PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Od postawy prozdrowotnej w stoczni jachtowej do ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy formierza-laminiarza

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
From a pro-health attitude in the yacht shipyard to limiting threats at the job of laminator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz… [44] Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania w przemyśle jachtowym na przykładzie pracy formierza-laminiarza. Uszczegółowionej analizie poddana zostaje kwestia zmniejszania uciążliwości i szkodliwości czynników występujących podczas naprawy błędów powstających w procesie laminowania jachtu. Artykuł wieńczą propozycje możliwych do wdrożenia aktywności prozdrowotnych zarówno w pracy, jak i poza miejscem pracy. Publikacja wchodzi w skład cyklu prezentującego różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. Artykuł koncentruje się na procesie zarządzania kapitałem ludzkim w świetle orientacji prozdrowotnej.
EN
Noble health, no one will find out how you taste, until you break...1 The subject of employee health and safety is increasingly popularized in the business world, it is still a relatively unknown area of activity of Polish enterprises. This article addresses the important issue of health promotion in the workplace as a factor in increasing work efficiency and its impact on achieving high quality product. The publication discusses the importance of pro-health attitude and methods of its formation in the yacht industry on the example of the work of a laminator. The issue of reducing the nuisance and harmfulness of factors occurring during the repair of errors arising in the process of laminating a yacht is subjected to a detailed analysis. The article ends with a proposal of health-promoting activities that can be implemented both at work and outside work. The publication is part of a cycle presenting various aspects of process management in the yacht shipyard industry. The article focuses on the process of human capital management in the light of health orientation.
Czasopismo
Rocznik
Strony
14--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz., rys.
Twórcy
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska, anndembi@pg.edu.pl
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska, katmolas@pg.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Carayon Pascale, Michael John Smith. 2000. „Work organization and ergonomics”. Applied Ergonomics 31(6):649–662.
 • [2] Carney Scott. 2017. Co nas nie zabije. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.
 • [3] Cox Tom, Amanda Griffiths, Stavroula Leka. 2005. Work organization and work-related stress. W: Occupational hygiene, 421–432. Kerry Gardiner, Malcolm J. Harrington (red.). Oxford: Blackwell Publishing.
 • [4] Dembicka Anna, Tacjana Niksa-Rynkiewicz, Katarzyna Mołas, Paweł Szalewski. 2019. „Tworzenie modelu pojęciowego dla zarządzenia ryzykiem na przykładzie procesu laminowania w stoczni jachtowej”. Problemy Jakości (4): 25–30.
 • [5] Ejdys Joanna, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz-Sas.2012. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • [6] Encyklopedia Powszechna. 1983. t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [7] Godlewski Michał. 2018. Inteligencja oddechu. Wydawnictwo Michał Godlewski.
 • [8] Grant Adam M., Marlys K. Christianson, Richard H. Price. 2007. „Happiness, Health, or Relationships? Managerial Practices and Employee Well-Being Tradeoffs”. Academy of Management Perspectives 21(3): 51–63.
 • [9] Grupa Sodexo Global Workplace Trends Report 2017.
 • [10] Kluska Mariusz, Agnieszka Fiszer, Anna Marciniuk-Kluska, Ireneusz Chrząścik. 2010. „Kształtowanie się zawartości styrenu na stanowiskach pracy w stoczniach jachtowych oraz wpływ na zdrowie człowieka”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 43(3): 436–444.
 • [11] Korzyści dla firmy z wdrożenia programu promocji zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywania się personelu. Rekomendacje ekspertów. Instytut Medycyny pracy im prof. J. Nofera. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pt: „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.”
 • [12] Kozioł Leszek, Anna Wojtowicz. 2016. „Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy”. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 71: 165–177.
 • [13] Krajcovic Martin, Radovan Furmann. 2011. Modern Approach of 3D Layout Design, 43–46. Transcom 2011: 9-the European conference of young research and scientific workers, EDIS: University of Zilina.
 • [14] Krawczyk-Szulc Patrycja, Ewa Wągrowska-Koska (red.). 2011. Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanym sposobem wykonywania pracy. Poradnik dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J Nofera.
