Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper presents the problems concerning the principles of developing expertise and performing tests on reinforced concrete structures. The situations that justify the need to provide expertise, the subject of which are constructions made of reinforced concrete, are described. A layout of the content of expertise that is usually adopted in practice has been included and commented on. The basic principles that should be followed when diagnosing the structures in question are provided. The available diagnostic methods and techniques, including non-destructive and semi non-destructive ones, are reviewed. This review is enriched with classifications that facilitate the selection of specific methods for individual diagnostic needs. In addition, useful literature with regards to the discussed topic has been indicated.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zasad wykonywania ekspertyz i badań konstrukcji żelbetowych. Przybliżono sytuacje uzasadniające potrzebę sporządzania ekspertyz, których przedmiotem są konstrukcje wykonane z betonu zbrojonego. Zamieszczono i skomentowano, przyjmowany zazwyczaj w praktyce układ treści ekspertyzy. Podano podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas diagnozowania przedmiotowych konstrukcji. Dokonano przeglądu dostępnych metod i technik diagnostycznych, w tym nieniszczących i seminieniszczących. Przegląd ten wzbogacono klasyfikacjami ułatwiającymi dobory odpowiednich metod do konkretnych potrzeb diagnostycznych. Ponadto wskazano przydatną w rozpatrywanym temacie literaturę.
PL
W artykule przedstawiono: podstawowe czynniki degradacji konstrukcji żelbetowych, charakterystykę ogólną diagnostyk technicznych, postępowania diagnostyczne z wyszczególnieniem różnych metod badawczych, w tym metod nieniszczących, seminieniszczących oraz obciążeń próbnych. Ponadto podano podziały diagnostyk technicznych, wybraną aparaturę badawczą oraz przykładowe zależności do oceny właściwości betonów i stali.
EN
This paper presents: basic factors influencing deterioration of concrete structures, general description of technical diagnostics methods, diagnostic processes specifying in particular various testing methods including non-destructive methods, semi-non-destructive method and test loadings. Classification of technical diagnostics methods, testing equipment and examples of relations used for assessment of the properties of concrete and reinforcement steel was listed.
3
Content available remote Study on properties of self-compacting concrete modified with nanoparticles
EN
The paper presents the results of studies of a total of 11 series of self-compacting concrete, which were modified with different amounts of the following nanoparticle additives: SiO2, TiO2 and Al2O3, and also a reference concrete without the addition of nanoparticles. The study included the rheological properties of concrete mixes and the physical and mechanical properties of a hardened self-compacting concrete. The characteristics of air pores obtained using a computer image analyser and analysis of a microstructure with the use of a computer microtomograph are also presented. The paper contains the results of tests of compressive strength, flexural strength, hardness and elastic modulus, which were obtained using the nanoindentation technique. The obtained results were analyzed and commented on.
EN
The article presents the results of multi-sensor evaluation of the concrete within the interphase between overlay and existing substrate with regard to pull-off adhesion. It has been shown that both the effective surface area of the existing concrete substrate and the contribution of the exposed aggregate on this substrate, as a result of concrete substrate surface treatment, have a significant impact on pull-off adhesion. The highest adhesion was obtained when the surface of the existing concrete substrate was shot-blasted. This method of surface treatment provides both a high coarseness of the surface of the existing concrete substrate and considerable exposure of the aggregate on this surface. In order to clarify why this method of surface treatment of existing concrete substrate is advantageous with regard to the possibility of obtaining high adhesion, scanning electron microscopy (SEM) was used. SEM microstructural analysis was performed on concrete cubic specimens taken from the interphase zone between the overlay and existing concrete substrate. The results of these studies, including the contact type between the overlay made of cement mortar and the existing concrete substrate, are presented in the study.
5
Content available remote Problem wielkoskalowego podejścia do oceny zespolenia warstw betonowych
PL
W artykule przedstawiono problem wieloskalowego podejścia do oceny zespolenia warstw betonowych. Zaprezentowano możliwości zastosowania dostępnych nowoczesnych metod badawczych do oceny struktury betonu w strefie zespolenia w zależności od poziomu obserwacji. Zdefiniowano w pracy te poziomy. Przedstawiono również przykładowe rezultaty badań obrazujące wieloskalowe podejście do oceny struktury betonu w strefie zespolenia warstw.
EN
This article presents a problem of a multi-scale approach of the assessment of interlayer bond between concrete layers. The possibilities of applications of available modern measurement methods of the evaluation of the structure of the concrete within the interphase at different observation length scales have been presented. These scales have been defined in this study. Exemplary test results of this evaluation have been also presented in the article.
