Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Russian Federation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zagrożenia hybrydowe : wnioski dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu genezy, definicji i koncepcji wojny hybrydowej w krajach członkowskich NATO, działań hybrydowych w rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji oraz wpływu zagrożeń hybrydowych na Siły Zbrojne RP. Zrealizowanie powyższego ma umożliwić rozwiązanie problemu badawczego w formie pytania: Jakie wyzwania związane z zagrożeniami hybrydowymi, których głównym źródłem jest ekspansjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej oraz kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czekają przed Siłami Zbrojnymi RP. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy są: obserwacja, badanie dokumentów, analiza oraz synteza. Konflikt we wschodniej Ukrainie rozpoczęty w 2014 roku oraz wybuch regularnej wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku, potwierdzają chęć dążenia do rewizji porządku międzynarodowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz odzyskania wpływów w tym rejonie przez Rosję. Z tego względu należy się spodziewać, że będzie wykorzystywane całe dostępne instrumentarium środków (zarówno militarnych jak i niemilitarnych) do osiągnięcia wyżej wymienionych celów przez Federację Rosyjską. W drugiej części artykułu przeanalizowano główne założenia koncepcji wojen buntowniczych, poglądy I. Kapitańca, W. Slipczenki, J. Gorbaczowa, W. Gieriasimowa oraz koncepcję wojny nowej generacji autorstwa S. Bogdanowa oraz S. Czekanowa, które stanowią teoretyczną podstawę do wykorzystywania ww. środków do realizacji swoich założeń strategicznych. Dlatego, Siły Zbrojne RP muszą być gotowe przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom związanym z tak ekspansywną polityką kraju ościennego, mając na uwadze, że metody hybrydowe są wykorzystywane do zacierania granic między wojną a pokojem, zasiania wątpliwości w umysłach docelowych populacji, a ich celem jest destabilizacja i osłabienie społeczeństw. Przygotowanie Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym wymaga zdefiniowania wyzwań oraz wniosków dotyczących ich możliwości reagowania w środowisku rzeczywistym oraz informacyjnym.
EN
The aim of the article is to present an outline of the genesis, definition and concept of hybrid warfare in NATO member countries, hybrid activities in the Russian concept of new generation warfare and the impact of hybrid threats on the Polish Armed Forces. The implementation of the above is intended to enable the solution of a research problem in the form of a question: What challenges related to hybrid threats, the main source of which is the expansionist policy of the Russian Federation and the crisis on the Polish-Belarusian border, await the Polish Armed Forces?. The research methods used in the work are observation, document examination, analysis and synthesis. The conflict in eastern Ukraine that started in 2014 and the outbreak of a regular Russian-Ukrainian war in 2022 confirm Russia's willingness to strive to revise the international order in Central and Eastern Europe and regain influence in this region. For this reason, it is expected that all available instruments (both military and non-military) will be used to achieve the above-mentioned goals by the Russian Federation. The second part of the article analyzed the main assumptions of the concept of rebellious wars, the views of I. Kapitaniec, V. Slipchenko, J. Gorbachev, V. Geriasimov and the concept of a new generation war by S. Bogdanov and S. Czekanov, which constitute the theoretical basis for the use of the above-mentioned. resources to implement its strategic assumptions. Therefore, the Polish Armed Forces must be ready to counteract any threats related to such an expansionary policy of a neighbouring country, bearing in mind that hybrid methods are used to blur the boundaries between war and peace, sow doubts in the minds of target populations, and their aim is to destabilize and weaken societies. Preparing the Polish Armed Forces to counteract hybrid threats requires defining challenges and conclusions regarding their ability to respond in the real and information environment.