 • [15] Lipińska-Łuczyn Elżbieta. 2005. Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce: Wielkotonażowe Chemikalia Organiczne. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • [16] Lis Katarzyna. 2010. Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. W Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, 209–217. Praca pod red. Antonowicz Alicja. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • [17] Lowe Graham. 2007. 21st Century Job Quality: Achieving What Canadians Want. CPRN Research Report W/37 Work and Learning.
 • [18] Lubaś Piotr. 2010. Diagnoza ergonomicznych czynników ryzyka. Szczecin: Państwowa Inspekcja Pracy.
 • [19] Mańkowska Beata. 2017. Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia.
 • [20] Maslach Christina. 2011. „Engagement research: Some thoughts from a burnout perspective”. European Journal of Work and Organizational Psychology 20: 47–52.
 • [21] McKeown Patrick. 2016. Zamknij usta. Podręcznik oddychania metodą Butejki. Butejko.pl.
 • [22] Nowacka Wiesława Ł. 2010. Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • [23] Nowacka Wiesława Ł. 2011. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy. Zagrożenia chemiczne biologiczne i pyłowe. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • [24] Obolewicz Jerzy. 2015. „Zagrożenia w inżynierii produkcji budowlanej”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 6: 95–102.
 • [25] Ogińska-Bulik Nina. 2011. Rola prężności w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu zawodowego. W Rodzina i praca w warunkach kryzysu, 485–498. Praca pod red. Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska-Batorowicz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • [26] Oleszak Wojciech. 2012. „Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy”. Edukacja Humanistyczna 1(26): 181–189.
 • [27] Orr Leonard. 2006. Świadomy oddech. Łódź: Wydawnictwo Ravi.
 • [28] Pawłowski Grzegorz. 2018. Oddech. Oddychaj świadomie, żyj pełniej. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło.
 • [29] PN-EN ISO 12100-1:2005: Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
 • [30] Polek-Duraj Kornelia. 2017. „Jakość pracy determinantą jakości życia jednostki (studium przypadku)”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 309: 133–142.
 • [31] Potocka Adrianna. 2010. „Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy? Część I. Rozważania teoretyczne”. Medycyna Pracy 61(3): 341–352.
 • [32] Puchalski Krzysztof, Elżbieta Korzeniowska. 2019. „Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności”. Medycyna Pracy 70(3): 1–20.
 • [33] Puchalski Krzysztof, Elżbieta Korzeniowska. 2017. „Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników”. Medycyna Pracy 68(2): 229–246.
 • [34] Studenski Ryszard. 2000. „Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”. Bezpieczeństwo Pracy 9: 1–4.
 • [35] Szelangiewicz Tadeusz, Katarzyna Żelazny. 2016. „Characteristic of the yacht building laboratory”. General and Professional Education 2: 39–48.
 • [36] Terelak Jan F. 2005. Stres organizacyjny. Koncepcje, przyczyny, symptomy i sposoby radzenia sobie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.
 • [37] Wawak Tadeusz. 2001. Zarządzanie a jakość pracy i życia W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
 • [38] Widerszal-Bazyl Maria. 2009. „Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy”. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 6: 6–8.
 • [39] Widerszal-Bazyl Maria. 2000. Stres psychospołeczny w pracy – pojęcie, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja. W Nauka o pracy, bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, 63–107. Praca pod red. Danuty Koradeckiej. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy.
 • [40] https://bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowegoformierz-wyrobow-z-kompozytow-polimerowych-p6184 [dostęp: 2.01.2020].
 • [41] http://europejskafirma.pl/17885,producenci-jachtowkorzystaja-na-coraz-wiekszej-popularnosci-sportowwodnych-potencjal-polskiego-rynku-wciaz-jest-jednakniewykorzystany/ [dostęp: 25.02.2020].
 • [42] https://www.bhpex.pl/sklep/formierz-wyrobow-zkompozytow-polimerowych-ocena-ryzyka-zawodowego-01f12335/ [dostęp: 12.02.2020].
 • [43] http://www.imp.lodz.pl/upload/projekty/npz/jak_zakad_pracy_moe_zadbac_o_kondycje_fizyczna_personelu.pdf [dostęp: 15.12.2019].
 • [44] http://www.staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/fraszki/fraszki_48.html [dostęp: 25.02.2020].
 • [45] http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-5e37ed13-b38c-443b-98de-a6b0221e65cd/c/lulewicz.pdf [dostęp: 10.01.2020].
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ff47df77-df26-4b9d-926c-c4ad4ef43cbb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.