Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f9e39adb-c793-450d-bd9c-781f3140f07f

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Ocena możliwości zagospodarowania odpadów w sektorze budowlanym

Autorzy Dębska, B.  Górska, K. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Assessment of the possibility of waste management in the construction industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ogromne ilości powstających odpadów stały się jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. Zwiększona aktywność w dziedzinie budownictwa sprawia, że dużą część odpadów stałych stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe. Konieczność zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów i negatywne skutki niewłaściwej utylizacji odpadów, sprawiają, że możliwość zagospodarowania odpadów jest przedmiotem rosnącego zainteresowania wielu ośrodków badawczych na świecie. Korzystne i coraz częściej proponowane rozwiązania sugerują konieczność użycia materiałów odpadowych podczas produkcji wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę domów, dróg oraz innych elementów infrastruktury. Praktyka ta umożliwia zmniejszenie objętości odpadów składowanych na wysypiskach, jednocześnie ograniczając wykorzystanie naturalnie wydobywanych surowców, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych i wpływu przemysłu budowlanego na środowisko naturalne. Eksperymenty opisane w literaturze potwierdzają możliwość otrzymywania materiałów budowlanych z wykorzystaniem różnego typu odpadów. Liczne publikacje powstałe na ten temat skłaniają jednak do postawienia pytania o możliwość realizacji takich działań w warunkach rzeczywistych. W ramach niniejszego artykułu opisano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród firm produkujących materiały budowlane z terenu całej Polski. Ankieta ta przyjęła postać aplikacji internetowej udostępnionej na podstawie licencji opensource. Zawierała ona 10 pytań dotyczących realnego wykorzystywania odpadów w produkcji materiałów budowlanych oraz ponownego wykorzystania materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych. Na ankietę odpowiedziały 22 firmy, z których połowa potwierdziła fakt wykorzystywania odpadów w produkcji materiałów budowlanych. Wśród najczęściej wymienianych odpadów znalazł się gruz betonowy i odpady powstałe w elektrowniach, co jest zgodne ze stanem przedstawionym w literaturze.
EN A huge amount of generated waste have become one of the most important environmental problems. Increased activity in the construction sector makes a large part of solid waste are a construction and demolition waste. The need for sustainable use of natural resources and the negative effects of improper waste disposal, make the possibility of waste management is a subject of growing interest to many research centers in the world. The preferred and more often proposed solutions suggest the need for the use of waste materials in the production of building products for the construction of houses, roads and other infrastructure. This practice allows you to reduce the volume of waste deposited in landfills, while reducing the use of naturally extracted materials, and thus contributes to the reduction of emissions of greenhouse gases and the impact of the construction industry on the environment. The experiments described in the literature confirm the possibility of obtaining building materials using different types of waste. Numerous publications produced on the subject tend, however, to the question about the possibility of implementing such measures in real conditions. In the present article describes the results of a survey of companies producing construction materials from the whole Polish. This survey took the form of a web application made available under open source license. It contained 10 questions about the real use of waste in the production of building materials and re-use of building materials and components. Submissions were 22 companies, half of which confirmed that the use of waste in the production of building materials. Among the most frequently mentioned waste was concrete rubble and waste generated in power plants, which is consistent with the state in the literature.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie odpadów   materiały budowlane   ankieta   recykling   reusing  
EN waste management   building materials   polling   recycling   reusing  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 67--74
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Dębska, B.
  • Politechnika Rzeszowska, Zakład Budownictwa Ogólnego, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651323, bdebska@prz.edu.pl
autor Górska, K.
  • Politechnika Rzeszowska, studentka
Bibliografia
[1] http://www.inteligentnybudynek.eu/artykul/article/budownictwo-zrownowazonepowszechnie-obowiazujacy-standard/ {dostęp 16.05.2016 r.}.
[2] http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/materialy-budowlane-wzgodzie-z-idea-zrownowazonego-rozwoju_69787.html {dostęp 16.05.2016 r.}.
