PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena realizacji krajowego planu transportowego według rozkładu jazdy pociągów 2013/2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An Assessment of national Transport Scheme According to the 2013/2014 Rail Time-Table
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł charakteryzuje kolejowe połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 r., w aspekcie wybranych postanowień i zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 roku w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym [4]. W rozdziale „Uregulowania prawne w zakresie publicznego transportu zbiorowego” scharakteryzowano Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym [6], regulującą zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w Polsce i w strefie transgranicznej, w każdej gałęzi transportu oprócz transportu lotniczego. Przytoczono definicje w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zrównoważonego rozwoju transportu publicznego oraz wymieniono obowiązki, które ta ustawa nakłada na organizatorów publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w zakresie opracowania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanych inaczej planami transportowymi. Rozdział „Kształtowanie się publicznego transportu zbiorowego według krajowego planu transportowego” zawiera opis zawartości „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i między-narodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym” [4] oraz wybrane za-pisy regulujące: minimalne standardy połączeń, za które odpowiada minister właściwy ds. transportu, rozwój oferty przewozowej do roku 2015 według określonych wariantów oraz jakość usług transportowych. W rozdziale „Oferta przewozowa według rozkładu jazdy pociągów 2013/2014” zaprezentowano wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie minimalnych standardów połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych, realizacji wariantów rozwoju oferty przewozowej, a także jakości usług przewozowych w aspekcie: liczby połączeń, czasów przejazdu i obsługi punktów handlowych na wybranych liniach komunikacyjnych, prędkości handlowej pociągów, skomunikowań pociągów na przykładzie stacji Gdynia Główna i Dęblin oraz zapewnienia przewozu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W Podsumowaniu zawarto wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przesłanki poprawy oferty przewozowej w zakresie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.
EN
The paper describes the interregional and international connections provided in the 2013/14 Rail Time-Table from the point of view of selected resolutions and regulations of the Directive issued of the Directive issued by the Ministry of Transport, Construction and Marine Economy dated 9th October, 2012 regarding sustainable development of the public rail transport within the scope of interregional and international passenger service network. In Chapter "Regulations applying to the mass transport", the Act of 16th December, 2010 on the mass transport regulating the rules of organization, functioning, and financing regular passenger transport in Poland and in the trans-border zone were described - basically in every branch of transport industry except for air transport. Definitions applying to the mass transport and sustainable development of public transport have been quoted as well as the obligations imposed by the Act on the operators of public transport - particularly in preparation of sustainable development of mass transport schemes called transport schemes. Chapter "Development of the mass transport according to the National Transport Scheme" describes the scheme of sustainable development of the public transport in respect of the interregional and international of passenger service network [4] as well as the selected legal requirements for minimum standards of rail links - as included in the responsibilities of the minister of transport, development of transport offer until 2015 according to specific variants, and also the quality of transport services. Chapter "Transport offer according to the 2013/2014 Rail Time-Table" describes the results of analyses of minimum standards of interregional and international rail links, realization of variants of the development of transport offer, and also the quality of transport services in respect of: number of connections, travel times and retail outlets available in selected railway lines, train commercial speeds, available connections - using examples of the Gdynia Główna and the Dęblin station as well as providing the passengers on wheelchairs with transport services. To sum up, conclusions drawn from analysis as well as guidelines on the improvement of the transport offer in interregional and international rail transport were included.
Rocznik
Tom
Strony
125--144
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta i Obszary wiejskie, Ministerstwo rozwoju regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.
  • 2. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (L 315/1 z 3.12.2007).
  • 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zarównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2011 nr 117 poz. 684).
  • 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 roku w sprawie planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i miedzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. 2012, poz. 1151).
  • 5. Toruński J.: Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich, Zeszyt naukowy nr 82/2009 Akademia Podlaska, Siedlce.
  • 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13).
  • 7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86, poz. 789, z późn. zm.).
  • 8. Wyszukiwanie połaczeń kolejowych, [online], [dostęp: 25-29.11.2013], dostępny na WWW: http://rozklad.plk-sa.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fda724cd-55d8-464f-bdd7-40495d67a678
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.