Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktualizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Existing gravity load designed (GLD) structures are vulnerable to seismic event due to their inherent weaknesses. The present study, focuses on the development of non-invasive and feasible strategies for seismic upgradation of these non-seismically designed structures. Three novel schemes, namely (i) single haunch upgradation scheme (U1), (ii) straight bar upgradation scheme (U2) and (iii) simple angle upgradation scheme (U3) are proposed for seismic upgradation of GLD specimens. The efficacy and effectiveness of these upgradation schemes are evaluated by conducting the reverse cyclic load tests on control and upgraded GLD exterior beam-column sub-assemblages. The performance of the upgraded specimens is compared with that of the control GLD beam-column sub-assemblage, in terms of load–displacement hystereses, energy dissipation capacities and global strength degradation behaviour. Tremendous improvement in the energy dissipation capacity to the tune of 2.63, 2.83 and 1.54 times the energy dissipated by the control GLD specimen is observed in single haunch upgraded specimens, straight bar upgraded specimen and simple angle upgraded specimen respectively. The specimen with single haunch upgradation performed much better compared to the GLD specimens upgraded with the other two schemes, by preventing the brittle anchorage failure, delaying the joint shear damage and redirecting the damage partially towards the beam.
2
Content available remote Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki
PL
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), jako podstawowy system informacji o terenie dostarcza danych na potrzeby planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej, ewidencji gospodarstw rolnych. Aby ewidencja ta była przydatna do ww. celów, musi być aktualna, wiarygodna i prowadzona w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zadań starosty wykonywanych w ramach prowadzenia tego systemu. Potrzeba utrzymana w aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wynika także z centralnego położenia wśród rejestrów wchodzących w skład budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. W artykule zostaną omówione aspekty prawne i organizacyjne procesu aktualizacji danych ewidencyjnych (przedmiotowych i podmiotowych) w obecnych uwarunkowaniach prawnych.
EN
As the primary land information system, the land and building register (real estate cadastre) supplies the data for the needs of land-use planning, land management, the scope of taxation and services, designation of land properties in mortgage registers, public statistics and the register of agricultural farms. In order for this register to be useful for the abovementioned purposes, it must contain data which is current, credible and easily accessible for users. The function of the system in the spatial information infrastructure of the country and in the integrated real estate information system also necessitates keeping the land and building register updated. The paper will discuss the legal and organisational aspects of the process of updating the register information (objective and subjective) under current legal circumstances.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję ochrony infrastruktury krytycznej na lata 2015-2017 wynikającą z aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, jak również zakres zmian prawnych mających bezpośredni wpływ na problematykę infrastruktury krytycznej. Prezentowana dyskusja stanowi pokłosie zmian w zakresie kierowania działami administracji rządowej mających kluczowe znaczenie z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
EN
The article presents the concept of critical infrastructure protection for the years 2015-2017 resulting from the updating of the National Program for Critical Infrastructure Protection, as well as a range of legal solutions that have a direct impact on critical infrastructure. Discussed solutions are the aftermath of changes in the management of government administration of key importance from the perspective of ensuring the protection of the critical infrastructure.
PL
Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym zawierającym informacje o gruntach, budynkach i lokalach. Rejestr ten, prowadzony w systemie informatycznym, zapewnia gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie danych ewidencyjnych obejmujących zarówno dane opisowe, jak i przestrzenne. Procesy budowlane, w wyniku których następują zmiany dotyczące budynku, mają bezpośredni i pośredni wpływ na dane zawarte w ewidencji. Bezpośrednio procesy budowlane zmieniają dane dotyczące budynków ujawnionych w ewidencji gruntów, pośrednio wpływają na dane o gruntach i lokalach. Różne rodzaje procesów budowlanych, wśród których możemy wyróżnić budowę, przebudowę, rozbudowę czy nadbudowę w zróżnicowanym zakresie zmienią informacje zawarte w ewidencji. Artykuł ma na celu nakreślenie rodzajów procesów budowlanych, wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi oraz przedstawienie danych ewidencyjnych dotyczących działek, budynków i lokali, które podczas tych procesów ulegają zmianie.
