Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry petrofizyczne skał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem referatu jest przedstawienie idei stochastycznego prognozowania rozkładu facji i parametrów zbiornikowych skał, poprzez integrację danych sejsmicznych i otworowych. Istotą tej integracji jest wielowymiarowe modelowanie realizowane za pomocą metod regresji oraz sieci neuronowych. Ideę takiej analizy można sprowadzić do dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy etap realizowany jest na małej próbie danych, której liczebność ograniczona jest do ilości zlokalizowanych na obszarze zdjęcia sejsmicznego otworów. Mając do dyspozycji zarówno dane otworowe, jak i dane sejsmiczne wyznaczamy zależności między nimi, a dokładnie między parametrami skały a atrybutami sejsmicznymi. Drugi etap realizowany jest na całości obszaru występowania horyzontu sejsmicznego, w którego sąsiedztwie policzono atrybuty sejsmiczne. Znając wartości atrybutów oraz zależności wyznaczone w pierwszym etapie, można wyznaczyć wartości parametrów skały na całym obszarze badań. Wynikiem jest model parametru, np. porowatości.
EN
The paper presents the idea of using stochastic methods to predict the patterns of the facies and rocks' reservoir parameters utilising seismic and well data integration. This is realised by multidimensional modelling. The modelling itself is performed by regression methods and neural networks. There are two main stages of this analysis. The first one is realized with the small data sample which is as numerous as the quantity of wells within the area of a seismic survey. Then we check the relations between seismic and well data which are in that case the relations between rock parameters and seismic attributes. The second stage is performed using the data from the whole area of occurrence of the seismic horizon which is devoted to attributes' calculations. Knowing the attributes' values and relations found in the first stage, we are already able to find rock parameters' values in the whole area of study. The result of the analysis is a model of the rock parameter, e.g. porosity.
PL
Jedną z trzech struktur wytypowanych jako mające najkorzystniejsze warunki dla potrzeb geologicznego składowania CO2 w segmencie Bełchatów jest antyklina Zaosia. Przebadano ją sześcioma głębokimi otworami wiertniczymi: Buków 2, Buków 1, Zaosie 3, Zaosie 1, Zaosie 2 i Budziszewice IG 1. W artykule, materiał dotyczący antykliny Zaosia został poszerzony o informacje pochodzące z otworu Jeżów IG 1, odwierconego w szczycie antykliny Jeżowa. Struktura ta jest zlokalizowana w bliskiej odległości, po północno-wschodniej stronie antykliny Zaosia. Obie struktury charakteryzuje podobna budowa geologiczna oraz zbliżone parametry petrofizyczne skał. Potencjalne poziomy zbiornikowe oraz uszczelniające zostały wytypowane na podstawie analizy materiałów archiwalnych, w tym krzywych profilowań geofizycznych, zachowanych rdzeni wiertniczych oraz wyników nowych analiz petrofizycznych. W ramach przeprowadzonej interpretacji profilowań geofizycznych z głębokich otworów wiertniczych analizowanych struktur opracowano: profile litologiczne dla utworów jury środkowej, dolnej oraz triasu, z wydzieleniem warstw wodonośnych oraz nieprzepuszczalnych, profile zailenia oraz porowatości całkowitej. Określono ponadto głębokościową zmienność mineralizacji wód, z wydzieleniem granicy wód słodkich i słonych. Jako spełniające kryteria przyjęte dla geologicznego składowania CO2 w zakresie miąższości oraz parametrów porowatości i przepuszczalności dla poziomów zbiornikowych, dla antyklin Zaosia i Jeżowa wytypowano dolnojurajskie utwory piaskowcowe formacji drzewickiej (pliensbach górny), a dla antykliny Zaosia – także górnej części formacji ostrowieckiej (synemur). Poziomami uszczelniającymi dla tych formacji są odpowiednio drobnoziarniste utwory formacji ciechocińskiej (toark dolny) i gielniowskiej (pliensbach dolny), których wymienione parametry również potwierdzają przydatność wytypowanej struktury dla potrzeb zatłaczania i bezpiecznego składowania CO2 . Kryterium mineralizacji wód (>10 g/dm3), którą określono w zaprezentowanych otworach na podstawie interpretacji karotażu, może jednak być czynnikiem eliminującym omówione struktury jako potencjalne zbiorniki CO2.
EN
Zaosie anticline is one of the three structures selected as having the best conditions for geological CO2 - storage in the Bełchatów region. It has been tested by 6 deep wells: Buków 2, Buków 1, Zaosie 3, Zaosie 1, Zaosie 2 and Budziszewice IG 1. Additionally, information from the Jeżów IG 1 borehole, drilled on the top of the nearby Jeżów anticline, is added. That structure is located north-east of the Zaosie anticline. Both the structures are characterized by similar geological feature and petrophysical parameters of rocks. Potential reservoirs and seals were selected based on analysis of archival data (geophysical logs, cores) and new petrophysical tests. Interpretation of the geophysical logs from deep wells of the described structures included lithological sections of Middle and Lower Jurassic and Triassic rocks, identification of aquifers and impermeable levels, and mudding and total porosity profiles. Additionally, vertical variability of water mineralization was determined, pointing at the boundary between fresh and salt water. Significant thickness, good reservoir properties and proper depth give sufficient grounds to select the Lower Jurassic sandstone levels of the Drzewica Fm. (Upper Pliensbachian) and the upper part of the Ostrowiec Fm. (Sinemurian) from the Zaosie and Jeżów anticlines as potential reservoirs for CO2 storage. Seal horizons to those formations are fine-grained rocks of the Ciechocinek Fm. (Lower Toarcian) and the Gielniów Fm. (Lower Pliensbachian) respectively. Mentioned parameters also confirm usefulness of the structures for CO2 storage. However the criterion of water mineralization (>10 g/dm3), which was defined in these wells based on interpretation of geophysical logs, can be the factor which eliminate the Zaosie and Jeżów structures as potential CO2 storage reservoirs.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie: zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego, procedury procesingowe i interpretacyjne, parametry mechaniczne skał i związki pomiędzy nimi a parametrami petrofizycznymi. Charakterystyka szczelin oraz znajomość parametrów mechanicznych należy do podstawowych wymogów stawianych geofizyce wiertniczej przez inżynierów złożowych. Zarówno kompleksowe jak i dipolowe profilowania akustyczne mogą być stosowane do oceny parametrów mechanicznych i karbońskich, czy też dewońskich poziomów węglowych.
EN
The article presents in general: application of a complex acoustic profiling, processing and interpretation procedures, mechanical parameters of rocks and relations between them and petrophysical parameters. The characteristics of fissures and the knowledge of mechanical parameters belong to basie requirements challenging drilling geophysics by deposit engineers. Both the complex and dipole acoustic profiling may be applied for the assessment of mechanical parameters of Carboniferous or Devonian coal horizons.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.