PL
Celem niniejszego artykułu jest eksplanacja dotychczas podejmowanych oraz prognoza przyszłych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz adaptacji do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: Jakie działania podejmuje i może podejmować w przyszłości Sojusz Północnoatlantycki, by adaptować się do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską? W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż nowe wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego wynikają z dążeń Federacji Rosyjskiej do rewizji porządku międzynarodowego poprzez rywalizację ekonomiczną i presję polityczną z kluczową rolą siły zbrojnej, która jest podstawą osiągania celów strategicznych polityki zagranicznej. Siła zbrojna wykorzystywana jest przez Rosję zarówno w formie symetrycznych działań zbrojnych, jak i hybrydowych form oddziaływania. Wojna na Ukrainie pokazała, iż Federacja Rosyjska jest zdolna i gotowa do prowadzenia otwartego konfliktu zbrojnego. Ewolucja zagrożeń pozwala przypuszczać, iż to siła zbrojna będzie w perspektywie kolejnej dekady głównym argumentem wykorzystywanym przez Rosję do osiągania celów strategicznych. Adaptacja NATO do wyzwań środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego polega przede wszystkim na rozszerzaniu sojuszniczych zdolności do odstraszania i obrony, zwiększaniu ilości i jakości sił zbrojnych rozmieszczonych na wschodniej flance Sojuszu oraz zmianach koncepcyjno-organizacyjnych, które pozwolą dostosować działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego do wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Przypuszcza się, iż przyszłe działania adaptacyjne NATO mogą być związane ze zwiększaniem wydatków na obronę państw członkowskich, intensyfikacją procesu pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia oraz rozwojem zdolności sił zbrojnych NATO w zakresie odstraszania nuklearnego i wykorzystania broni precyzyjnego rażenia.
EN
The purpose of this article is to explore the North Atlantic Alliance's efforts to adapt to new threats created by the Russian Federation and to forecast future actions, which may be undertaken in this area. The following research problem was formulated in the work: What actions is and may be taken by the North Atlantic Alliance in the future to adapt to new threats created by the Russian Federation? In the course of the research process, it was determined that the new challenges and threats to the North Atlantic Alliance arise from the Russian Federation's efforts to revise the international order, through economic rivalry and political pressure with the key role of military force, as the basis for achieving strategic foreign policy goals. Military force is used by Russia both in the form of symmetrical military actions and hybrid forms of influence. The war in Ukraine has shown that the Russian Federation is capable and ready to conduct open armed conflict. The evolution of threats allows to assume that armed force will be the main argument used by Russia to achieve its strategic goals over the next decade. NATO's adaptation to the challenges of the international security environment consists primarily of expanding Allied deterrence and defense capabilities, increasing the quantity and quality of the armed forces deployed on the Alliance's eastern flank, conceptual and organizational changes that will adapt the North Atlantic Alliance's operations to the challenges and threats created by the Russian Federation. It is presumed that NATO's future adaptation activities may be related to increasing defense spending by member states, intensifying the process of acquiring equipment and armaments and developing the capabilities of NATO's armed forces in nuclear deterrence and the use of precision-guided weapons.
PL
W artykule przedstawiono sytuację Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej plany w kontekście zbrojenia oraz rozwoju sił zbrojnych. Omówione zostały działania oraz wydarzenia, które przyczyniły się do podjęcia powyższych działań. Poruszona została polityka oraz strategia krajów NATO, jak i głównego przeciwnika sojuszu, czyli Federacji Rosyjskiej. Opisane zostały zakupy polskiej zbrojeniówki oraz kroki podjęte przez siły zbrojne i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowi, ale także wzmocnienia potencjału obronnego wschodniej granicy sojuszu północnoatlantyckiego.
EN
The article presents the situation of the Republic of Poland and its plans in the context of armament and development of the armed forces. The activities and events that contributed to the above actions were discussed. The policy and strategy of NATO countries as well as the main opponent of the alliance, i.e. the Russian Federation, were discussed. The purchases of the Polish arms industry and steps taken by the armed forces and the Ministry of National Defense to ensure the security of the nation, but also to strengthen the defense potential of the eastern border of the North Atlantic Alliance, were described.
PL
Przedmiotem opracowania są zagadnienia obejmujące problematykę rosyjskiej „wojskowej operacji specjalnej” w Ukrainie w kontekście uwarunkowań polityczno-militarnych. W przedstawionych wynikach badań zaprezentowano efekty poznawcze w odniesieniu do problemu zdefiniowanego w postaci pytania - jakie zasadnicze czynniki warunkowały agresję Rosji na Ukrainę? Identyfikacja wyodrębnionych uwarunkowań politycznych stanowiła podstawę do analizy czynników wpływających na podjęcie decyzji o rozpoczęciu agresji zbrojnej. Następnie dokonano specyfikacji czynników warunkujących rosyjską agresję w aspekcie militarnym. W podsumowaniu prowadzonych rozważań wskazano zasadnicze rosyjskie błędy w prowadzeniu działań militarnych podczas operacji w Ukrainie. W treści rozdziału na wybranych przykładach zaprezentowano fakty stanowiące argumenty za prezentowanymi tezami.