EN
Land and buildings register is a public register containing information on land, buildings and premises. This register is maintained in an IT system and ensures collecting, updating and sharing of data covering both – descriptive and spatial datas. Construction processes, which result in changes regarding the building, have a direct and indirect impact on data contained in the register. Directly construction processes change data pertaining to buildings disclosed in the land register, indirectly affect the data of land and premises. Different types of construction processes, among which we can distinguish the construction, reconstruction, extension or superstructure change the information contained in the land and buildings register to a different extent. This article aims to specify the types of construction processes, together with an indication of the differences between them and also providing data on land plots, buildings and premises that are altered during these processes.
EN
This paper is devoted to the problem of road network extraction from raster image. The task of road network extraction is formulated in common view. The approach to the road map extraction has been proposed which can be applied for topographic map updating and is based on image clustering by k-means method and on application of scanning algorithm for extraction of road network fragments. Road map description is formed as set of linear fragments with knowing parameters. These linear fragments are created by merging of smaller parts. Experimental researches were implemented for maps of 10 Iraq cities. Experimental results show in average the extraction precision of 86% (in comparison with human expert).
PL
Poniższe zestawienie obejmuje zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw pomiędzy 15 listopada 2012 r. a 15 lutego 2013 r. Struktura informacji w dziale nawiązuje do omówienia stanu prawnego, przedstawionego w "Inżynierii Ruchu Drogowego" nr 3/2012 (strony 38-45). Zaktualizowaną wersję tego zestawienia znaleźć można pod adresem www.molecki.pl/r00/prawoord.
EN
The list presented below includes the changes announced in The Official Journal from 15 November, 2012 to 15 February, 2013. The structure of the information refers to the overview of the legal status presented in the 3/2012 issue of "Inżynieria Ruchu Drogowego" (pp. 38-45). The updated version of the list can be found at www.molecki.pl/r00/prawoord.
PL
Poniższe zestawienie obejmuje zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw pomiędzy 14 czerwca a 1 września 2013 r., dotyczące Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujacych pojazdami.
EN
The overview presented below includes the changes announced in the Polish Official Journal from 14 June, 2013 to 1 September, 2013, concerning the Traffic Law and the Act on Drivers.
EN
A sozological map is one of the thematic maps and presents the state of the natural environment, as well as causes and effects of both negative and positive transformations occurring in the environment under the influence of miscellaneous processes, including human activity, as well as methods applied in the protection of natural values of this environment. An official sozological map is prepared in the scale of 1:50,000 on a basemap of an available topographic map. The content of an official sozological map consists of a few groups of elements, and the works are carried out in two stages – field mapping and the subsequent editorial preparation. Field mapping is the main stage in the collection of updated thematic data. In 2009, within the scope of an environmental science camp, sozological mapping was done at the scale of 1:10,000 by the Student Scientific Association of Geographers from the Institute of Geography, NCU, and during the subsequent eight months – a digital sozological map of the Gopło Millennium Park (GMP) was prepared. The situational background for that study was a large-scale topographic map at the scale of 1:10,000 with updated situational content from the mid-1980s. GPS receivers were used during the detailed field exploration, and for the revision of situational data and selected elements of the thematic content, digital, panchromatic orthophotomaps from 2004 were used together with their field revision. The research objective was to determine the usefulness of remote-sensing materials in the revision of selected elements of the sozological map’s content together with the collection of updated situational and thematic data. Based on the remotesensing data, the situational content of the map was updated within the scope of important elements of the land cover and land development, together with their course and borders, the road network and industrial lines; certain selected elements of the degradation of the land surface, surface waters and atmospheric air were interpreted and verified. As a result of this study, a digital sozological map was created in the scale of 1:10,000, which was handed over to the GMP Management in the town of Kruszwica.
