Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przemysł 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: More than half of the world's population lives in urban areas. These areas cover only 2% of the earth's surface. 65% of global GDP is produced here, and more than 75% of global greenhouse gases are emitted from this area. This causes huge management problems and requires a transformation of urban life. The reconstruction of a city's functioning methods requires innovative solutions based on digital technologies and cooperation between all stakeholder groups. This article attempts to indicate the relationship and interaction between new urbanisation and the smart city concept and Industry 4.0 technologies. Design/methodology/approach: The article is theoretical and is based on a review of literature and examples in the implementation of 4.0 technology in a smart city. Findings: Interactions and integration of urbanisation processes and development of new technologies contribute to the change of the new smart city infrastructure. Modern information technologies help improve a city's functioning, not only for the better use of resources and improving transport systems, but also to improve energy efficiency and sustainable urban development. On the other hand, a smart city, accumulating social capital and attracting financial resources, has become the preferred place for the location of business. Therefore, this concept supports the new industrialisation. Originality/value: The survey provided an answer to the question related to the scope of use of Industry 4.0 by a smart city. It was pointed out that these tools are of key importance for urban development. They give city managers tips on strategic directions of development, suggesting that Industry 4.0 instruments should be prioritised.
EN
Purpose: The objective of this paper is to identify leading technologies in Industry 4.0. Design/methodology/approach: The identification was made with the use of text mining to explore the scientific texts in this field. Assumptions of own iterative method for analyzing scientific texts were proposed, with the use of R language, tokenization, lemmatization, n-grams and correspondence analysis. The assumptions of the proposed method were used to analyze the 40 most often quoted articles indexed in the Web of Science. Findings: On the basis of the obtained results, 4 leading technologies were identified. These are Cloud Computing, Internet of Things, Cyber-physical System and Big Data. Originality/value: The article proposes an original method of identifying the leading technologies used in Industry 4.0. The proposed method is based on text mining and correspondence analysis.
EN
Purpose: The purpose of this article is to illustrate how the General Data Protection Regulation GDPR), which came into force in 2018 in Polish legal system, affects protection in the scope of collection, processing, storage and transfer of personal data in IT systems supporting production. Design/methodology/ approach: Because production control systems are based on the identification and analysis of human and machine resources behaviour, a significant impact of recent legal regulations on automation of manufacturing processes is perceived. However, according to GDPR, the data enabling unambiguous identification are protected. Findings: Resource recognition is not only important for the scheduling of production activities, but also for event logging. Research limitations/implications: It should be noted that both the allocation of human resources, taking into account the boundary conditions for the execution of tasks and the substitutability of individual employees, as well as reporting the efficiency and effectiveness of production, requires the unambiguous identification of people. It is carried out by means of one or several factors that physically, mentally, economically or socially describe the resource. Practical implications: Since the coordination of the company's production activities requires the processing of data describing human resources, taking into account the aspect of their security, it is necessary to create a new business model, which is the subject of research presen-ted in this document. Originality/value: Ensuring the security of data in the IT system, in addition to user authentication to resources, means also protection against accidental or unlawful destruction, loss, modification, unauthorized disclosure or unauthorized access to personal data sent, stored or otherwise processed. When making decisions about the application of certain security measures, it is necessary to take into account the value of the data and the effects that the infringement may cause.
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do monitorowania parametrów kryterialnych sieci elektrycznej oraz zużycia energii i wyznaczania profilu mocy dla systemów Przemysł 4.0. Opisano warstwę programową oraz sprzętową. Omówiono wykorzystane technologie z zakresu ICT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.
EN
The article describes a system which allows its users to monitor power grid parameters, energy usage and to determine power profiles for Industry 4.0 systems. Software and hardware layers, as well as ICT and IIoT technologies involved have been described.
