Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa6db364-c975-47dd-8ecd-2d4f984cd4e5

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Jakość wód cieku Bogdanka

Autorzy Janicka, E.  Kanclerz, J.  Borowiak, K.  Wiatrowska, K.  Lisiak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Quality water in Bogdanka stream
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody cieku Bogdanka oraz zbiorników przez które przepływa, w okresach wegetacyjnych lat 2011–2012. Próbki do analiz laboratoryjnych pobierane były w siedmiu punktach pomiarowo-kontrolnych i obejmowały oznaczenie wybranych elementów fizykochemicznych tj. O2, BZT5, ChZT, pH, przewodność w 20° C, N-NO3, N-NH4 i PO43-. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że jakość wody w górnym biegu Bogdanki była lepsza niż w jej dolnym biegu – poniżej jeziora Rusałka oraz Stawu Sołackiego. Wielkość stężeń niektórych badanych wskaźników fizykochemicznych (ChZT, BZT5i PO43-) przekraczały wartości graniczne klasy II i dlatego stan cieku określono jako poniżej dobrego.
EN The paper concerns with water quality of Bogdanka Stream and its reservoirs, which flow trough it, during vegetation period of 2011–2012. The water samples for physico-chemical analysis were collected from seven control points and analyzed for: O2, BOD5, COD, pH, EC, N-NO3, N-NH4and PO43-. Results obtained showed that water quality in the upper-course of Bogdanka was better than in the lower-course – bellow Rusałka and Staw Sołacki Lakes. Some parameters such as: COD, BOD5and PO43-exceeded threshold values for second class and classified water as below good.
Słowa kluczowe
PL ciek   zbiorniki   jakość wody   parametry fizykochemiczne  
EN watercourse   reservoirs   water quality   physico-chemical parameters  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 1
Strony 202--208
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Janicka, E.
  • Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, ejanicka@up.poznan.pl
autor Kanclerz, J.
  • Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, jkanclerz@up.poznan.pl
autor Borowiak, K.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, klaudine@up.poznan.pl
autor Wiatrowska, K.
  • Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, kawiatr@up.poznan.pl
autor Lisiak, M.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, lismar@up.poznan.pl
Bibliografia
1. Bogdał A., Kowalik T., Witoszek K. 2015. Wpływ zbiornika Goczałkowskiego na zmiany jakości wód w rzece Wiśle. Inżynieria Ekologiczna. Tom. 45, 124–134.
2. Buczyńska E., Szczluczyńska M., Tybiszewska E. 1995. Stan czystości jeziora Strzeszyńskiego w roku 1994 – Komunikat nr 155. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań.
3. Czamara W., Wiatkowski M. 2004. Dopływ głównych substancji biogennych do zbiornika wodnego w Mściwojowie. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Inżynieria Środowiska XIII. 502, 43–50.
4. Czarnecka H. (red.) 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski, cz.1 i 2. Wyd. IMGW Warszawa.
5. Gołdyn R., Jankowska B., Kowalczyk P., Pułyk M., Tybiszewska E., Wiśniewski J. 1996. Środowisko naturalne miasta Poznania – rozdział 6 – Wody powierzchniowe Poznania” Urząd Miejski w Poznaniu, wydział Ochrony Środowiska, Poznań.
6. Ilnicki P. 2002. Przyczyny, źródła i przebieg eutrofizacji wód powierzchniowych. Przegląd Komunalny 2 (125), 35–49.
7. Janiak T., Jakubowska N., Szeląg-Wasilewska E. 2013. Degradation of the recreational functions of urban lake: a preliminary evaluation of water turbidity and light availability (Strzeszyńskie Lake, Western Poland) Polish Journal of Natural Sciences, Vol. 28(1). 43–51.
8. Kanclerz J. 2011. Wpływ Jeziora Gorzuchowskiego na jakość wód rzeki Małej Wełny. Nauka Przyroda Technologie 5 (5), 82.
9. Kanclerz J., Murat-Błażejewska S., Adamska A. 2016. Zmiany w pokryciu terenu a zdolności retencyjne zlewni cieku Bogdanka. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 46, 61–67.
10. Kanclerz J., Wicher-Dysarz J., Dysarz T., Sojka M., Dwornikowska Ż. 2014. Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy. Nauka Przyroda Technologie. Vol. 8 (4).
11. Karolczak W. 1993. Kronika miasta Poznania – Z dziejów Parku Sołackiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Wydawnictwo Miejskie. Poznań.
12. Koc J., Skwierawski A. 2004. Uwarunkowania jakości wody małych zbiorników na obszarach wiejskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Polska Akademia Nauk, 499, Warszawa, 121–128.
13. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
14. Miernik W. 2007. Wstępne wyniki badań nad przemianą związków organicznych i biogennych w małym zbiorniku wodnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/1/2007. Polska Akademia Nauk, 131–140.
15. Miernik W. Wałęga A. 2006. Wstępne wyniki badań nad zawartością mineralnych form azotu wnoszonych i wynoszonych ze zbiornika Zesławice na rzece Dłubni. Zeszyty Naukowe. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała – Inż. Włók. Ochr. Środow, 24(7), 229–339.
16. Mioduszewski W. 2004. Rola małej retencji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska XIII (502), 293–305.
17. Pawełek J., Spytek M. 2008. Stężenie związków biogennych w wodzie potoków dopływających do Zbiornika Dobczyckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5/2008. Polska Akademia Nauk, 179–190.
18. Pułyk M., Tybiszewska E. 1996. Stan czystości jezior badanych latach 1990–1995 w województwie poznańskim. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.
19. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013. 2014. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań http://poznan.wios.gov.pl/ monitoring-srodowiska/publikacje/raport2013/ra port2013.pdf [10.04.2016].
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. 2014 poz. 1482.
21. Suchowolec T. Górniak A. 2006. Changes water quality in small reservoirs in agricultural landscape of northern Podlasie. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 3, 195–202.
22. Szczepańska M. 2008. Elementy wodne w systemie rekreacyjnym miasta Poznania. 2/2008 Podróże, drogi i szlaki kulturowe. Redakcja prof. dr hab. Andrzej Wyrwa.
23. Świerk D., Szpakowska B. 2009. Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. Nauka Przyroda Technologie, Vol. 3 (1)
24. Wiatkowski M. 2010. Zmiany wybranych wskaźników jakości wody rzeki Prosny przepływającej przez zbiornik Psurów. Proceedings of ECOpole, Tom 4 (2), 495–500.
25. Wiatkowski M., Czamara W., Kuczewski K. 2006. Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. Monografia 67. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polska Akademia Nauk, 122. Zabrze.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa6db364-c975-47dd-8ecd-2d4f984cd4e5
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68200