5
Content available remote Zagrożenia infrastruktury krytycznej państw NATO na akwenach morskich
PL
W wyniku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę wstrząsom podlega cała przestrzeń euroatlantycka. Daje się zauważyć tendencja do działań ukierunkowanych na destabilizację funkcjonowania morskiej infrastruktury krytycznej. Zwiększona aktywność Rosji na akwenach jest związana z mapowaniem przez Moskwę infrastruktury natowskiej oraz przeprowadzaniem akcji sabotażowych w celu zastraszenia zachodnich rządów i społeczeństw. W artykule przedstawiono i oceniono główne zagrożenia infrastruktury krytycznej państw NATO w basenach Morza Północnego, Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.
EN
As a result of Russia’s military aggression against Ukraine, the entire Euro-Atlantic space is subject to shocks. There is a tendency to take actions aimed at destabilizing the functioning of maritime critical infrastructure. Russia’s increased activity in the waters is related to Moscow’s mapping of NATO infrastructure and carrying out sabotage actions aimed at intimidating Western governments and societies. The article presents and assesses the main threats to the critical infrastructure of NATO countries in the North Sea, Baltic Sea, Mediterranean Sea and Black Sea.
6
Content available remote Miejsce Europy i Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej
PL
Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie Europy oraz Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej. Wyszczególniono rolę dezinformacji w oddziaływaniu na państwa europejskie i państwa UE, przedstawiono czynniki polityczno-militarne, warunkujące stosunki rosyjsko-europejskie, a także zwrócono uwagę na surowce naturalne, które obecnie są jednym z głównych narzędzi kształtujących politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do Europy. Przedstawiono również w sposób syntetyczny konsekwencje, które dotknęły Federację Rosyjską po jej agresji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. W pracy postawiono hipotezę, która brzmi: Europa i Unia Europejska zajmują niezwykle istotne miejsce w rosyjskiej myśli geopolitycznej, w szczególności ze względu na rynek zbytu surowców naturalnych oraz polityczne strefy wpływów w rywalizacji światowej. Celem pobocznym pracy było wskazanie cech charakterystycznych Europy i UE w odniesieniu do rosyjskiej myśli geopolitycznej. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: teoretyczną metodę badawczą - krytyczną analizę literatury przedmiotu, która pozwoliła na usystematyzowanie informacji na temat rosyjskiego postrzegania Europy i Unii Europejskiej, które kształtowało się przez lata. Posłużono się także metodą definiowania, pozwalającą wyjaśnić pojęcia związane z technikami wykorzystywanymi przez Federację Rosyjską w celu manipulacji na arenie międzynarodowej. Postawiona hipoteza została potwierdzona, a głównym wnioskiem z owej analizy jest stwierdzenie: Europa i Unia Europejska stanowią poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskie z punktu widzenia rosyjskiej myśli geopolitycznej. Po militarnej agresji na Ukrainę, stosunki Rosji z państwami europejskimi uległy znaczącej zmianie, co wiąże się z dużymi zmianami rosyjskiej polityki na kontynencie europejskim. Państwo to, pomimo utracenia roli światowej potęgi, dalej będzie odgrywało znaczącą rolę w Europie, wraz z kształtowaniem architektury bezpieczeństwa w regionie.
EN
The purpose of this article is to situate Europe and the European Union in Russian geopolitical thought. The role of disinformation in influencing European and EU states is outlined, the political and military factors conditioning Russian-European relations are presented, and attention is given to natural resources, which are currently one of the main tools shaping the policy of the Russian Federation towards Europe. It also presents in a synthet-ic way what consequences the Russian Federation suffered after its aggression against Ukraine, dated 24 February 2022. The hypothesis of the paper is that Europe and the European Union occupy an extremely important place in Russian geopolitical thought, in particular because of the market for natural resources and political spheres of influence in global competition. The secondary aim of the paper was to identify the characteristics of Europe and the EU in relation to Russian geopolitical thought. The following research methods were used in this paper: the theoretical research method - a critical analysis of the literature on the subject, which made it possible to systematise information on the Russian perception of Europe and the European Union, which has been shaped over the years. A definitional method was also used to clarify concepts related to the techniques used by the Russian Federation to manipulate the international arena. The hypothesis put forward was confirmed and the main conclusion of this analysis is that: Europe and the European Union pose a serious threat to the Russian Federation from the point of view of Russian geopolitical thought. Following the military aggression against Ukraine, Russia's relations with European states have changed significantly, with major shifts in Russian policy on the European continent. The country, despite losing its role as a world power, will continue to play a significant role in Europe, along with shaping the security architecture in the region.