PL
Aktualność map glebowo-rolniczych w Polsce sięga najczęściej lat sześćdziesiątych poprzedniego wieku, stąd wymagają one nie tylko konwersji z formy analogowej (papierowej) do cyfrowej, ale przede wszystkim weryfikacji treści w stosunku do rzeczywistych klas pokrycia i użytkowania terenu. Rozwój miast, wsi, dróg i innych inwestycji infrastrukturalnych, jaki nastąpił w minionych 50 latach oraz nasilenie się w ostatniej dekadzie procesów socjoekonomicznych skutkujących porzucaniem upraw rolnych i zajmowania tych terenów przez lasy, spowodował dużą dezaktualizację treści geometrycznej mapy glebowo-rolniczej. Przeprowadzenie weryfikacji treści geometrycznej mapy glebowo-rolniczej dla skali województwa małopolskiego wymagało zastosowania obiektowej klasyfikacji (OBIA, ang. Object Based Image Analysis) aktualnych zobrazowań teledetekcyjnych. Proces OBIA realizowano w oprogramowaniu eCognition Developer 8.64 (Trimble GeoSpatial). Należało go możliwie daleko zautomatyzować ze względu na dużą powierzchnię opracowania (ok. 15000 km2). Otrzymane wyniki skontrolowano na podstawie kilkuset powierzchni referencyjnych (wektoryzacja ekranowa dokonana przez operatora). Analizy przestrzenne GIS aktualizujące przebieg poligonów mapy glebowo-rolniczej o nowe powstałe obiekty zrealizowano w trybie wsadowym (Model Builder, Esri). Uzyskane wyniki wykazały, iż największe zmiany, tj. przyrost powierzchni (procentowo) zanotowano w przypadku klas: „Las” (Ls; +8.2%) oraz „Tereny zabudowane” (Tz; +6.3%), przy jednoczesnym ubytku wszystkich kompleksów (ID 1÷13) wykorzystywanych pod uprawy rolne o -10.5% (z czego -4.9% w rejonach górskich). Ubytek trwałych użytków zielonych (1z, 2z oraz 3z) na zaktualizowanej mapie glebowej oceniona na około (-4.2%). Zastosowane algorytmy weryfikacyjne oraz aktualizacyjne pozwalają stwierdzić, iż klasyfikacja obiektowa OBIA aktualnych zobrazowań teledetekcyjnych (satelitarnych i lotniczych) w połączeniu z daleko zautomatyzowanymi analizami przestrzennymi GIS może być wykorzystywana w procesie aktualizacji mapy glebowo-rolniczej.
EN
The analogue soil maps (paper sheets; scale 1:5000) were made in Poland most likely in the 60-ties of XX century. Today, they need not only conversion from analogue form to digital (raster or vector) format but also quick and objective map revision. Soil maps become outdated and they don't represent actual land use or land cover (LULC). Rapid growth of cities and the country side development as well as infrastructure constructions have to be included in up-dated soil map. During the last 50 years in Małopolska Voivodeship, many hectares of arable land were abandoned and changed in natural way (succession) in to the class forest. In year 2010 the Marshal office of Małopolska Voivodeship decide to convert the archive of analogue soil map to shape file with connected database. In 2011 another project was started with main goal of up-date of the soil map (about 15 000 km2). The special work-flow of geoinformation technologies was used for fulfill this goal. Object Based Image Analysis (OBIA) meets the criteria for fast and accurate Land Use & Land Cover (LULC) classification method of the RapidEye (from years 2010/2011) high resolution satellite images. Application of this object based classification method, together with GIS analysis ensures very high degree of work automation. The results obtained shows, that the most changes in a land cover were observed in urban areas (Tz; +6.3%) and forests (Ls; + 8.2%). The area of all other agricultural used soil complexes decreased in the same time about -10.5% (in the mountainous areas approx. -4.9%). The class pastures and meadows also decrease during the last 50 years about -4.2%. This project demonstrates success story of using the modern GIS techniques to verify and update soil map of Małopolska Voivodeship based on the OBIA of RapidEye satellite imaginary and aerial orthophotomaps (RGB).
