Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe756f16-5c49-4cfd-9a8c-3c4bd58e6ea5

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Planowanie sieciowe w warunkach niepewności – wybrane problemy

Autorzy Korban, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Network planning under conditions of uncertainty – selected problems
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złożoność, dynamika i niepewność to cechy każdego procesu produkcyjnego. Także proces wydobywczy realizowany w warunkach dołowych ma charakter stochastyczny – element niepewności występuje zarówno na etapie planowania, jak i na etapie realizacji przyjętych planów. W przypadku robót związanych z odtworzeniem front eksploatacji mamy do czynienia z długotrwałym i złożonym procesem. Opóźnienia w tym zakresie mogą skutkować brakiem przygotowanego frontu ścianowego, zaś zbyt wczesne jego przygotowanie – m. in. wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem już wykonanych (ale chwilowo zbędnych) wyrobisk. W artykule omówiono możliwości praktycznego zastosowania siatek zależności (siatka PERT) i harmonogramów czasowo-optymalnych (harmonogramy ASAP i ALAP) w procesie optymalizacji czasu realizacji prac związanych z likwidacją wyrobiska eksploatacyjnego. Wykorzystując tablice dystrybuanty rozkładu normalnego przeanalizowano prawdopodobieństwo realizacji inwestycji w innym aniżeli wyznaczonym terminie.
EN The complexity, dynamics and uncertainty are features of any manufacturing process. Also the mining process itself performed in underground conditions is of stochastic nature – the element of uncertainty occurs at the stage of both planning and execution of the adopted plans. In case of works related to the reconstruction of exploitation fronts, we deal with a long-term and complex process. Delays in this respect may result in the lack of preparation of the longwall front, while too early preparation – among the others – the increase in costs of maintenance of yet completed (but temporarily unnecessary) headings. This paper discusses the possibilities of practical use of the dependence networks (PERT network) and the time-optimal schedules (ASAP and ALAP schedules) in the process of optimization of the completion time of works connected with the liquidation of mining heading. By use of normal distribution function tables, the probability of investment performance within the time different from the determined one was analyzed.
Słowa kluczowe
PL planowanie sieciowe   harmonogramy czasowo-optymalne   niepewność   procesy stochastyczne   proces zbrojenia i likwidacji wyrobisk eksploatacyjnych  
EN network planning   time-optimal schedules   uncertainty   stochastic processes   process of reinforcement and liquidation of mining headings  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 75--79
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Korban, Z.
  • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
Bibliografia
1. Monitoring procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego. Cz. 2. Wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw górniczych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 2011.
2. Przybyła H., Chmiela A.: Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.
3. Przybyła H., Chmiela A.: Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2007.
4. Steczkowski J.: Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno–społecznych. Warszawa – Kraków Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fe756f16-5c49-4cfd-9a8c-3c4bd58e6ea5
Identyfikatory