PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych na Drwęcy i pomorskim odcinku Wisły w pierwszej połowie XIX w.

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reconstruction of boat mills distribution on the Drwęca river and the Pomeranian part of the Vistula river in the early nineteenth century
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia wyniki kwerendy źródeł archiwalnych i materiałów kartograficznych, które pozwoliły na odtworzenie lokalizacji młynów łodnych na dolnym odcinku Wisły i Drwęcy. Zidentyfikowano w sumie położenie 11 obiektów na Wiśle oraz 4 na Drwęcy. Z opracowań dla wcześniejszych okresów wiadomo o kolejnych 5 lokalizacjach na Wiśle, które w większości nie były już wykorzystywane w XIX w. Stwierdzono ponadto występowanie w korycie rzecznym specjalnych budowli hydrotechnicznych towarzyszących młynom pływającym oraz dość częste relokacje pływaków.
EN
This article presents the results of an inquiry into written sources and cartographic materials which allowed the recreation of the locations of boat mills on the lower Vistula and Drwęca rivers. In total, there were 9 locations on the Vistula River and 3 on the Drwęca. From the research works referring to the earlier periods, we know that there were 6 locations on the Vistula, the majority of which had already gone out of use in the 19th century. It was also stated that, in the river channel, there were special hydraulic structures accompanying boat mills and their frequent relocations.
Rocznik
Tom
Strony
71--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 98 poz., ryc., fot.
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Institute for the Study and Conservation of Cultural Monuments, Poland
 • Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Antrop M., 2005: Why landscapes of the past are important for the future? [in:] Landscape and Urban Planning, 70: 21-34.
 • Babiński Z., 1985: Hydromorfologiczne konsekwencje regulacji dolnej Wisły [in:] Przegląd Geograficzny, 57 (4): 471-486.
 • Baranowski B., 1977: Polskie młynarstwo, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Bayerl G., Maier D. (eds), 2002: Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, Waxmann, Münster-New York -München-Berlin.
 • Bernat S., 2006: Dokumentowanie ginących krajobrazów [in:] Dokumentacja Geograficzna, 32, IGiPZ PAN, Warszawa: 14-19.
 • Bogdanowski J., 1999: Znikający krajobraz [in:] Patientia et tempus: księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu (eds): O. Dyba, S. Kołodziejski, R. Marcinek), Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków: 23-35.
 • Bogdanowski J., 2000: Czytanie krajobrazu [in:] Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, 1: 7-18.
 • Brykała D., 2005: Rekonstrukcja retencji zbiornikowej w zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat, Przegląd Geograficzny, 77 (1): 73-93.
 • Brykała D., 2018: Reconstruction of disposable water resources stored in mill ponds in Poland in the late 18th century [in:] Water Management in Europe (12th-18th centuries) (ed.): G. Nigro), Selezione di ricerche, Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 49, Firenze University Press, Firenze: 337-352.
 • Brykała D., Podgórski Z., Sarnowski Ł., Lamparski P., Kordowski J., 2015: Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, [in:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29: 9-22.
 • Dembińska M., 1973: Przetwórstwo zbożowe w Polsśredniowiecznej (X-XIV w.), Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Długokęcki W., 1991: Z dziejów młynarstwa w komturstwie malborskim w XIII-XV w. [in:] Rocznik Elbląski, 12: 21-62.
 • Długokęcki W., 2004: Młynarstwo w komturstwie malborskim w XIII-XV w. [in:] Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX w. (eds): W. Długokęcki, J Kuczyński, B. Pospieszna, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork: 7-36.
 • Ernst H., 1805: Anweisung zum praktischen Mühlenbau für Müller und Zimmerleute ausgearbeitet von Heinrich Ernst, praktischem Mühlenbaumeister. Dritter Theil, bey Gerhard Fleischer dem jüngern, Leipzig.
 • Fajer M., 2018: Changes in river channel pattern as a result of the construction, operation and decommissioning of watermills – the case of the middle reach of the River Liswarta near Krzepice, Poland [in:] Environmental & Socio-economic Studies, 6 (1): 25-37.
 • Glaser-Opitz Z., Kulla M., Spišiak P., 2012: Vodné mlyny na Slovensku ako fenomén kultúrneho dedičstva [in] Geografické Informácie, 16 (1): 67-76.
 • Gołaski J., 2002: Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960. Cz. IV. Brda i Górna Noteć, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 • Górak J., 1997: Młyny wodne na Lubelszczyźnie, [in:] Studia i Materiały Lubelskie, 14: 45-130.
 • Gräf D., 2006: Boat Mills in Europe from Early Medieval to Modern Times, Bibliotheca Molinologica, vol. 19, Dresden.