5
Content available remote Znaczenie parametrycznych modeli CAD w przemyśle 4.0
PL
Modele CAD są wejściem w procesie wytwórczym dóbr materialnych. Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada, że produkty mają odpowiadać indywidualnym potrzebom klientów. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie parametrycznych modeli CAD. Co to są parametryczne modele CAD? Jaka jest ich struktura? Jak je utworzyć? Odpowiedzi na te pytania zamieszczono w artykule.
6
PL
Rosnąca liczba dostępnych danych, rozwój sposobów ich przetwarzania oraz upowszechnianie koncepcji Przemysłu 4.0 powoduje, że analizowanie danych procesowych jest zadaniem skomplikowanym i trudnym do wykonywania przez człowieka w krótkim czasie. Dlatego stosowane są rozwiązania informatyczne określane mianem systemów ekspertowych. Czym są systemy ekspertowe? Jaka jest ich struktura? Co to jest wiedza i jak ją zapisywać formalnie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.
7
Content available remote Rola systemów wizyjnych i zaawansowana kontrola jakości w robotyzacji
PL
Połączenie systemów wizyjnych z robotami przemysłowymi jest znane i stosowane od lat 70. ubiegłego wieku. Zakres stosowania tego typu rozwiązań był jednak ograniczony zarówno ze względów technologicznych, jak i finansowych. Wraz z pojawieniem się i intensywną promocją idei Przemysł 4.0 integracja systemów wizyjnych z robotami przemysłowymi i stanowiskami zrobotyzowanymi w wielu obszarach produkcji staje się standardem przynoszącym wymierne korzyści finansowe.
8
Content available remote Przemysł 4.0 w energetyce
PL
Jeśli dane, to ropa XXI wieku, to sztuczna inteligencja jest nową elektrycznością. To coraz częściej powtarzane zdanie pokazuje nam, że transformacja cyfrowa różnych sektorów gospodarki staje się koniecznością.
9
Content available remote Nowoczesne transfery
PL
Świat się rozwija i pomimo różnych okresowych zawirowań i spowolnień gospodarczych niewątpliwie dynamika tego rozwoju nieustanie wzrasta. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy wszystko robić coraz szybciej i szybciej, ponieważ takie tempo rozwoju miałoby swój nieuchronny koniec - trudno też doszukać się jakiejś satysfakcji w takim rozwiązaniu.
PL
Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza połączenie świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji - w obrębie fabryki, jej otoczenia i w obrębie różnych systemów IT.
11
Content available remote Autonomiczny transport w Przemyśle 4.0
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z określonymi rozwiązaniami charakteryzującymi nowoczesną fabrykę. Technika wewnątrzzakładowego obiegu rzeczy jest nieustannie rozwijana w kierunku wpasowania się w obowiązujące trendy. Czy postęp w tym zakresie doprowadził już do poziomu autonomiczności, który można sygnować dopiskiem „4.0”? W artykule przedstawiono pewne cechy współczesnych maszyn transportowych warunkujące spełnienie przyjętych standardów.
12
Content available remote Analiza dużych zbiorów danych
PL
Obecnie prawie każdy proces, w tym produkcyjny, generuje ogromne ilości danych. Gromadzimy je, czy jednak potrafimy odpowiednio wykorzystać? Jest to szczególnie ważne w kontekście Przemysłu 4.0, w którym dane są najważniejszym „surowcem”, a efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe, głównie za sprawą wiedzy, którą można z nich pozyskać.
