Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fce17936-e3e7-4edd-a71b-2966bf602416

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Rola koopetycji w klastrach energetycznych

Autorzy Mucha-Kuś, K.  Sołtysik, M.  Zamasz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role of coopetition in energy clusters
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zmiany na rynku energii, w tym zmiany regulacyjne, determinują wśród jego uczestników ciągły rozwój w zakresie stosowanych strategii działań. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [11], podmioty mogą tworzyć cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Takie porozumienie, zwane „klastrem energii”, jest odpowiedzią na potrzebę dążenia do wzrostu efektywności podejmowanych działań zarówno indywidualnych jak i wspólnych zaangażowanych podmiotów. Wśród takich zachowań dostrzec można najnowsze tendencje w zarządzaniu strategicznym zwane koopetycją. W referacie przedstawione zostaną założenia koopetycji w świetle powstawania i rozwoju klastrów energii. Niniejsze stanowić będzie próbę dyskusji nad poprawą efektywności działań podmiotów na rynku energii w kontekście jego rozwoju.
EN Changes in the electricity market, including regulatory ones, determine continuous development in the field of strategies applied by market participants. In accordance with the Act of 20th February 2015 on renewable energy sources, market participants may create civil agreement consisting of individuals, legal entities, academic institutions, research institutes or local government units, dealing with production and balancing the demand, distribution or trading of energy from renewable energy sources. Such an agreement, called the energy cluster is a response to the need to increase the effectiveness of operations on both: individual and joint levels. Among these behaviors, there can be noticed the latest trends in strategic management called coopetition. The paper presents coopetition and its assumptions in the light of creation and development of energy clusters. The authors attempt to enter into a discussion on improving the efficiency of market actors operations in the context of energy market development.
Słowa kluczowe
PL klastry energii   koopetycja   współpraca   konkurencja   efektywność  
EN energy clusters   coopetition   cooperation   competition   efficiency  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 31--34
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Mucha-Kuś, K.
autor Sołtysik, M.
autor Zamasz, K.
Bibliografia
1. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J.: Co-opetition. New York: Doubleday Currency, 1996.
2. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
3. Grzebczyk M.: Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo i region”, 2009, nr 1.
4. Jabłońska K.A.: Klastry energetyczne jako narzędzie wspierania rozwoju nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka ekonomiczna, red.: J. Sokołowski, A. Żabiński, nr 402, Wrocław 2015, s. 123- 132.
5. Kowalski A.M.: Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, „gospodarka narodowa”, 2010, nr 5–6.
6. Ławecki M., Współpraca w ramach klastrów szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw, „zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1 (2).
7. Mucha-Kuś K., Sołtysik M., Zamasz K.: Capacity market – demand for coopetition? w: K. Zamasz (red.): Capacity Market in Contemporary Economic Policy, Difin, Warszawa 2015.
8. Mucha-Kuś K., Zamasz K., Sołtysik M.: Innowacyjne strategie koopetycyjnych zachowań uczestników rynku energii. w: Z. Dacko-Pikiewicz, V.Marakova, R.Niestrój (red.): Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 83-93.
9. Porter M.E.: Location, competition and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly, 2000, vol. 14, no. 1.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
12. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, 2006, Dz.U. UE, C 323/1, z dnia 30.12.2006 r.
13. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15178.pdf, dostęp 06.02.2017 r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fce17936-e3e7-4edd-a71b-2966bf602416
Identyfikatory