Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1c32bc8-42b0-49fd-8930-810535d9042e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Komputerowe wspomaganie zarządzanie jakością transportu

Autorzy Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer-assisted transport quality management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport wiąże się z przemieszczaniem ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Prognozowanie w przyszłości (ex ante) opiera się zawsze na dostępnej w momencie konstruowania prognozy informacji. Problem wyznaczenia najlepszej prognozy polega na wyznaczeniu takiej prognozy, która wykorzystując dostępne informacje, najlepiej „opisuje” przyszłe własności i stany przedmiotu prognozy. Istotnym elementem pracy jest przedstawienie metody wyznaczania błędu prognozy, która może mieć zastosowanie w systemach transportowych. W porównaniu do znanej z literatury metody, autor włączył dodatkowy parametr, którym jest błąd standardowy oszacowania, tj. odchylenia standardowego. W ostatniej części pracy podano przykładowe zastosowanie szacowania błędu prognozy dla systemu planowania trasy przejazdu.
EN Transport is related to the movement of people, cargo space, using appropriate means of transport. Transport needs are secondary to the needs of man and are related to the fact of different spatial distribution of resources, population centers and workplaces. Forecasting the future (ex ante) is always based on available information at the time of constructing forecasts. The problem of finding the best prediction involves the determination of such a forecast that the available information, the best "describes the" future states of the subject property and forecasts. An important element of the work is to present a method for determining the forecast error, which can be used in transport systems. Compared to the known literature methods, the author included an additional parameter which is the standard error of estimate, ie. Standard deviation. In the last part of the paper gives examples of the use of estimating the forecast error for the system to plan their journeys.
Słowa kluczowe
PL komputerowe wspomaganie   zarządzanie jakością   system planowania transportu  
EN computer aided computing   quality management   transport planning system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 641--645, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Wydawnictwo Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2006, s. 85.
2. Gatnar Eugeniusz, Walesiak M. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 317.
3. Grabiński Tadeusz Metody taksonometrii. Kraków: Wyd. AE 1988.
4. Popławska J.- Mszyca, Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 275.
5. Prochowski L., Żuchowski A., Pojazdy samochodowe Technika transportu ładunków, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa, s. 307.
6. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, Kraków 2007, StatSoft Polska Sp. z o.o.
7. Siwko K. Rola miękkich i klasycznych metod matematycznych w prognozowaniu zapasów. Zastosowanie w komputerowo wspomaganej logistyce, Wrocław 2012.
8. Tarkowski, B. Ireståhl, K. Lumsden, Transport - Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 1995, s. 373-374.
9. Topolski M., Komputerowe algorytmy rozpoznawania sekwencyjnego łączące teorię zbiorów rozmytych z teorią ewidencji matematycznej, Raport PRE 1/08, Politechnika Wrocławska (praca doktorska).
10. Witkowski J., „Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia”, PWE, Warszawa 2003.
11. Woźniak M., Podstawy komputerowego rozpoznawania sterowanych łańcuchów Markowa z regułami eksperta i ciągiem uczącym - algorytmy i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej, Raport PRE 2/96, Politechnika Wrocławska (praca doktorska).
12. http://www.bcc.com.pl/pad_files/aw_files/474_AW_TransportSAP(LE-TRA).pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1c32bc8-42b0-49fd-8930-810535d9042e
Identyfikatory