Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ffed0799-ea4d-4103-b498-8b4f1c342a4f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zmian systemowych w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu gminnym

Autorzy Przydatek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the changes in the economy of the municipal waste at the level of municipal
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały zagadnienia związane ze zmianami w gospodarce odpadami, mającymi na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych, uszczelnienie systemu finansowania i gospodarowania odpadami i wyeleminowanie powstawania „dzikich” wysypisk degradujących środowisko, w tym poprzez przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminy. Analizie poddano kluczowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy odpadach po zmianach, które wymagają realizacji bez względu na wielkość danej jednostki administracyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku do zapisów zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie ograniczenia ilości deponowanych odpadów ulegających biodegradacji. Jako hierarchię działań wskazano najpierw na odzysk, a w ostateczności na unieszkodliwianie odpadów resztkowych. Za korzystną w latach 2006-2010 uznano tendencję wzrostu ilości odzyskiwanych odpadów o 521 tys. Mg, przy kilku procentowym spadku ilości deponowanych odpadów. Artykuł zakończono wnioskami wskazującymi na powstanie pozytywnych rozwiązań sprzyjających w konsekwencji ograniczeniu ilości deponowanych odpadów bezużytecznych i obojętnych dla środowiska.
EN The article discussed were issues related to changes in the economy, aimed at limiting the amount of waste deposited municipal waste, seal of the system of financing and the management of waste and prevent the formation of “wild” dumps downgrading environment, including through assumption of the obligation to receive waste from property owners by the municipalities. Analysed key records act to maintain cleanliness and order in the municipalities act and the waste after changes that require implementation regardless of the size of the administrative unit concerned. Particular attention was paid to the adaptation of municipal regulations maintain cleanliness and order to the records contained in the regional waste management plan, including the reduction of the amount deposited biodegradable waste. As a hierarchy of activities indicated first on the recovery, and ultimately on the disposal of waste. For profitable in the years 2006-2010 was considered a tendency of growth quantity of recycled waste to 521 thousand Mg, with few percentage decrease in the quantity of deposited waste. The article was completed by indicating the emergence of a positive solution conducive to reducing the quantity of deposited waste in consequence of useless and inert for the environment.
Słowa kluczowe
PL plan gospodarki odpadami   odpady komunalne   unieszkodliwianie odpadów  
EN plan of waste management   municipal waste   waste disposal  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 109--114
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Przydatek, G.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz
Bibliografia
[1] Lipniacka-Piaskowska A.: Funkcjonowanie składowiska odpadów z recyrkulacja odcieków. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010 .
[2] Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2005.
[3] Szpadt R., Jędrczak A.: Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
[4] Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
[5] Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Uchwała Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r.
[6] Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. 2006. nr 90 poz. 946).
[7] Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. 2010 nr 101 poz. 1183).
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2010, nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
[9] Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (DzU 2012, nr 0, poz. 391).
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (DzU 2003, nr 61, poz. 549) zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (DzU 2009, nr 39, poz. 320).
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (DzU 2012, nr 0, poz. 630).
[12] Główny Urząd Statystyczny. Dane roczne. Stan i ochrona środowiska, Warszawa. 2006-2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ffed0799-ea4d-4103-b498-8b4f1c342a4f
Identyfikatory