Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Pola formularza wyszukiwania zaawansowanego -Szukaj

Zaawansowane wyszukiwanie artykułów możliwe jest poprzez wypełnienie formularza Szukaj dostępnego z poziomego menu. Formularz wyszukiwawczy składa się z kilku pól, w które można wpisać pojedyncze słowo lub wyrażenie (zgodnie z zasadami używania „Operatorów logicznych, maskowania znaków i szukania wyrażeń” , wybrać właściwą wartość z listy rozwijanej albo zaznaczyć bądź nie wybór kryterium.

Szukane słowo/wyrażenie albo określone kryterium można wpisać/wybrać w jednym lub kilku polach jednocześnie.

Wszystkie wybrane kryteria zostaną w wyszukiwaniu połączone domyślnie operatorem AND.

formularz wyszukiwania zaanwansowanego

  • w dowolnym polu – wyszukiwanie słów/wyrażeń następuje w: tytułach artykułów, wariantach tytułów, nazwach konferencji, tytułach czasopism, nazwach wydawców, nazwiskach autorów, streszczeniach, słowach kluczowych, miejscach zatrudnienia autorów (afiliacjach), bibliografiach załącznikowych (wykazach literatury)
  • w tytule – wyszukiwanie następuje w tytułach publikacji i wariantach tytułów;
  • wśród autorów – wyszukiwanie następuje wśród nazwisk twórców artykułów: autorów, tłumaczy, redaktorów, ilustratorów itp. Pole można wypełnić wpisując samo nazwisko, np. Romanowski albo nazwisko z inicjałem imienia, np. Romanowski, P. Uwaga! W bazie nie rejestruje się pełnych imion, a jedynie inicjały
  • w tytule czasopisma – wyszukiwanie następuje w tytułach czasopism; szukając artykułów z określonych czasopism najlepiej wypełnić to pole wpisując cały tytuł (system automatycznie dodaje cudzysłów). Dokładne brzmienie tytułu można sprawdzić i skopiować otwierając w osobnej karcie zakładkę z menu poziomego "Przeglądaj – Czasopisma"
  • w słowach kluczowych - wyszukiwanie następuje wśród słów kluczowych dodanych do artykułów, w języku polskim lub angielskim; słowa kluczowe można wpisywać jako pojedyncze słowa lub wyrażenia
  • w cytowaniach - wyszukiwanie następuje w bibliografiach załącznikowych artykułów z czasopism wydanych w 2006 r. i później. Uwaga! W bazie BazTech bibliografie załącznikowe dodawane są w oryginalnym stylu cytowania obowiązującym w danym czasopiśmie
  • wydane – rozwijane listy wyboru zakresu lat wydania publikacji lub możliwość wpisania dowolnych lat. Uwaga! W BazTech rejestrowane są artykuły z czasopism wydanych od 1998 r.
  • w języku – rozwijana lista wyboru języka publikacji artykułu. Uwaga! W BazTech rejestrowane są artykuły głównie w języku polskim lub angielskim
  • tylko zasoby pełnotekstowe – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyszukiwanie wśród artykułów, których pełne teksty są dostępne w bazie (PDF dołączony do rekordu artykułu). Uwaga! Wybór tej opcji NIE oznacza przeszukiwania pełnych tekstów