PL
Celem pracy było opracowanie Księgi Jakości wg normy PN-N-18001, aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz opracowanie dokumentacji do przeglądu okresowego.
EN
The purpose of this paper was to develop the Quality Manual according to PN-N-18001, update the quality management system documentation and develop the documentation for periodical review.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy oddziaływania ruchu pojazdów ciężarowych na nawierzchnie drogowe przy wykorzystaniu wyników ważenia pojazdów w ruchu (WIM). Celem analizy jest weryfikacja obowiązujących w Polsce współczynników przeliczeniowych pojazdów. Analiza obejmuje podział pojazdów na kategorie i typy oraz obliczenie dla tych grup pojazdów średnich współczynników równoważności obciążenia. Przedstawiono również analizę udziału poszczególnych typów pojazdów w całkowitej szkodzie zmęczeniowej nawierzchni. Artykuł zakończono wstępnymi wnioskami.
EN
The paper presents the analysis method of heavy vehicles impact on roads which is based on weight in motion (WIM) data. The primary aim of the analysis is to update current vehicles conversion factors used in Poland. The analysis includes vehicles division into categories and types and the calculation of equivalent load factors for these groups of vehicles. The analysis of a traffic load variability depending on the season and participation of particular vehicles types in the total fatigue damage of a pavement structures are also presented. The preliminary conclusions are given in a final part of the paper.
14
Content available remote Application of neural networks for structure updating
EN
The paper presents the application of Artificial Neural Networks (ANNs) for finite element (FE) models updating. The investigated structures are beams and frames, their models are updated by ANNs with input vectors composed of dynamic characteristics of structures measured on laboratory models. The ANNs (multi layer feed-forward networks and Bayesian neural networks) are trained on numerical data disturbed by an artificial noise. The responses of the structures are measured on laboratory models. The updating procedure is also applied in identification of defects or additional masses attached to the structure.
EN
The authors identify problems related to updating of dispersed Polish surveying and cartographic data resources. The problems consist mainly in lack of integration and cooperation between components of these resources on different levels of administration structure. One of possible solutions is to use Service Oriented Architecture (SOA) for designing and creating IT systems responsible for updating and management of databases. Building and making available dedicated services for maintenance/ updating of databases is the best and the most proper solution, but it requires much effort to identify and describe business processes to be integrated. It also requires modification of IT systems performing the updating, which originate from different suppliers. The other option is to use INSPIRE services to be available within the framework of the National Spatial Data Infrastructure being created.
EN
This paper describes a research which attempts to combine the advantages of human analysts and computer automated processing for efficient human-computer symbiosis in geospatial data fusion. Specifically, the experiments performed were related to the analysis of the potential use of inhomogeneous (composed of different sources) stereo pairs for mapping dataset actualization. Inhomogeneous stereo pairs were combined with images of the map to be updated along with actual aerial images of the same territory. The anaglyphic product obtained after image processing of such stereo pairs was demonstrated to human analysts (subjects) and stereo perception of such stereo pairs was achieved. The most interesting finding of this experiment is the fact that some objects existing only on the aerial photo appeared in the inhomogeneous stereo pairs as 3D. This effect is caused by phenomena within the human eye-brain system known as human stereopsis, which is widely deployed in photogrammetry. For the quantitative measurements of the effect obtained an eye-tracking system was deployed. Analysis of human eye-movements (driven by conscious and subconscious brain processes), while perceiving an inhomogeneous stereo dataset, provides a unique opportunity for the human computer symbiosed geospatial systems. There are two potential outcomes of such approach: a) interpretative – analysts’ gaze-fixation zones can help to localize the areas where mapping dataset should be updated b) quantitative processing of eye fixations geometry during stereo model perception allows to transform the virtual 3D model to a geometrical one based on binocular summation measurements deploying eye-tracking.