EN
Objectives: The purpose of this article is to show the Western European judgmental failures towards Russia by perceiving it through European values. These failures have a negative impact on European security and all of them appeared because Russia was considered the European state and the European values were put in Russia. In fact, the Russian Federation is only a geographic part of Europe, but no longer a part of European civilization. Methods: The research was conducted by analyzing the relationship between Western European countries and the Russian Federation, as well as analyzing the general condition of Russian society and Russian foreign policy. Results: This article states that Western European countries made a critical mistake by adopting European values to the Russian Federation. This hypothesis was composed by addressing the following question: What is the grand strategy of the Russian Federation? What are judgmental failures and what are their types? What judgmental failures were made by Western Europe towards Russia? Conclusions: The Russian Federation for the past years has been treated by the Western European states as a strategic business partner, however as it can be seen now, this approach was misleading and was a complete failure in terms of European security. Countries such as France and Germany had not seen Russia as an enemy of the West.
EN
Objectives: Compare selected concepts of information warfare and show the evolution of the Western concept of WI,resulting from the development of the information society, social-media and the resources by which information warfare is conducted. Methods: The research method used is a systematic review of Western political science literature, as well as military literature, publications on international relations, international politics, security and cyber security from the perspective of information warfare. Techniques such as analysis of background material, causal analysis and scientific and self-observation in this area were used, taking into account the dynamics of technological and geopolitical changes occurring in the modern information society. Results: The analysis made it possible to show the evolution of the Western concept of information warfare and outline the main differences from the concept of information warfare adopted by the Russian Federation. The study also points out the threats to the information society posed by the realities of modern information warfare. Conclusions: The Western conception of WI differs from that of the Russian Federation, placing the emphasis on WI as technological warfare, while the Russian Federation and the People's Republic of China (PRC) place the emphasis on psychological warfare first. This discrepancy could pose a significant threat to the information environment of Western democracies, since the weakest link in the security of not only an information system, but also an information system, is the human being. This is well known not only to hackers, cyber criminals, but also to hostile state or non-state forces that conduct WI against Western countries.
EN
This article aims to introduce the energy policy program assumptions of the Russian Federation. An analysis led to the conclusion that the Russian Federation avails the network of hydrocarbon transmission pipelines to obtain an energy superpower status. The transformation of the energy sector is not restricted to measures aimed at increasing efficiency. It similarly plays a vital role in building the state's potential. More so, it co-creates the crucial instruments of international influence. Through building the network of pipelines, the Kremlin consistently attains its geopolitical aim of being an important player in the international arena. Ineffective endeavours to get out of the Russian domination in that area has allowed Russia to maintain its infrastructure monopoly and dominance of Russian gas on the markets of Central and Eastern Europe.
PL
W artykule przedstawiono ekspansyjne działania Federacji Rosyjskiej po 1991 r., ich wpływ na postrzeganie środowiska bezpieczeństwa przez Rzeczpospolitą Polską oraz wykonano analizę potęgi Polski, Rosji oraz wybranych państw Europy, których interesy mogą spowodować wzajemną antagonizację lub współpracę w jej wschodniej części. Należą do nich Ukraina, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Turcja. Celem polityki Kremla jest zburzenie dotychczasowego porządku międzynarodowego, co powoduje wzrost napięcia w krajach ościennych, które czują się zagrożone, będąc potencjalnym obiektem kolejnej agresji. Wykonane badanie potęgi ukazało znaczącą dysproporcję siły pomiędzy Polską a Rosją na korzyść tej drugiej. W związku z tym, można postawić tezę, że polityka Federacji Rosyjskiej stanowi istotne zagrożenie dla interesów państwa polskiego, a dysproporcja potęg może być równoważona poprzez współpracę międzynarodową i zawiązywanie sojuszy wielo- lub bilateralnych z poszczególnymi podmiotami państwowymi. Celem artykułu jest potwierdzenie czy potęga potencjalnego sojuszu jest wystarczająca do przeciwdziałania polityce Kremla. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy są: obserwacja, badanie dokumentów oraz analiza i konstrukcja logiczna. Artykuł nawiązuje do paradygmatu Carla Jean’a, że geopolityka jest metodą rozumowania służącą konceptualizacji przestrzeni w wymiarach materialnych i niematerialnych, w celu poddania analizie sytuacji międzynarodowej oraz wyodrębnienia możliwości, celów i polityki jak również, koncepcji Roberta Kagana dotyczącej lekceważenia odradzającej się potęgi Rosji.