PL
Beton samozagęszczający się, ze względu na unikatowe właściwości mieszanki betonowej, jest powszechnie stosowany w budownictwie. Ciągle podejmowane są próby doskonalenia tego betonu, m.in. za pomocą nanocząstek. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu nanocząstek SiO2, TiO 2 i Al2O3, zastosowanych w różnych ilościach w stosunku do masy cementu, na cechy reologiczne samozagęszczającej się mieszanki betonowej. Badaniami objęto pomiar maksymalnej średnicy rozpływu i czasu rozpływu T500 z wykorzystaniem stożka Abramsa. Uzyskane rezultaty pokazują, że wraz ze wzrostem ilości nanocząstek SiO2 i Al2O3 pogarsza się płynność mieszanki betonowej, co może być spowodowane kształtem użytych nanocząstek, a także ich dużą wodożądnością. Z kolei wpływ nanododatku TiO2 na właściwości reologiczne mieszanki betonu samozagęszczającego się jest znikomy.
EN
Self-compacting concrete (SCC), due to the unique properties of its concrete mix is commonly used in construction industry. Attempts are taken constantly to improve SCC, among others with the use of nanoparticles. The following paper presents results of the research of the effect of SiO2, TiO2 and Al2O3 nanoparticle additives, used in different amounts in the relation to the weight of cement, on the rheological properties of the self-compacting concrete mix. Tests included measurement of the maximal diameter of a slump flow and subsidence time T500 with the use of Abrams cone. The obtained results show that an increase in the amount of an additive of SiO2 and Al2O3 nanoparticles deteriorates the fluidity of the concrete mix, what can be caused by the shape of used nanoparticles andeither their high water demand. In turn, the effect of nano-TiO2 additive is negligible on the rheological properties of the self-compacting concrete mix.
PL
W artykule zaprezentowano ultradźwiękowe badania kilku posadzek cementowych w celu oceny wytrzymałości na ściskanie wzdłuż grubości. Badaniom poddano próbki beleczkowe pozyskane z wyciętych fragmentów posadzek różnej grubości. Przeprowadzono je metodą nieniszczącą, z wykorzystaniem specjalnych głowic ultradźwiękowych o punktowym kontakcie z powierzchnią próbek. Ustalono zależność korelacyjną pomiędzy prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej a wytrzymałością na ściskanie zaprawy wbudowanej w posadzki. Uzyskane rezultaty porównano z rezultatami badań niszczących przeprowadzonych w maszynie wytrzymałościowej. Wykazano, że wytrzymałość na ściskanie w strefie górnej posadzek jest mniejsza od wytrzymałości w strefie dolnej. Jest ona także mniejsza w strefie środkowej, ale zbliżona do rezultatów uzyskanych z badań niszczących. Mając na uwadze uzyskane rezultaty badań, zwrócono uwagę na możliwe w przedmiotowej kwestii działania, mogące przyczynić się do zachowania należytej trwałości posadzek.
EN
In the article the ultrasonic testing of cement floors to evaluate the compressive strength along the thickness has been presented. Testing has been performed on the samples obtained from cut sections of cement floors with various thickness. The study was performed non-destructively with the use of special ultrasonic heads with pointing contact to the surface. A correlation between the longitudinal ultrasonic wave velocity and the compressive strength of the cement mortar incorporated in the floor has been established. The obtained results were compared with the results of the destructive tests carried out in the strength machine. It has been shown that in the upper area of the cement floor the compressive strength is lower than in the lower zone. It is also lower in the central zone, but close to the results from the destructive tests. Bearing in mind the results of the research, attention has been paid to the possible remedial actions that can contribute to the proper maintenance of the floors.
8
Content available Jet Grouting w praktyce inżynierskiej
PL
W artykule zaprezentowano technologię iniekcji wysokociśnieniowej jet grouting ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z jej zastosowaniem w praktyce inżynierskiej. Krótką charakterystykę tej metody, często znajdującej zastosowanie w budownictwie ziemnym i wodnym, zilustrowano dwiema przykładowymi realizacjami.
EN
The article presents the jet grouting technology in the context of engineering practice. The short characteristic of this method, which is often applied in the geotechnical and hydrotechnical engineering, have been illustrated with realized investments descriptions.
