono metodę optymalizacji niejednorodnej sieci niskiego napięcia. Pokazano wyniki optymalizacji sieci z uwzględnieniem i bez uwzględnienia jej niejednorodności.
EN
The problems relating to the optimization of homogeneous networks, (such as linear networks or area networks) have been already solved. However, there are networks of non-homogeneous structure, for example at suburban areas, consisting both overhead and cable lines. This paper offers a method of optimization for non-homogenoous network of low voltage. The results of optimization are shown in the case when the non-homogenoeus structures is taken into account and when it is not taken.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody określania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, zasilających odbiorniki nieliniowe. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowych współczynników zmniejszających wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu w zależności od rodzaju zasilanego odbiornika.
EN
This article presents proposal to the method of determine the carrying capacities in wiring systems to supply nonlinearly receiver in low voltage installations. This method introduces new coefficient of reducing (reducing factor) current-carrying capacities cables in dependent on type of receiver.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę estymacji technicznych strat mocy czynnej występujących w rzeczywistych warunkach odkształcenia prądów i napięć zasilających oraz asymetrii obciążeń w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia przy wykorzystaniu techniki sztucznych sieci neuronowych.
EN
This article presents the method of estimation of technical losses active power in the presence of deformation currents and feeding voltages, and asymmetry of loads in the rural low voltage electric power networks. This methods was carried out by Authors and it is using of artificial neural networks technique.
PL
Przedstawiono propozycję podziału środków inwestycyjnych na rozwój i modernizację sieci w spółce dystrybucyjnej, uwzględniając zdolność przesyłową sieci.
EN
The paper presents a proposal of distribution of investment means for development and modernization of the network in distribution company, that takes intoconsideration transmission capacity of the network.
PL
Omówiono problemy modernizacji wiejskiej sieci średniego i niskiego napięcia.
EN
The paper presents problems of modernization of country medium and Iow voltage networks.
PL
W artykule zaprezentowano kilka możliwych rozwiązań systemów mikroprocesorowych do pomiarów przepięć w sieciach mskietio napięcia. Główny nacisk położono na systemy o małym poborze prądu i o niskich kosztach. Szczegółowo - omówiono system z mikroprocesorem zawierającym wewnętrzny przetwornik A/D z dzielnikiem napięcia, wzmacniaczem różnicowym i filtrem antyaliasingowym na wejściu. Przedstawiono również główne funkcje, które wykonuje program zawarty w mikroprocesorze. Omówiono także rodzaje obliczanych statystyk przepięć, sposób archiwizacji danych i pomiarów statystyk przepięć.
EN
Several possible solutions of microprocessor systems in article were presented to measurements overvoltages in low voltage power network. The main pressure was put on low power consumption and low cost systems. The system with microprocessor including internal converter A/D with voltage divider, differential amplifier and anti-aliasing filter on input was talked in detail. Main functions of programme in microprocessor were introduced. The kinds of possible overvoltages statistics, ways of archiving data and the aim of measuring statistics of overvoltages was presented.
13
Content available remote Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń
PL
W pracy przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia. Celem była analiza i badanie nowej metody pomiarowej, która pozwoliłaby wyznaczyć poprawne wartość impedancji pętli zwarciowej w obecności występujących zakłóceń sieciowych. Ma to podstawowe znaczenie dla oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz jakości energii elektrycznej. Szczegółowo przeanalizowano zakłócenia, które wpływają na dokładność pomiaru przy stosowaniu znanych metod i mierników impedancji pętli zwarciowej. Następnie zaproponowano zgłoszoną do opatentowania nową metodę pomiarową, która pozwala wyznaczyć poprawnie wartość impedancji pętli zwarciowej z eliminacją występujących w obwodzie badanym zakłóceń. Koncepcja teoretyczna nowej metody pomiarowej oraz analiza błędu pozwoliły na ocenę tej metody do zastosowań praktycznych i są podstawą konstrukcji nowego miernika impedancji pętli zwarciowej.