EN
The article presents the expansionary activities of the Russian Federation after 1991, their impact on the perception of the security environment by the Republic of Poland, and analyzes the power of Poland, Russia and selected European countries, whose interests may cause mutual antagonization or cooperation in its eastern part. These include Ukraine, Germany, Sweden, Finland and Turkey. The goal of the Kremlin’s policy is to destroy the existing international order, which causes increased tensions in neighbouring countries, which feel threatened by being a potential target of further aggression. Moreover, the power survey performed showed a significant power disproportion between Poland and Russia in favour of the latter. Therefore, it can be argued that the policy of the Russian Federation poses a significant threat to the interests of the Polish state, and the disproportion of powers may be balanced by international cooperation and the establishment of multi- or bilateral alliances with individual state entities. The aim of the study, therefore, is to confirm whether the power of the potential alliance is sufficient to counteract the Kremlin’s policy. The research methods used in the work are observation, examination of documents as well as analysis and logical construction. The article refers to the Carl Jean paradigm that geopolitics is a method of reasoning used to conceptualize space in material and non-material dimensions, in order to analyze the international situation and to distinguish possibilities, goals and policies, as well as Robert Kagan’s concept of disregarding the resurgent power of Russia.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie działań podjętych przez siły zbrojne Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Kazachstanie i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa. Autor w procesie opracowania artykułu wykorzystał metodę krytycznej analizy literatury. W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż interwencja wojskowa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Kazachstanie spowodowana była brakiem zdolności instytucji państwa do przywrócenia porządku publicznego, którego załamanie nastąpiło w wyniku ogólnokrajowych protestów i zamieszek. OUBZ przeprowadziło interwencję wojskową, której głównym celem była ochrona kluczowej infrastruktury oraz wsparcie sił zbrojnych i policji Kazachstanu w procesie przywracania porządku publicznego. Interwencja sił zbrojnych OUBZ umożliwiła władzom państwa odzyskanie kontroli nad sytuacją bezpieczeństwa publicznego. Artykuł przedstawia bezpośrednie skutki interwencji OUBZ dla bezpieczeństwa państwa, jak i prognozę implikacji operacji wojskowej Organizacji dla bezpieczeństwa Kazachstanu w perspektywie długoterminowej.
EN
The purpose of this article is to identify the actions taken by the armed forces of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) in Kazakhstan and their consequences for the security of the state. The author in the process of elaboration of the article used the method of critical analysis of literature. During the research process it was found that the military intervention of the Collective Security Treaty Organization in Kazakhstan was caused by the inability of the state institutions to restore public order, the breakdown of which occurred as a result of nationwide protests and riots. The CSTO conducted a military intervention, the main purpose of which was to protect key infrastructure and support the armed forces and police of Kazakhstan in the process of restoring public order. The intervention of the CSTO armed forces enabled the state authorities to regain control over the public security situation. The article presents the direct effects of the CSTO intervention on state security, as well as a forecast of the implications of the CSTO operation for Kazakhstan’s security in the longer term.
EN
This article presents the results of research that set out to identify and characterize the challenges and threats to international security posed by the use of hypersonic weapons. The research process mainly employed the critical assessment of the literature, systemic and comparative analyses and generalization. As a result of the research, it was established that hypersonic weapons are an indispensable tool in the conducting of international competition by the Russian Federation and can be treated on par with nuclear weapons. Due to its attributes, it meets the criteria of an offensive weapon and poses certain uncertainties and real threats to the international security environment mainly because, so far, the capabilities to intercept and destroy it in the active phase of flight to the target has not been acquired. The Russian Federation considers hypersonic weapons as an excellent tool for applying pressure and aggression, allowing it to conduct international competition in the gray zone and achieve foreign policy objectives without the need for direct military confrontation. Due to its ability to cause almost immediate operational and strategic effects, it accelerates the dynamics of conflict escalation and rapidly affects the transition from a state of stability to international instability. It cannot be ruled out that in the third decade of the 21st century hypersonic weapons may be the key element determining the Russian Federation's achievement of global dominance.