PL
Szybki rozwój systemów cyberfizycznych, Internetu Rzeczy i innych technologii cyfrowych istotnie zwiększył możliwości tworzenia wirtualnych replik wielu obiektów fizycznych. Wśród potencjalnych obszarów zastosowań wirtualnych modeli wymienić należy cyfrowe bliźniaki całych zakładów, procesów produkcji, produktów spożywczych i opakowań. Ogólne szacunki wskazują, że wykorzystanie technologii cyfrowych bliźniaków może przełożyć się na 10-procentowy wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Technologia cyfrowych bliźniaków jest jedną z najbardziej złożonych i wymagających technologii cyfrowych. Dodatkowo wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, co może utrudniać wdrożenia oraz zwiększać ryzyko ich niepowodzenia. Przedsiębiorstwa w pełni zautomatyzowane, gdzie produkcja może być sterowana i optymalizowana zdalnie za pomocą cyfrowych kopii produktów, procesów i linii produkcyjnych, zyskują znaczne przewagi konkurencyjne. Olbrzymie znaczenie technologii i rozwiązań cyfrowych uwidacznia również obecny kryzys związany z globalną epidemią choroby COVID-19. Przedsiębiorstwa scyfryzowane w mniejszym stopniu odczuwają negatywne skutki obostrzeń, które wprowadzane są w odpowiedzi na nowe rodzaje zagrożeń epidemicznych.
EN
The rapid development of cyber-physical systems, the Internet of Things and other digital technologies has greatly increased the possibilities for creating virtual replicas of many physical objects. Potential application areas include digital twins for entire factories, production processes, food products and packaging. General estimates indicate that the use of digital twin technology can translate into a 10% increase in enterprise efficiency. Digital twin technology is by far one of the most complex and demanding digital technologies. In addition, it is still at an early stage of development, which may hinder implementation projects and increase the risk of failure. Fully automated enterprises, where all production can be controlled and optimized remotely using digital copies of products, processes and production lines, acquire significant competitive advantages. Also, the current crisis associated with the global epidemic of COVID-19 highlights the enormous importance of digital technologies and digital solutions. Digitized enterprises are less affected by the negative effects of restrictions that are being introduced as a response to new types of epidemic threats.
PL
Dynamika wprowadzania nowej koncepcji procesów wytwórczych o nazwie „Przemysł 4.0", będącej kolejnym etapem rozwoju w przemyśle, stawia pytania i wyzwania także dla menadżerów przemysłu metalowego i odlewniczego. W tej wielopłaszczyznowej strukturze koncepcji: technicznej, IT, ekonomicznej i społecznej, płaszczyzna techniczna jest szczególnym w yzwaniem dla inżynierów. Inżynierowie muszą podołać wymaganiom technicznym tzw. „maszyn inteligentnych", które w wielozadaniowych procesach technologicznych tworzą zintegrowaną strukturę i komunikując się wzajemnie, realizują program operacji technologicznych umożliwiający wzrost wydajności produkcji oraz elastycznej zmiany asortymentu produkcji. „Przemysł 4.0” jest koniecznością rynkową dla masowej produkcji w przemyśle metalowym i odlewniczym. W odlewnictwie artystycznym, nie wszystkie jego założenia będą istotne, ale automatyzacja, cyfryzacja, oszczędność materiałów i energii, będą niewątpliwie kluczem do sukcesu. Autorzy omawiają przykłady wdrożonych zautomatyzowanych i zinformatyzowanych rozwiązań technologicznych w obróbce cieplnej metali i odlewnictwie, skupiając się na „inteligentnych piecach indukcyjnych", stanowiących „elementy wykonawcze" koncepcji „Przemysł 4.0".
EN
The dynamics o f implementing a new concept o f production process called Industry 4.0, which is the next stage of development in industry, formulates questions and sets challenges also for metal and foundry industry managers. In this multidimensional structure of technical, IT, economic, and social concepts, the technical piane is a particular challenge for engineers. Engineers must meet the technical requirements of so-called intelligent machinery that in multitask technological processes create an integrated structure and by communicating with each other they carry out the technological operations programme, which enables the improvement of production efficiency and flexible change of production assortment. Industry 4.0 is a market necessity for mass production in metal and foundry industries. In artistic casting, not all of its goals will be important, but without doubt automation, digitisation, and materiał and energy saving will con stitute as a key to success. The authors discus s ing examples of implemented automated and computerised technological solutions in heat treating of metals and founding while focusing on intelligent induction furnaces that constitute as executive elements of the Industry 4.0 concept.