EN
The paper presents problems of short-circuit loop impedance measurement in a network with electromagnetical disturbances. The main purpose of the research was an analysis of the new vectorial method which enables to measure short-circuit loop impedance in a network with disturbances. It is very important for protection against electric shock and electric power quality. The influences of the disturbances on measurement result in classical methods were discussed. It was also presented the new vectorial method that enables to eliminate the disturbances which influence on measurement result. The theoretical principles and the analysis of the new method showed that it will be useful for practical application and it is a support for construction of a new instrument for short-circuit loop impedance measurement.
14
Content available remote Optymalizacja struktur miejskich sieci niskiego napięcia metodami ewolucyjnymi
PL
W artykule przedstawiono metodę optymalizacji struktur miejskich sieci niskiego napięcia wykorzystującą algorytmy ewolucyjne. Z uwagi na złożoność zadania i wielkość przestrzeni rozwiązań, w której może być poszukiwane rozwiązanie zdecydowano się na przeszukiwanie tylko obszaru rozwiązań dopuszczalnych. W tym celu opracowano metody naturalnego kodowania zadań optymalizacji struktur i konfiguracji, jak również specjalizowane operatory genetyczne.
EN
In the paper, a method of optimizing low voltage network structure is presented, that utilizes evolutionary algorithms. Due to the complexity of this task and the extent of area in which solution can be found, only an acceptable solution area is sought. For this purpose, methods of natural coding of structure and configuration optimization problems were derived. Additionally, suitable, specialized genetic operators were proposed.
PL
W artykule omówiono wszystkie przypadki podwójnego zwarcia doziemnego w sieciach IT niskiego napięcia. Autor przedstawił sposoby wyznaczenia impedancji pętli podwójnego zwarcia doziemnego w układach z uziemieniem zbiorowym bez przewodu neutralnego i z takim przewodem oraz układy z uziemieniem indywidualnym lub grupowym bez przewodu neutralnego i z takim przewodem. Z kolei omówił sprawdzenie warunku zadziałania co najmniej jednego z zabezpieczeń przy zwarciu podwójnym doziemnym i podkreślił w podsumowaniu dlaczego tak istotne znaczenie mają pomiary impedancji pętli zwarcia i właściwa eksploatacja zabezpieczeń przetężeniowych.
PL
Problem prawidłowej koordynacji bezpieczników i wyłączników zazwyczaj jest rozwiązany przez porównanie ich chrakterystyk t-I. Nie zawsze daje to oczekiwany efekt, zwłaszcza w zakresie prądów zwarciowych. Właściwa koordynacja obu zabezpieczeń może być spełniona, jeżeli uwzględni się właściwości dynamiczne układu wyłącznika i bezpiecznika. W publikacji przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych i symulacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wyzwalania wyzwalacza zwarciowego.
EN
The problem of proper co-ordination of the downstream h.b.c. fuses with upstream circuit breakers (CB) classically has been solved by a comparison of t-I characteristics of both protective devices. Not always expected results are received. The proper co-ordination can be achieved when dynamic properties of ciruit breaker and fuse are taken into account. The paper demonstrates the results of experiments and simulations of the impulse co-ordination, due to taking into account detailed processes in the tripping mechanism of the cicuit breakers and the shape of the let-through impulse of the fuse during the short-circuit.
EN
The paper presents the study of the distribution system behaviour under distorted conditions. Overall review on the nature and modelling of harmonics in distribution power systems is presented and discussed with special emphasis onto definitions of power. Example distribution system consisting of step-down transformer, power factor correction capacitance, linear and power electronic load is modelled and analyzed. Discussion is provided.
PL
Prawidłowe obliczanie strat energii elektrycznej w rzeczywistych układach rozdzielczych jest zagadnieniem złożonym, wymagającym uwzględnienia wielu różnych czynników. Zasadnicze znaczenie ma tutaj dostępność i wiarygodność danych wykorzystywanych do obliczeń. W referacie przedstawiono rozmyty model matematyczny strat energii elektrycznej w elektroenerge-tycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Oryginalność tej metody polega na przedstawieniu parametrów i wielkości charakteryzujących sieć rozdzielczą w postaci liczb rozmytych oraz odpowiednim powiązaniu ich ze sobą za pomocą zależności wynikających z właściwości analizy rozmytej. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały przykładem obliczeniowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.