PL
W artykule opisano badania, które mają na celu zintegrowanie możliwości ludzkiego umysłu oraz automatyzowanych procesów opracowania dużych zbiorów danych na komputerze do projektowania skutecznego systemu symbiozy człowieka z komputerem przy opracowaniu danych geoprzestrzennych. Eksperymenty w szczególności były związane z analizą możliwości wykorzystywania heterogenicznych (uzyskanych z różnych źródeł) stereogramów dla aktualizacji map i baz danych SIP. Heterogeniczne stereogramy stworzono z mapy rastrowej i aktualnych obrazów cyfrowych. Anaglif uzyskuje się po standardowemu opracowaniu obrazów i wykorzystuje się do stereoskopowego oglądania terenu (model 3D). Najbardziej interesującym fenomenem tego eksperymentu jest fakt, że niektóre obiekty, zarejestrowane tylko na aktualnym obrazie cyfrowym, pojawiły się na heterogenicznych stereogramach w postaci 3D. Ten efekt leży w granicach wzrokowo-mózgowego systemu, znanego jako widzenie stereoskopowe, który szeroko wykorzystuje się w fotogrametrii. Dla oceny parametrów uzyskanego stereomodelu wykorzystano eye-tracking system. Analiza ruchów ludzkiego oka, którymi rządzą świadome oraz podświadome procesy mózgowe, w procesie obserwacji obiektów na heterogenicznym stereogramie – jest źródłem unikalnej informacji dla systemów analizowania danych geoprzestrzennych, zbudowanych na symbiozie ludzkiego umysłu z komputerem.
PL
Pierwszy rozdział referatu zawiera przegląd dostępnych systemów GIS oraz nawigacyjnych na platformę PDA. Wymienione zostaną zarówno zalety, jak i ograniczenia istniejących rozwiązań. Następnie zarysowana zostanie koncepcja sytemu informatycznego, w którym określona liczba urządzeń mobilnych połączona jest z serwerem centralnym. Połączenia między systemami mają być realizowane drogą bezprzewodową. W referacie zostaną zawarte nowe możliwości, jakie daje takie rozwiązanie. Znajdujące się w terenie urządzenie PDA będzie pobierało z serwera jedynie dane dla obszaru, na jakim się on znajduje. Ponadto to użytkownik komputera kieszonkowego będzie decydował o tym, jakiego typu dane zostaną pobrane na jego PDA - wówczas serwer stanie się swoistym repozytorium produktów geograficznych. Interfejs użytkownika zainstalowany na PDA ma umożliwiać korzystanie z typowych GIS-owych danych oraz wykonywanie analiz atrybutowych i przestrzennych. Omówiona zostanie rownież koncepcja automatycznej aktualizacji bazy danych przestrzennych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Dane pozyskane przez jeden ze znajdujących się w terenie PDA wysyłane są do serwera, po czym w sposób automatyczny (lub półautomatyczny - po ingerencji administratora systemu) przesyłane są do pozostałych (lub wybranych) urządzeń typu PDA. Takie rozwiązanie mogłoby być szczególnie przydatne dla szeroko rozumianych służb reagowania kryzysowego (takich jak np. służby ratownicze, policja czy wojsko). W referacie poruszony będzie rownież problem możliwości połączenia i scalenia istniejących serwerów przechowujących dane przestrzenne (takich jak np. GeoPortal - GUGiK czy GeoSerwer - ZAWiR MON). Przyczyniłoby się to do zwiększenie uniwersalności prezentowanego systemu.