13
EN
Objectives: The identification of political-military determinants of the full-scale phase of the war in Ukraine which has been going on since 2014. The said goal shall be achieved by analyzing the boundary conditions of the Russian security policy against the countries of Central and Eastern Europe and the geostrategic conditioning of the Republic of Belarus. Methods: The following techniques have been implemented in the article: qualitative analysis and critical analysis of the source literature, synthesis - cause and effect associations. The statistical method has also been used. The empirical methods include abstract modelling for the construction of simplified models of the description of reality with reference to the object of analysis. Results: The three goals mentioned beforehand have been achieved in the article through (1) showing the main strategic and operational assumptions of the Russian Federation with regard to its national security policy, (2) the role of incorporated Belarus in the military operation being carried out, (3) the estimation of the main assumptions of the military campaign. Conclusions: T the neo-imperial policy carried out by the Russian Federation towards the neighboring countries is the main determinant of the warfare in Ukraine. Russian willingness to reestablish the regional order in Central and Eastern Europe determines the next phase of the military campaign. Over the past years, Belarus has been gradually integrated as a Union Member State. It may be assumed that Belarus will become a subjugated country of Russia - which increases the possibility of Belarus being involved in military conflicts carried by the Russian Federation.
14
Content available remote Ewaluacja rosyjskiego oddziaływania na Łotwie
PL
Utrata formalnego wpływu na państwa międzymorza to obiektywnie jedna z największych porażek rosyjskiej polityki zagranicznej, a formułowane przez liderów politycznych i intelektualnych opinie potwierdzają to stwierdzenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że państwo to dąży do ponownego wzmacniania swojej obecności i wpływów w tym regionie świata, wykorzystując do tego różne instrumenty oddziaływania. Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej na Republikę Łotewską oraz ich ocena. Zaproponowano również rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka negatywnego oddziaływania ze strony tego państwa.
EN
The loss of formal influence on Intermarium states is objectively one of the most significant failures of Russian foreign policy, and the opinions formulated by political and intellectual leaders confirm this statement. The conducted research shows that the country aims to strengthen its presence and influence in this region of the world again, using various instruments of influence. The article aims to identify the instruments of the Russian Federation’s influence on the Republic of Latvia and evaluate them. Recommendations for limiting the risk of negative influence from this state were also proposed.
EN
The aim of the article is to determine potential strategic directions of development of the Three Seas initiative so as to ensure that it becomes an effective geopolitical system capable of the diversification of current natural gas sourcing towards non-Russian sources. The Russian Federation bases its geostrategic approach to foreign policy on controlling geopolitical pivots, and endeavors to regain lost influence spheres due to the collapse of the Soviet Union. As a monopolist in terms of natural gas supply to Central-East European countries, the Russian Federation has strengthened its position by having reach a set of geostrategic goals within the years of 2008-2018. The threat of using natural gas supply shortage as an instrument of foreign policy is one of the biggest challenge for Central-East European countries. The Three Seas Initiative is a popular international policy concept in Central-East Europe. However, its capabilities in terms of diversification of natural gas supply are limited because of the control of geopolitical pivots by the Russian Federation. The article indicates a set of challenges for diverting current natural gas supply, and proposes a set of strategic directions for developing the Three Seas Initiative.
PL
Celem artykułu jest określenie strategicznych kierunków rozwoju Inicjatywy Trójmorza jako efektywnego systemu geopolitycznego, zdolnego do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z nierosyjskich źródeł. Federacja Rosyjska opiera swoje podejście geostrategiczne w polityce zagranicznej na kontrolowaniu sworzni geopolitycznych. Federacja Rosyjska dąży do odzyskania kontroli nad utraconymi strefami wpływów w wyniku upadku Związku Radzieckiego. Jako monopolista w zakresie dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej, Federacja Rosyjska wzmocniła swoją pozycję przez osiągnięcie zespołu geostrategicznych celów w latach 2008-2018. Zagrożenie użycia podaży gazu ziemnego jako instrumentu polityki zagranicznej jest jednym z największych wyzwań dla Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa Trójmorza jest jedną z najpopularniejszych koncepcji polityki międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednakże, jej potencjał w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest ograniczony z powodu przejmowania kontroli nad sworzniami geopolitycznymi przez Federację Rosyjską. Artykuł wskazuje zarówno zespół wyzwań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jak i strategiczne kierunku rozwoju Inicjatywy Trójmorza.
