Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f71e656a-b97a-4536-a6bd-84f8c1eb3e7d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Propozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanych

Autorzy Tomczak, M.  Bucoń, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methodology proposal for cost and time risk assessment of construction project
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indywidualność opracowań projektowych, wewnętrzne i zewnętrzne problemy organizacyjne sprawiają, że przedsięwzięcia budowlane charakteryzują się nadzwyczajnie wysokim poziomem ryzyka. Ze względu na specyfikę budownictwa analiza i ocena ryzyka projektów budowlanych (identyfikacja dużej liczby czynników ryzyka, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ocena wpływu zagrożeń) jest złożona i w dużym stopniu skomplikowana. W artykule przedstawiono metodykę oceny ryzyka czasu i kosztu przedsięwzięcia budowlanego za pomocą symulacji komputerowej Monte Carlo. Klasyczne podejście do oszacowania ryzyka związanego z kosztem inwestycji rozszerzono o uwzględnienie zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich – zależnych od czasu realizacji. To rozwinięcie pozwala na uwzględnienie kolejnych istotnych czynników, tym samym zwiększając precyzję oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych.
EN Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal and external organizational difficulties result in exceptionally high risk levels. In connection with particular construction properties, risk analysis and assessment of construction project (identification a lot of risk factors, probability evaluation of occurring events and assessment threat impact) is complex and intricate. The paper presents a methodology for cost and time risk assessment of construction project based on Monte Carlo method. A basic approach to risk (connected with cost evaluation) was extended to account for direct and indirect costs, which are dependent on project duration. This enhancement allows the planner to consider further, vital factors, thus increasing accuracy of risk assessment for construction projects.
Słowa kluczowe
PL przedsięwzięcia budowlane   poziom ryzyka   ocena i analiza ryzyka  
EN construction projects   level of risk   assessment and risk analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1782--1788
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tomczak, M.
autor Bucoń, R.
Bibliografia
1. Kacprzyk B., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2010.
2. Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, USA 2003, 651-680.
3. Project Risk Management. Project Skills. Team FME 2014.
4. Biruk S., Bucoń R., Czarnigowska A., Jaśkowski P., Rogalska M., Tomczak M., Construction project management with regard to the environmental aspects, Lublin 2016, 128-132.
5. Uher T. E., Programming and scheduling techniques. University of New South Wales Press, Australia 2003.
6. Van Westen C. J., Alkema D., Damen M. C. J., Kerle N., Kingma N. C., Multi-Hazard Risk Assessment. Distance education course, Twente 2011.
7. Qualitative Risk Analysis vs Quantitative Risk Analysis (PMP CONCEPT 2), [dostęp: 21.10.2015] www.passionatepm.com 2011.
8. Dziadosz A., Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Budowlany 7-8/2010, 76-80.
9. Andraka D., Modelowanie pracy oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. Inżynieria Ekologiczna 24/2011, 7-16.
10. Pawlak M., Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania 30/2012, 207-217.
11. Dawood N., Estimating project and activity duration: a risk management approach using network analysis. Construction Management and Economics 16 (1998), 41-48.
12. Będkowski M., Pownuk A., Szacowanie ryzyka kosztowego procesu budowlanego z wykorzystaniem zmiennej losowej o parametrach rozmytych w oparciu o metodę Monte Carlo. Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 12–21.
13. Skorupka D., Metoda oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 3(145) (2007), 79-88.
14. Peleskei C. A., Dorca V., Munteaunu R. A., Munteaunu R., Risk Consideration and Cost Estimation in Construction Projects Using Monte Carlo Simulation. Management 10 (2), 163-176.
15. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 22-24.
16. Tomczak M., Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, 637-645, CD-ROM.
17. Al.-Momani A. H., Construction delay: a quantitative analysis. International Journal of Project Management 18 (2000), 51-59.
18. Jaśkowski P., Biruk S., The Method for Improving Stability of Construction Project Schedules through Buffer Allocation. Technological and Economic Development of Economy 17 (3), 429-444.
19. Jaśkowki P., Metodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction. Eksploatacja i niezawodność - Maintenance and Reliability 17 (3), 470-479.
20. Zavadskas E. K., Turskis Z., Tamosaitiene J., Risk Assessment of construction projects. Journal of Engineering and Management 16 (1) (2010), 33-46.
21. Jaśkowski P., Biruk S., Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo 107 (1-B), 157-166.
Uwagi
Wyniki prac były finansowane z środków statutowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (S/63/2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f71e656a-b97a-4536-a6bd-84f8c1eb3e7d
Identyfikatory