PL
W pracy dokonano na drodze badawczej oceny wpływu wybranych kwarcowych dodatków mineralnych modyfikujących beton warstwy wierzchniej na jego zespolenie z podkładem betonowym. Dodatkami tymi były mączka kwarcowa oraz skaleniowo-kwarcowa stosowane w różnej ilości w stosunku do masy cementu. Badania zespolenia warstw wykonane metodą pull-off wykazały, że mączka skaleniowo- kwarcowa wpływa zdecydowanie niekorzystnie na to zespolenie.
EN
Based on performed research in this paper the evaluation of the effect of selected quartz mineral admixtures applied in added concrete on their adhesion to concrete substrate was presented. These admixtures were quartz and feldspar-quartz mineral used in varying amounts relative to the weight of cement. Research performed by pull-off method presents that feldspar-quartz mineral powder definitely affects adversely on that adhesion.
PL
Artykuł dotyczy oceny zespolenia, w rozumieniu identyfikacji przyczepności przy odrywaniu wierzchniej betonowej warstwy naprawczej zmiennej grubości od podkładu betonowego, na podstawie parametrów ocenionych metodami nieniszczącymi, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Do oceny przyczepności zaproponowano wykorzystanie kilku parametrów określonych metodami nieniszczącymi, m.in.: skanowania laserowego 3D na powierzchni warstwy podkładowej, trzema metodami akustycznymi na powierzchni warstwy wierzchniej; metodą geodezji precyzyjnej w celu określenia grubości warstwy naprawczej oraz metodę wektorów nośnych (SVM) z radialną funkcją jądra (RBF).
EN
The paper concerns the evaluation of interlayer bond by means of identification of value of pull-off adhesion between a concrete added repair layer with variable thickness and a concrete substrate layer, based on parameters assessed using non-destructive testing (NDT) methods and artificial intelligence. For the evaluation of this adhesion, a few parameters obtained by NDT methods: the 3D optical laser scanning used on the surface of the substrate layer, three acoustic methods used on the surface of the added repair layer and also the precise surveying method used on both surfaces for the added layer thickness evaluation and support vector machine (SVM) with radial basis function (RBF) is proposed.
11
PL
W artykule zamieszczono rezultaty laboratoryjnych badań wilgotności masowej zasolonych murów ceglanych, przeprowadzone nieniszczącą metodą mikrofalową z wykorzystaniem miernika T600. Wykazano, że wskutek zasolenia, wartość ocenianej wilgotności masowej jest wyższa od wilgotności rzeczywistej. Zamieszczono opracowane zależności korelacyjne między wilgotnością masową Um a wskazaniem X użytego w badaniach miernika mikrofalowego, dotyczące badanych murów, które mogą być przydatne w praktyce budowlanej.
EN
The paper presents the results of tests of the mass moisture content of saline brick walls which were carried out in a laboratory with the use of the non-destructive microwave method using a T600 gauge. It has been proved that due to salinity, the value of the assessed mass moisture content is greater than the real moisture content. The developed correlative relations between the mass moisture content Um and the indication of the X microwave gauge used in the tests, which can be useful in construction practice, have been included.
EN
This paper presents a methodology for the non-destructive location and identification of cracks in unilaterally accessible massive concrete walls by means of the state-of-the-art acoustic methods of impulse response and ultrasound tomography. An example of the practical verification of the methodology used to investigate the concrete structure of a hydroelectric power plant is provided.
EN
This paper presents the results of tests of mass moisture content in saline burnt solid clay brick by the non-destructive dielectric, resistance and microwave methods. Several groups of bricks, kept in respectively aqueous nitrate, chloride and sulphate media varying in their ion content, and in salt-free water (as the reference) were subjected to tests. It is shown that brick salinity considerably influences the indications of the dielectric meter and the resistance meter and this influence is similar for different salt concentrations, resulting in the significant overrating of the evaluated moisture content relative to the real moisture content. It is also shown that brick salinity has little influence on the indications of the microwave meter. The test results were generalized by determining appropriate correlations between mass moisture content Um and indications X of the dielectric, resistance and microwave meters, to be used in building practice.
PL
W artykule podjęto próbę oceny przyczepności na odrywanie między wierzchnią a podkładową warstwą podłogi betonowej. Badania przeprowadzono w przypadku warstwy wierzchniej o zmiennej grubości na podstawie parametrów określanych metodami nieniszczącymi i parametru opisującego grubość warstwy wierzchniej, z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Opracowano do tego celu SSN, którą nauczono i przetestowano. Do uczenia sieci wykorzystano wzorce uczące w postaci wartości przyczepności na odrywanie, uzyskanych doświadczalnie metodą pull-off w tych samych miejscach badawczych, w których wykonano badania metodami nieniszczącymi.