[3] Özalp F., Dilşad Yılmaz H., Kara M., Kaya Ö., Şahin A.: Effects of recycled aggregates from construction and demolition wastes on mechanical and permeability properties of paving stone, kerb and concrete pipes, Construction and Building Materials, vol. 110, 2016, pp. 17–23.
[4] Fan Ch-Ch., Huang R., Hwang H., Chao S-J.: Properties of concrete incorporating fine recycled aggregates from crushed concrete wastes, Construction and Building Materials, vol. 112, 2016, pp. 708–715.
[5] Thomas C., Setién J., Polanco J.A.: Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes, Construction and Building Materials, vol. 114, 2016, pp. 536–546.
[6] Paris J.M., Roessler J.G., Ferraro Ch.C., DeFord H.D., Townsend T.G.: A review of waste products utilized as supplements to Portland cement in concrete, Journal of Cleaner Production, vol. 121, 2016, pp. 1-18.
[7] Jo B.W., Park S.K., Kim C.H.: Mechanical properties of polyester polymer concrete using recycled polyethylene terephthalate, ACI Structural Journal, vol. 103, 2006, pp. 219–225.
[8] Marzouk O.Y., Dheilly R.M., Queneudec M.: Valorization of post-consumer waste plastic in cementitious concrete composites, Waste Management, vol. 27, 2007, pp. 310–318.
[9] Dębska, B., Lichołai, L.: The selected mechanical properties of epoxy mortar containing PET waste, Construction and Building Materials, vol. 94, 2015, pp. 579–588.
[10] Lichołai, L., Dębska, B.: A study of the effect of corrosive solutions on selected physical properties of modified epoxy mortars, Construction and Building Materials, vol. 65, 2014, pp. 604–611.
[11] Dębska, B., Lichołai, L.: Resin Composites with High Chemical Resistance for Application in Civil Engineering, Periodica Polytechnica civil Engineering, DOI: 10.3311/PPci.7744.
[12] Dębska, B.: Modification of Polymer Composites by Polyethylene Terephthalate Waste, Poly(ethylene Terephthalate) Based Blends, Composites and Nanocomposites (Book), Visakh P.M., Liang M. red., Elsevier, Inc., 2015, pp.195–212.
[13] Ismail Z.Z., Al-Hashmi E.A.: Use of waste plastic in concrete mixture as aggregate replacement, Waste Management, vol. 28, 2008, pp. 2041–2047.
[14] Langier B., Werner K., Baranowski W.: Modyfikacje betonu dodatkiem rozdrobnionego polipropylenu, Przetwórstwo tworzyw, nr 4, 2014, s. 299-304.
[15] Latosińska J., Żygadło M.: Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych, Materiały z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz-Poznań 2007, s. 563–572.
[16] Monteiro R.C.C., Lima M.M.R.A., Aloes S.: Mechanical characteristics of clay structural ceramics containing coal fly ash, International Journal of Mechanics and Materials in Design, vol. 4, 2008, pp. 213–220.
[17] Leshina V.A., Pivnev A.L.: Ceramic wall materials using glass waste, Glass and Ceramics, vol. 59, 2002, pp. 356–358.
[18] Dębska B., Lichołai L.: Badania nad wykorzystaniem modyfikowanych żywic epoksydowych jako głównego składnika klejów stosowanych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA”, t. XXXI, z. 61 (3/II/14) 2014, s. 113-120, DOI: 10.7862/rb.2014.79.
[19] Thormark C.: Conservation of energy and natural resources by recycling building waste, Resources, Conservation & Recycling, vol. 33, 2001, pp. 113–130.
[20] García-Morales M., Partal P., Nawarro F.J., Martínez-Boza F., Gallegos C., González N., González O., Munoz M.E.: Viscous properties and microstructure of recycled EVA modified bitumen, Fuel, vol. 83, 2004, pp. 31–38.
[21] Turgut P.: Limestone dust and glass powder wastes as new brick material, Materials and Structures, vol. 41, 2008, pp. 805–813.
[22] https://www.interankiety.pl/ {dostęp 16.05.2016 r.}.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f9e39adb-c793-450d-bd9c-781f3140f07f
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.187