EN
The first part of this paper contains a review of available GIS systems and navigation systems for PDA platforms. Both the advantages and disadvantages of those solutions are presented. Moreover, there is a preliminary concept of a computer system in which a designed number of mobile devices is connected with the central server. This paper presents new possibilities offered by this solution. PDA device placed in the field would receive from the server only these data that concern the neighborhood of PDA. Furthermore, the user of a handheld computer would decide what kind of data would be downloaded to his PDA - then the server would become repository of geographic products. User interface installed on PDA is intended to enable usage of typical GIS data and conducting spatial and attribute analysis. Also the concept of automated actualization of spatial database using a mobile device is discussed. Data collected by one of the PDAs in the field are sent to the server, which automatically (or semi-automatically, after interaction of system administrator) are sent to all other (or selected) PDA devices. Such a solution could be vital for risk management services, in a broad sense (such as emergency services, police or military). The paper also covers the possibility of connecting, combining and merging of existing spatial data servers. Merger servers, such as GeoPortal and GeoSerwer, would lead to significant improvement of universality of the presented system.
PL
Jednym z rodzajów dokumentacji, które posiada przedsiębiorca górniczy, jest dokumentacja mierniczo-geologiczna. Jest ona sporządzana i uzupełniana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mierniczy górniczy oraz geolog górniczy wykonują na potrzeby ruchu zakładu górniczego różnego rodzaju pomiary, obmiary czy też obliczenia. Wyniki tych prac są wykorzystywane między innymi do tworzenia map wyrobisk górniczych. W celu realizacji zadań związanych z obsługą mierniczą i geologiczną zakładu górniczego wykorzystywane są również metody i narzędzia informatyczne. Duża dostępność oprogramowania związanego z wizualizacją wyników pomiarów geodezyjnych czy też geologicznych pozwala na zmianę formy sporządzania dokumentów kartograficznych i tekstowych wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej. W celu spełnienia wymogów, jakie stawia się dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, niezbędne jest zapewnienie sporządzanym dokumentom odpowiednich cech. Przejście z tradycyjnego sposobu sporządzania i aktualizacji map górniczych na elektroniczny system obsługi zasobu mapowego wymaga podjęcia szeregu skomplikowanych i czasochłonnych działań. Polegają one na przenoszeniu zasobu map w środowisko cyfrowe, standaryzacji w zakresie warstw tematycznych oraz aktualizacji postępu wyrobisk i innych elementów stanowiących treść map górniczych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano również poszczególne elementy wpływające na sposób zarządzania cyfrową dokumentacją mierniczo-geologiczną.
EN
One of the kind of documentation's which mine entrepreneur has, is a surveyor-geological documentation. The documentation can be made up or completed only by certificated mine surveyors and geologist in accordance with their qualifications. The surveyor and the geologist do for a mining establishment many kinds of measurements, quantity surveys and calculations. Results of these works can be used, among other for creating maps of mining excavations. To realize this tasks, which are connected with surveyor-geological documentation the computer methods and tools also can be used. The large accessibility of the software connected with visualisation of results of survey or geological measurements allows to change the form of preparing the cartographic and textual documents which compose of the surveyor-geological documentation. For meeting the obligations, which are needed in the surveyor-geological documentation it is necessary, that the documents have special features. The passage from traditional way to electronic system of documents preparing and updating needs special methods and demands time-consuming works. The digital surveyor-geological documentation needs to transfer traditional maps in to digital environment, standardize thematic layers as well as to prepare special procedures for actualization of excavations progress as well as other elements on the mining maps. The paper presents and characterises also individual elements influencing essentially management of digital records referring to survey and geological data.
20
Content available remote Aktualizacja leśnej mapy numerycznej w opiniach jej użytkowników
EN
The aim of this paper is to present results of a survey conducted as a part of master.s thesis concerning forest digital map updating. It was expected that the questionnaire will show what people from State Forests think about updating digital maps. 112 questionnaires were analyzed. A majority of the respondents expect the forest digital map updating shall be carried out by appropriate State Forest unit at least once a year. More than 50% respondents support an idea of creating a GIS specialist position in each forest district. The main positive finding is that the State Forest employees want to get more knowledge about the utilization and updating of forest digital maps.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.