EN
The focal point of the paper is to assess the air security on the NATO’s eastern flank in the context of the dynamic changes that have occurred in its immediate vicinity. The authors, beginning with an overview of the current framework of the air security situation in the region, have analysed the developments that have taken place in that regard. The modernisation of missile systems, as well as air and space forces by the Russian Federation, both in qualitative and quantitative terms, have been the subject of thorough scrutiny. The challenges generated by the new situation have been weighed against the current and future NATO’s defence capabilities against air threats.
PL
Artykuł skupia się na ocenie bezpieczeństwa powietrznego wschodniej flanki NATO w kontekście dynamicznych zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Autorzy rozpoczynając od przeglądu obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powietrznego w regionie, dokonali analizy rozwoju tego środowiska. Szczególną uwagę zwracając przy tym na proces modernizacji systemów rakietowych, sił powietrznych i kosmicznych Federacji Rosyjskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Wyzwania wynikające z nowej sytuacji zostały porównane z obecnymi i przyszłymi zdolnościami obronnymi NATO przed zagrożeniami lotniczymi.
EN
Energy security is a key element of national security. It is difficult to formulate a proper structure for strategic culture or political strategy without considering this key element. Therefore, it is nec-essary to discuss particularly important factors shaping the Polish security policy: diversification of energy ties, adaptation of the national technical infrastructure to contemporary requirements of the raw materials market, and bilateral and multilateral agreements on energy security problems. The influence of the Russian Federation plays an important role in Poland’s energy security policy. Bilateral relations in the energy sector affect Poland's energy security and foreign policy. They also affect Poland's internal policy and, therefore, should be regarded as crucial for the Polish national interest. The research problem of the paper what author used is: How and by what means, meth-ods, techniques, and forms does the Russian Federation influence Poland's energy security and what consequences does this have for our country? The aim of the paper is to present the state of Poland's energy security and the desirable prospects in the relations with the Russian Federation in the context of natural gas and crude oil supplies. The paper uses such research tools as analysis, synthesis, comparison, and inference to determine Poland’s current energy.
EN
The following paper covers the policy of the Russian Federation (RF) on maritime transport in the broader context of the strategic regulations on transport. On the one hand, the strategic regulations of the Russian Federation on the development of transport was brought closer. While on the other hand, the focus was on the maritime transport issues of the RF in the Baltic Basin and the implementation of the transport strategy between 2008-2019 in the context of the Russian maritime policy activities, with a particular focus on the Baltic Sea.
EN
The purpose of the following article is to present the military capabilities of the Russian Federation located on the Crimean peninsula, and to define in this context Russian A2/AD anti-access capabilities and their impact on the security architecture of the Black Sea region, in particular NATO's south-eastern flank.
20
Content available remote Russia's return to the superpower status
EN
Objectives: The elite of Russian power and Russian society have never come to terms with the collapse of the Soviet Union. They also did not accept the world order with the primary role of the United States. The purpose of this article is to characterize the policy of the Russian Federation, which is aimed at rebuilding the superpower position of this state, and to identify the reasons that clearly define Russia’s determination in this respect. Methods: Achieving the formulated goal will be possible by answering the question: Why does Russia strive to rebuild the status of the global superpower and what actions it undertakes in its policy? This question is the main research problem, which the authors of the article have taken up. In order to solve the indicated problem, theoretical methods will be used in the form of: source and literature criticiam, analysis, synthesis and inference. Results: Nobody negates the fact that Russia is still one of the largest countries in the world. Nonetheless, it is much smaller and weaker than the USSR. By means of assertive, not to say aggressive, and anti-western politics it demands to be recognized as a superpower eligible to decide on the international order. However, in the contemporary world, the territory decides about the superpower status to a much smaller extent. Conclusions: The foundations of the Russian superpower status are weak, and the popular anti-western narrative is not conducive to strengthening the Kremlin's position internationally.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.