Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f20fb092-afbc-400f-a055-ed12a7f94bcb

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Zastosowanie wielopoziomowego modelu ruchu dla systemu TRISTAR

Autorzy Jamroz, K.  Oskarbski, J.  Gumińska, L.  Kustra, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of multi-level traffic model for the TRISTAR system
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Warunki zmiennego popytu ruchu implikują konieczność pozyskiwania aktualnych informacji o funkcjonowaniu systemów transportu w celu umożliwienia optymalizacji procesów transportowych. Jednocześnie ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w strukturze systemów transportowych i zagospodarowaniu przestrzennym oraz znaczny koszt wykonywania badań ruchu i badań zachowań transportowych, wskazane jest stosowanie środków Inteligentnych Systemów Transportu w celu pozyskiwania danych, umożliwiających systematyczną aktualizację modeli systemów transportu, również w celach planistycznych. W artykule przedstawiono ideę budowy wielopoziomowego modelu ruchu z uwzględnieniem zastosowania środków Inteligentnych Systemów Transportu, które posłużą do zasilania modeli ruchu danymi pochodzącymi z systemów detekcji parametrów ruchu. Połączenie w jedną strukturę modelu wielopoziomowego z Systemem Planowania Ruchu, który jest realizowany w ramach systemu TRISTAR, pozwoli na wykorzystanie danych pochodzących z automatycznych pomiarów ruchu w sferze operacyjnej zarządzania transportem, jak również w analizach planistycznych. Ponadto w artykule skrótowo opisano szereg narzędzi (pakietów) do modelowania procesów transportowych. Ze względu na to, że poszczególne pakiety i programy opisane w niniejszym artykule posiadają funkcjonalności, które je wyróżniają i czynią użytecznymi dla różnych potrzeb, zasadne jest stosowanie szerokiego wachlarza oprogramowania, uzupełniającego sie i umożliwiającego wspomaganie procesu projektowania, planowania i zarządzania na różnych poziomach i płaszczyznach. Niezbędne jest również opracowywanie nowych aplikacji, modeli i narzędzi, które pozwolą na usprawnienie i rozszerzenie możliwości zastosowania oraz zakresu danych pozyskanych automatycznie.
EN Conditions of variable traffic demand imply the need to obtain updated information on the functioning of the transport system in order to allow the optimization of transport processes. At the same time due to dynamic changes in the structure of the transport systems and spatial development as well as the considerable cost of traffic and transport behaviour studies, it is advisable to use the Intelligent Transport Systems for data acquisition, allowing for regular updating of models of transport systems, including planning purposes. The idea of building a multi-level traffic model, taking into account the use of Intelligent Transport Systems, which would be used to power the traffic model with traffic parameters data from detection systems has been presented in the paper. The combination of a multi-level model and Transport Planning System, which is implemented under the TRISTAR, allows to the use of data from automatic measurements of traffic in the area of the transportation management operations, as well as planning analyses. In addition, it has been briefly described in the paper a number of tools (packages) for modelling of transport processes. Due to the fact that the various packages and programs described in this paper have features that stand out and make them useful for different purposes, it makes sense to use a wide range of software to complement and support the process of designing, planning and management at different levels and planes. It is also necessary to develop new applications, models and tools that will help to improve and extend the applicability and scope of the data obtained automatically.
Słowa kluczowe
PL sterowanie ruchem   modelowanie ruchu   narzędzia modelowania   model wielopoziomowy  
EN traffic control   traffic modelling   modelling tools   multilevel model  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 1(97)
Strony 101--115
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jamroz, K.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 347 11 47, kjamroz@pg.gda.pl
autor Oskarbski, J.
autor Gumińska, L.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 348 63 56, guminska@gmai.com
autor Kustra, W.
Bibliografia
[1] Oskarbski J., Inteligentny system transportu dla aglomeracji na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej, Komunikacja Publiczna nr 1/2011.
[2] Oskarbski J., Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście – TRISTAR, Przegląd Komunikacyjny nr 7-8/2011.
[3] Jamroz K., Oskarbski J., Kustra W., Gumińska L., Wielopoziomowe modelowanie ruchu - koncepcja i doświadczenia praktyczne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego: Nowoczesny transport publiczny w obszarach zurbanizowanych, Poznań- Rosnówko 15-17 czerwca 2011.
[4] Singh R., Improved Speed-Flow Relationships: Application to Transportation Planning Models, Paper Presented at the 7th TRB Conference on Application of Transportation Planning Methods Boston, Massachusetts. March 1999.
[5] FHWA, Model Validation and Reasonableness Checking Manual, Barton-Aschman Associates, Inc. and Cambridge Systematics, Inc., USA 1997.
[6] Lilpop Z., Sidorenko A., Waltz A., Prognozowanie ruchu miejskiego, Warszawa 1983.
[7] Smith J., Blewitt R. at al, Traffic Modelling Guidelines, Traffic Manager and Network Performance Best Practice, Version 3.0, Transport for London 2010.
[8] Jamroz K., Krystek R. i inni, Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2007.
[9] Oskarbski J., Perspectives of Telematics Implementation in Tri-City Transport Systems Management and Planning. Communications in Computer and Information Science (Modern Transport Telematics), nr 239/2011.
[10] Ren J., Rahman A., Automatically Balancing Intersection Volumes in A Highway Network, 12th TRB Transportation Planning Application Conference, 2009.
[11] http://www.saturnsoftware.co.uk/
[12] Van Vliet D., Hall M., (1997), SATURN 9.3. user manual. Leeds/Surrey 1997.
[13] Van Vuren T., Davies R., (1992), The use of shadow networks in the determination of limits to traffic growth in heavily-congested networks, Traffic Engineering+Control.
[14] Liu R., Van Vliet D., Watling D., (1995/1), DRACULA: Dynamic Route Assignment Combining User Learning and Micro-simulation. Paper presented at PTRC vol. E. 1995.
[15] University of Florida, Traffic Network Study Tool, Florida 2004.
[16] Oskarbski J., Wpływ struktury sieci ulicznej na sprawność i efektywność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach, praca doktorska, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f20fb092-afbc-400f-a055-ed12a7f94bcb
Identyfikatory