EN
The authors undertook an attempt to identify pull-off adhesion of concrete layers, the coating of variable thickness to the substrate, based on parameters defined using non-destructive methods and parameter describing the thickness of the coating layer, using artificial neural networks (ANN). For this purpose ANN were selected, taught and tested. Network learning patterns were used as the real values of pull-off adhesion, obtained experimentally using a pull-off method in the same places as the research tests were performed with non-destructive methods.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty oceny morfologii wybranych powierzchni betonowych z wykorzystaniem skanera laserowego nowej konstrukcji. Wyniki zaprezentowano w postaci wartości średnich wybranych parametrów chropowatości 3D, obliczonych na podstawie modeli wirtualnych 3D badanych powierzchni, uzyskanych za pomocą użytego w badaniach skanera.
EN
In this article the evaluation of concrete surfaces morphology by using a novel 3D laser scanner is presented. The results of investigated surfaces are presented as the values of the selected 3D roughness parameters calculated based on the threedimensional virtual models.
17
Content available remote Diagnostyka obiektów budowlanych
PL
Artykuł odnosi się do zagadnień dotyczących diagnostyki obiektów budowlanych wykonywanej nie tylko w trakcie ich użytkowania, ale również podczas wznoszenia. Dokonano podziału oraz syntetycznego przeglądu i opisu wybranych metod. Dużą uwagę zwrócono przede wszystkim na przydatne do tego celu najnowsze metody nieniszczące i seminieniszczące. Podkreślono, że aktualnie rozwój metod badawczych jest ukierunkowany na ocenę w elementach i konstrukcjach innych cech niż wytrzymałość. Zauważono, że rozwój ten postępuje wyraźnie w kierunku konstruowania aparatury pozwalającej otrzymywać precyzyjne obrazy „wnętrza” badanego elementu. Umożliwia to m.in. pełniejszą ocenę jakości wykonania poszczególnych elementów obiektu i jego konstrukcji, także przy wykorzystaniu systemów bezprzewodowych.
EN
This paper presents a review of test methods for diagnosing civil structures. Diagrams and tables showing the classification of the methods are included. The most interesting of the methods are described. A special focus is on the latest nondestructive and seminondestructive methods. Attention is also drawn to the fact that today the development of test methods is oriented towards the evaluation of the characteristics of structures and structural components other than strength. The following trends are apparent: the development of equipment enabling one to obtain an accurate image of the inside of the tested element, the use of wireless systems and the automation of measurements. An extensive survey of the literature on the subject, which researchers and experts in the diagnostics of civil structures may find useful, is included.
EN
This paper proposes a comprehensive classification of test methods for the diagnosis of concrete structures. The main focus is on the ranges of suitability of the particular methods and techniques for assessing the durability of structures, depending on the principal degradation mechanisms and their effects on this durability. The survey covers non-destructive testing (NDT) methods, which do not in any way breach the integrity of the tested structures, and semi-destructive testing (SDT) methods requiring material samples to be taken or any other minor breach of structural integrity. An original taxonomy of physical, chemical and biological diagnostic methods, useful in assessment of concrete structures durability, is proposed. Equipment specific for selected advanced testing methods is presented as well as exemplary test results.
PL
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, będący jednym z czterech pierwszych wydziałów stanowiących fundament Politechniki Wrocławskiej, obchodzi w bieżącym roku 70 rocznicę powstania. Przedstawiono historię Wydziału, jego obecną strukturę organizacyjną, rozwój działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i technicznej oraz współpracy międzynarodowej.
EN
The Faculty of Civil Engineering, which was one of the four first faculties constituting foundation of Wrocław University of Technology, celebrates this year 70th anniversary of its foundation. Brief history of the Faculty, its current structure and organization, advancement of didactic, research and technical activities, and international cooperation are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono możliwości nieniszczącego badania morfologii powierzchni podkładów betonowych przy wykorzystaniu skanera laserowego 3D o nowej konstrukcji. Przedstawione zostaną też w układzie porównawczym wyniki badań dla powierzchni różniących się sposobami przygotowania na podkładach wykonanych z betonów różniących się składem. Zostaną one przedstawione w postaci trójwymiarowych obrazów oraz wielu możliwych do uzyskania tą metodą parametrów opisujących morfologię.
EN
This article presents the possibility of non-destructive testing of morphology of concrete substrates surfaces by means of newly designed 3D laser scanner. The results of the investigation of differently prepared surfaces will be presented and compared for substrates made out of different mixture of components. The results will be presented as three-dimensional images, and the table of morphology parameters achieved with this method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.