Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fedc01bf-3518-465e-a57f-5274159dee13

Czasopismo

ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes

Tytuł artykułu

Analytical instruments of management development of industrial enterprises

Autorzy Feshchur, R.  Samulyak, V.  Shyshkovskyi, S.  Yavorska, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this article the modern analytical instruments of management development of industrial enterprises are analyzed taking into account the values of their fi nancial-economic indexes and the level of potential. The modern methods of evaluation and analysis of development of enterprises are considered and analyzed. The indirect method of evaluation of the level of development of enterprises is offered taking into account the level of its potential and middle growth of gross receipt rate. The areas of development of enterprises are graphically presented as well.
Słowa kluczowe
EN analytical instruments   management development   evaluation of development   indirect method of evaluation   system of evaluation indexes  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin
Czasopismo ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Rocznik 2012
Tom Vol. 1, No 3
Strony 17--22
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Feshchur, R.
autor Samulyak, V.
autor Shyshkovskyi, S.
autor Yavorska, N.
Bibliografia
1. Adams C. and Roberts P. 1993. “You are what you measure”, Manufacturing Europe, 505.
2. Afanasiev N.V., Rogozhyn V.D. and Rudyka V.I. 2002. Upravliniie razvitiem predpriiatia. Monografiia. – Kharkiv: ID «Inzhek», 184.
3. Drucker P. 1999. Management Challenges for the 21st Century. – HarperCollins, 224.
4. Feshchur R.V. and Samulyak V.Yu. 2010. Grupy pokasnykiv (indykatoriv) otsinuvania rivnia rozvytku pidpryiemstv. Visnyk Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlinia i problemy rozvytku». – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika ».No. 691, 231-239.
5. Feshchur R.V., Samulyak V.Yu. and Shyshkovskyi S.V. 2012. Nepriamyi metod otsinuvania rivnia rosvytku pidpryiemstv / R.V. Feshchur, V.Yu. Samulak, / Visnyk Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlinia i problemy rozvytku». – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika», 286-291.
6. Feshchur R.V., Samulyak V.Yu. and Yavorska N.R. 2010. Pobudova systemy pokasnykiv analisuvania ta otsinuvania rozvytku pidpryiemstv. Visnyk Lvivskogo natsionalnogo universytetu imeni Ivana Franka. Seriia ekonomichna. – Lviv: Vydavnytstvo LNU im. I. Franka. Vol. 43, 638-643.
7. Freeman R.E. 1984. Strategic management: A stakeholder approach / R. E. Freeman. - Boston: Pitman, 350.
8. Galasiuk V.V. and Porkhun Ye. I. 2006. Yavlaietsa li «zolotoie pravylo ekonomiky predpriiatia» diestvitelno zolotym. Gosudarstvenyi informatsyonyi buleten o privatisacyi. No. 7, 20 – 25.
9. Kaplan R. 2009. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbook of Management Accounting Research. Edited by Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood and Michael D. Shieldsn Elsevier Ltd., 1253-1268.
10. Kerzner H. 2011. Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring andmonitoring project performance – 1st ed., 380.
11. Kostyrko L.A. 2008. Diagnostyka potentsialu fi nansovoekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva: monografi ia. Vol. 2. – Kharkiv: Faktor, 336.
12. Melnyk L.G. 2005. Metodologia roxvytku. Monografi a. – Sumy: ITD «Universytetska knyga», 602.
13. Melnyk O.G. 2010. Systema diagnostyky diialnosti mashynobudivnukh pidpryiemstv: polikryterialna kontseptsiata instrumentarii. Monografi ia. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika», 344.
14. Nadtoka T.B. and Vynogradov A.G. 2009. «Zolotoie pravylo ekonomiky» kak indikator ekonomicheskoi aktivnosti predpriiatiia. Nauchnyie trudy Donetskogo natsyonalnogo nekhnicheskogo universiteta. Seriia: ekonomicheskaia. Vol 36-1.– Donetsk, DonNTU, 80–86.
15. Neely A., Adams C. and Kennerley M. 2002. The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success. – Pearson Education, 208.
16. Olve N.-G., Roy J. and Wetter M. 1999. Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard. – NY: John Wiley & Sons, 368.
17. Pogorelov Yu.S. 2010. Ekspneinarnyi basys rosvytku pidpryiemstva: stan i napriamky podalshykh doslidzhen. Teoretychni ta prykladni putania ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats. Vol 21, 222-230.
18. Porter, M.E. 2008. “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”. – Harvard Business Review, January, 79–93.
19. Raievneva O.V. 2006. Upravlinia rozvytkom pidpryiemstv: metodologiia, mekhanizmy, modeli. Monografi a. – Kharkiv: INZHEK, 496.
20. Samulyak V.Yu. 2009. Systema faktornykh otsinok rivnia rozvytku pidpyiemstv. Visnyk Natsionalnogo uniwersytetu «Lvivska politechnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlinia i problemy rozvytku». – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo uniwersytetu «Lvivska politechnika». No. 657, 83-94.
21. Tymoshchuk M.R., Kuzmin O.Ye., Feshchur R.V., Shular R.V., Podolchak N.Yu. and Oleksiv I.B. 2007. Planuvania sotsialno-ekonomichnogo rozvytku pidpryiemstv.Monografiia. – Kyiv: UBS NBU, 449.
22. Yurynets V. Ye. 2009. Upravlinia sotsialno-ekonomichnymy systemamy v umovakh dynamichnogo khaosu. Visnyk Lvivskogo derzhavnogo instytutu novitnikh tekhnologii ta upravlinia imeni Viacheslava Chornovola. No. 6, 239–243.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fedc01bf-3518-465e-a57f-5274159dee13
Identyfikatory