Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fecbc8f4-6a7b-44b2-934a-95793ea3ea02

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analýza trhu elektronických komunikácií sr podľa tržieb v rokoch 2004-2012

Autorzy Čorejová, T.  Sedláková, I.  Sedláková, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of electronic communication market in Slovak Republic by revenues in 2004-2012 years
Języki publikacji SK
Abstrakty
SK V príspevku sú diskutované otázky koncentrácie na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike z pohľadu vývoja koncentrácie v rokoch 2004-2012. Analýza stupňa koncentrácie je vykonaná na základe hodnotenia podielov jednotlivých operátorov na celkových tržbách v odvetví pomocou vhodne zvolených kvantitatívnych metód. K vybraným kvanti-tatívnym metódam patria absolútne a relatívne indikátory. Z absolútnych indikátorov boli použité Hirschmann - Herfindahlov index koncentrácie a miera koncentrácie, z relatívnych indikátorov variačný koeficient. Teoretické kvantitatívne metódy hodnotenia úrovne koncentrácie sú aplikované na trh elektronických komunikácií vo forme analýzy trhu ako celku z pohľadu tržieb. Výsledok riešenia danej problematiky je nesporný a jednoznačný - trh elektronických komunikácií Slovenskej republiky je z pohľadu všetkých uplatnených metód možno hodnotiť ako vysoko koncentrovaný počas celého sledovaného obdobia. Boli však zaznamenané niektoré výkyvy súvisiace so zmenou počtu subjektov na trhu a s akvizíciami.
EN The paper discussed issues of concentration on the elec-tronic communications market in the Slovak Republic from the perspective of development of the concentrations in the years 2004-2012. Analysis of the degree of concentration is made on the basis of the shares of individual operator in total sales in the sector by means of appropriately selected quantitative methods. The selected quantitative methods include: Hirschmann - Herfindahl concentration index, degree of concentration coefficient of variation. Theoretical quantitative methods for assessing levels of concentration are applied to the electronic communications market in the form of market analysis as a whole from the perspective of sales. The answer for the issue is indisputable clear - electronic communications market in the Slovak Republic is seen by all methods enable evaluation as a highly concentrated over the entire projection periods. Some have, however, increased fluctuations that any ads related to changing the number of subject-market and acquisitions.
Słowa kluczowe
PL rynek komunikacji elektronicznej   regulacja rynku telekomunikacyjnego   Słowacja  
EN electronic communications market   telecommunication market regulation   Slovak Republic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1653--1656
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Čorejová, T.
autor Sedláková, I.
autor Sedláková, E.
Bibliografia
1. Andacký, J. 2013. Telekomunikačný priemysel v SR. In IT Ročenka 2013. Bratislava: IT asociácia Slovenska a Digital Visions, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-971112-1-2, p.130-131.
2. Baye, M. . Managerial Economics and Business Strategy. 5.vyd., New York: McGraw Hill International Edition, 2006. ISBN 007-124421-2.
3. Čorejová, T. a kol. 2006. Ekonomika sietí. Žilina: EDIS, 2006. 256s. ISBN 80-8070-629-8.
4. Fendek, M.- Fendeková, E. 2008. Mikroekonomická analýza. Bratislava Iura Edition, 2008. 575s. ISBN 978-80-8078-180-1.
5. Hájek, 2012. Koncepcia globálnej stratégie kľúčových aktérov v sektore telekomunikácií: diplomová práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. 72s.
6. Ivančíková, L. 2012. Orange: 15 rokov na slovenskom trhu. Dostupné na internete: ˂http://www.fony.sk/clanky/5769-orange-15-rokov-na-slovenskom-trhu˃.
7. Kolektív autorov, IT Ročenky 2005-2013, Bratislava: IT aso-ciácia Slovenska a Digital Visions, s.r.o., 2005-2013.
8. Kopečná, J. 2012. Analýza: Maloobchodný relevantný trh č. 1. Bratislava: TÚ SR, 2012. 46s. http://www.teleoff.gov.sk/data/files/27361.pdf.
9. Kopečná, J. 2010. Trojkriteriálny test: Maloobchodný relevantný trh č. 1.Bratislava: TÚ SR, 2010. 29s. http://www.teleoff.gov.sk/data/files/22141.pdf.
10. Latiaková, I. 2010. Vývoj slovenského trhu elektronických komunikácií: odborná prednáška. Bratislava: Katedra telekomunikácií FEI STU Bratislava, Výskumný ústav spojov, n.o. 2010. 36s.
11. Madleňáková, L. 2007. Hodnotenie postavenia telekomunikačných operátorov. In Doprava a spoje. [online]. 2007, http://fpedas.utc.sk/dopravaaspoje/2007/1/madlenakova.pdf, ISSN 1336-7676 2007.
12. Mikuš, L. 2011. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 20. Januára 2011, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Bratislava: TÚ SR, 2011. http://www.teleoff.gov.sk/data/files/15181.pdf.
13. Perényi. 2006. Výskum postavenie zákazníka na trhu elektronických komunikácií: doktorandská práca. Bratislava: Žilinská univerzita v Žiline, 2006. 73s.
14. Procházka, J. 2010. Mobilný trh a Slovensku: priveľa lídrov. http://www.mobil.sk/clanok9609Mobilny_trh_na_Slovensku_privela_lidrov.htm˃.
15. Ročné správy spoločnosti Slovak Telekom, a.s. . 1997- 2012. https://www.telekom.sk/o-spolocnosti/o-nas/financne-a-rocne-spravy/rocne-spravyslovak-telekom-a-s/.
16. KRIŽANOVÁ, A. et al. 2015. Building a brand in the context of sustainable development. In: ICEMI 2015 Int. Conf. on Management engineering and innovation, Changsha, China from January 10-11, 2015. Paris: Atlantis Press, 2015. - ISBN 978-94-62520-45-5. - Online, S. 79-84.
17. KRIŽANOVÁ, A. – BIRNEROVÁ, E. Marketingový mix v cestnej doprave. 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 157 s. ISBN 80-7100-949-0.
18. ZACHAR, J. – MAJERČÁKOVÁ, M. 2012. Analýza vývoja nezamestnanosti v čase hospodárskej krízy na Slovensku. In: Ekonomika - Management – Inovace. vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc. - ISSN 1804-1299. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 10-22.
19. Shy, O. 1995. Industrial organization ,Cambridge: MIT Press, 1996. 466s. ISBN 0-26269179-5.
20. Výročná správa spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. . 2012.http://www.sk.telefonica.com/download/vyrocne-spravy/vyrocna-sprava-2012.pdf.
21. Výročné správy spoločnosti Orange Slovensko, a.s.. 2001-2012. http://www.orange.sk/fileadmin/orange/user_uploads/dokumenty/onas/tlacovecentrum/vyrocne-spravy.
22. Záhorec, R. 2001. Orindž. Vynovený Globtel? http://www.zive.sk/clanok/8870/orindz-vynoveny-globtel.
23. Zákon č.136/2001 Z. z. z 27.februára 2001 o ochrane hospodárskej súťaže.
24. Zákon č.351/2011 Z. z. zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách.
Uwagi
EN VEGA 1/0515/15 Endogenous factors of the IPR intensive industries in the regional enterprise environment in Slovak Republic
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fecbc8f4-6a7b-44b2-934a-95793ea3ea02
Identyfikatory