PL
Celem artykułu były badania literaturowe nad koncepcją Przemysłu 4.0 i powiązanych z tym pojęć. W pracy podjęto rozważania na temat szans i zagrożeń, jakie może nieść ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa w Polsce, w aspektach gospodarczych i społecznych. Na podstawie badań wyodrębniono najważniejsze zagadnienia związane z Przemysłem 4.0 oraz przeprowadzono analizę SWOT szans i zagrożeń rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce.
EN
The article aims to familiarize the reader with the concept of Industry 4.0 and related ideas. The article discusses the chances and threats that the fourth industrial revolution in Poland may bring in various aspects – economic and social. Based on the literature, the most important issues related to Industry 4.0 were identified and a SWOT analysis of Industry 4.0 opportunities in Poland was conducted.
EN
The transformation involving the implementation of the concepts of Industry 4.0 can significantly change the labour market, presenting employees and employers with new challenges. Some of these challenges can be solved with the use of technological development, in particular through further robotisation. An interesting example of this phenomenon is the implementation of the concept of remote presence through the use of remotely controlled robots equipped with arms and cameras. This is important for older workers, including those with a muscle strength deficit. However, not all activities can be performed by robots. Some tasks still have to be performed by people. In the factories of the future, cognitive resource requirements may increase significantly. In this respect, appropriate training conducted using virtual reality can help.
PL
Transformacja wdrażająca koncepcje Przemysłu 4.0 może znacząco zmienić rynek pracy, stawiając przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania. Cześć z tych wyzwań może być rozwiązana z wykorzystaniem rozwoju technologicznego, w szczególności poprzez dalszą robotyzację. Interesującym przykładem tego zjawiska jest implementacja koncepcji zdalnej obecności poprzez wykorzystanie zdalnie sterowanych robotów wyposażonych w ramiona i kamery. Co jest istotne dla pracowników starszych. W tym z deficytem siły mięśniowej. Nie wszystkie jednak czynności mogą być wykonywane przez roboty. Część zadań musi być nadal wykonywana przez ludzi. W fabrykach przyszłości mogą znacząco wzrosnąć wymagania dotyczące zasobów poznawczych. W tym zakresie mogą pomóc odpowiedni trening realizowany za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
18
Content available Modern Industrial Robotics
EN
In the past decade, robots have become the basic tools for the automatization and robotization of industrial production, as they used to be in the 70s programmable controllers, in the 80s processor drive controllers, in the 90s of the twentieth century frequency controlled AC motors and in the first years of the 21st century digitization, expressed in the significant advancement and dissemination of computerization, telecommunications and internetization. This role is evidenced by further, beyond conventional robotics, extension of its application and the emergence of new hardware and software solutions oriented towards joint, by robots and human, undertaking of hitherto not rationalized production tasks. This essay is devoted to these transformations in contemporary robotics.
PL
Roboty stały się w mijającym dziesięcioleciu podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak kiedyś, w latach 70. sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe regulatory napędów, w latach 90. XX wieku nastawniki częstotliwościowe silników prądu przemiennego i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażająca się istotnym zaawansowaniem i upowszechnieniem informatyzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Świadectwem tej roli jest dalsze, poza obszary konwencjonalnej robotyki, rozszerzanie jej aplikacji i pojawienie się nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na wspólne, przez roboty i człowieka, podejmowanie dotychczas nie racjonalizowanych zadań produkcyjnych. Tym właśnie przemianom we współczesnej robotyce poświęcony jest ten esej.
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are commonly perceived as an essential part in boosting and stabilising global economic growth. Accordingly, they are expected to contribute a notable 50% to Malaysia’s Gross Domestic Product (GDP) by 2030, which is projected relative to their present contribution (38%). In the context of Malaysian businesses, however, SMEs especially have yet to embrace the latest technology revolution sufficiently. The country is currently in the midst of the third industrial revolution (i.e. automation), while some are still deep within the second industrial revolution. This is a particularly worrying observation as only a few industries in the country are capable of adopting the pillars of Industry 4.0, which is further characterised by a percentage of business owners that remain hesitant to embrace technologies such as cloud technology. To bridge this significant gap, the analysis carried out in this research adopted the technology acceptance model (TAM) developed by Davis (1989) and Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), incorporating the contexts of technology and innovation among SMEs in Malaysia. To this end, survey questionnaires were employed to collect data among domestic manufacturing and services SMEs, following which the structural equation model (SEM) was employed. By using Smart-PLS, an assessment was carried out to ascertain the important factors of innovation towards adopting cloud computing among SMEs in Malaysia.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są powszechnie postrzegane jako istotny element stymulowania i stabilizacji globalnego wzrostu gospodarczego. W związku z tym oczekuje się, że do 2030 r. Będą one wnosić znaczące 50% do produktu krajowego brutto (PKB) Malezji, co jest prognozowane w stosunku do ich obecnego wkładu (38%). Jednak w kontekście malezyjskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie przyjęły jeszcze dostatecznie najnowszej rewolucji technologicznej. Kraj jest obecnie w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej (czyli automatyzacji), podczas gdy niektórzy są nadal głęboko w drugiej rewolucji przemysłowej. Jest to szczególnie niepokojąca obserwacja, ponieważ tylko kilka branż w kraju jest w stanie przyjąć filary Przemysłu 4.0, który dodatkowo charakteryzuje się odsetkiem właścicieli firm, którzy niechętnie korzystają z technologii, takich jak technologia chmurowa. Aby wypełnić tę znaczącą lukę, w analizie przeprowadzonej w tym badaniu przyjęto model akceptacji technologii (TAM) opracowany przez Davisa (1989) i Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), obejmujący kontekst technologii i innowacji wśród MŚP w Malezji. W tym celu wykorzystano kwestionariusze ankietowe do zebrania danych wśród krajowych MŚP z sektora przetwórstwa i usług, zgodnie z którymi zastosowano model równań strukturalnych (SEM). Korzystając ze Smart-PLS, przeprowadzono ocenę w celu ustalenia ważnych czynników innowacji w zakresie wdrażania chmury obliczeniowej wśród MŚP w Malezji.
EN
Several studies in the literature indicate the link between socio-psychological factors at work with the degree of satisfaction or perceived happiness. However, there are still few analyzes that expressly address this relationship in the public sector workers, compared to those in the private sector. This paper aims to find out if the public sector employees are happier than the private sector, by associating happiness to some of these factors in Spain. Results show that employees in the public sector are indeed happier than those in private one. In terms of pay, safety and perceived stress levels, there are association relationships to employee happiness. This research provides very useful information for those firm managers who are responsible for human resources policies related to these factors: salary, security and stress.
PL
Liczne badania w literaturze wskazują na związek między czynnikami społeczno-psychologicznymi w pracy a stopniem satysfakcji lub postrzeganego szczęścia. Jednak nadal istnieje niewiele analiz, które wyraźnie odnoszą się do tej relacji w przypadku pracowników sektora publicznego w porównaniu z pracownikami sektora prywatnego. Celem tego artykułu jest ustalenie, czy pracownicy sektora publicznego są szczęśliwsi niż sektor prywatny, łącząc szczęście z niektórymi z tych czynników w Hiszpanii. Wyniki pokazują, że pracownicy sektora publicznego są rzeczywiście szczęśliwsi niż ci w sektorze prywatnym. Jeśli chodzi o płace, bezpieczeństwo i odczuwany poziom stresu, istnieją powiązania ze szczęściem pracowników. Badanie to dostarcza bardzo przydatnych informacji dla menedżerów firm, którzy są odpowiedzialni za politykę kadrową związaną z tymi czynnikami: wynagrodzeniem, bezpieczeństwem i stresem.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.