 • Grano M.C., Lazzari M., 2017: Mulini idraulici a ruota orizzontale in Basilicata posizione, tecnologia, manutenzione e stato do conservazione [in:] Geologia dell’Ambiente, 25 (3): 208-215.
 • Gubański J., 2005: Młyny wodne w krajobrazie wsi, [in:] Architektura Krajobrazu, 5 (3-4): 78-81.
 • Jack H., 2011: Rekonstruktion einer Schiffmühle auf dem Rhein [in:] Die Mühle+Mischfutter, 148 (4): 128-129.
 • Kawakami K., 2004: Boat mills in Japan for cotton spinning (Gara-Bou) [in:] Transactions of the 9th TIMS Symposium in 1997, Budapest: 225-228.
 • Koc L., 1972: Zmiany koryta Wisły w XIX i XX w. między Płockiem a Toruniem [in:] Przegląd Geograficzny, 44 (4): 703-719.
 • Kowalczyk-Heyman E., 2015: „Młyny ważne”, „młyny na wagach”. Przyczynek do genezy nazwy i konstrukcji [in:] Studia GeoHistorica, 3: 61-73.
 • Kranz H., 1991: Die Kölner Rheinmühlen: Untersuchungen zum Mühlenschrein, zu den Eigentümern und zur Technik der Schiffsmühlen, Aachener Studien zur Älteren Energiegeschichte, 1, Alano Verlag, Aachen.
 • Kubicki R., 2008: Problem wykorzystania energii wodnej w młynarstwie na przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach [in:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 56 (3-4): 285-294.
 • Kubicki R., 2012: Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV w. (do 1454 r.) Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kutrzeba S., 1922: Wisła w historji gospodarczej dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Monografja Wisły, 11, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa.
 • Licznerski A., 1974: O dawnych wodnych młynach bydgoskich [in:] Kalendarz Bydgoski, 7: 52-56.
 • Mager J., Meißner G., Orf W., 1989, Die Kulturgeschichte der Mühlen, Wasmuth, Tübingen.
 • Moog B., 2012: Einführung in die Mühlenkunde. Grundlagen, Technik, Geschichte und Kultur der traditionellen Mühlen, [B. Moog], Binningen.
 • Myga-Piątek U., 2015: Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni [in:] Studia GeoHistorica, 3: 29-45.
 • Oliver S., 2013: Liquid materialities in the landscape of the Thames mills and weirs from the eighth century to the nineteenth century [in:] Area, 45 (2): 223-229.
 • Podgórski Z., 2001: Wpływ budowy młynów wodnych na zmiany krajobrazów Pojezierza Chełmińskiego [in:] Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania (ed.): U. Myga-Piątek, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 12: 117-122.
 • Podgórski Z., 2004: Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Reynolds T.S., 2002: Stronger than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Wheel, Johns Hopkins Studies in the History of Technology, Book 7, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London.
 • Rönne L., 1854: Die Baupolizei des Preußischen Staates, Die Verfassung und Verwaltung des Preußischen Staates, 6 (4), Breslau.
 • Rybczyński M., 1916: Żegluga śródziemna i regulacya rzek w ustawodawstwie sejmów polskich, [in:] Czasopismo Techniczne, 34 (5-8): 45-47, 58-62 i 69-73.
 • Schels P.C.A., 2010: Kleine Enzyklopädie des deutschen Mittelalters. Eine lexikalische Materialsammlung zum Mittelalter, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum, www.mittelalter-lexikon.de hasło: Schiffsmühlen.
 • Sowina U., 2009: Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.
 • Strzelecki K., 2013: 18th century Vistula river geography in view of Franciszek Florian Czaki’s maps [in:] Quaestiones Geographicae, 32 (1): 27-32.
 • Szurowa B., 2002: Młyny pływające na Nidzie i Wiśle w XVIII i XIX w. w Kieleckiem [in:] Kielecka Teka Skansenowska, 2: 97-130.
 • Szurowa B., 2015, Młynarstwo między Wisłą a Pilicą od połowy XVIII do XX w., Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce.
 • Wirth H., 2007: Die Mühle im Landschaftsbild [in:] Von Müllern und Mühlen in Thüringen, Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen, Erfurt.
 • Żurawski W., 1970: Wykaz młynów i wiatraków warszawskich w latach 1808-1831 [in:] Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 42, Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego, 12 (1): 311-319.
 • Appendix No. 1
 • Brahe Flußlauf entlang der Forst Tuchel, 1789, skala 1:10 000, Boien, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA A 1382.
 • Carte tres specielle du Palatinat de Culm, 1774, skala 1:164 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11670.
 • Carte von der Neu acquirirten Provintz West-Preussen benebst dem gantzen Netz-Fluss und einem Stück vom Warthe Bruch und deren Situation, verzeichnet im Jahr 1775, 1775, skala 1:222 000, Grund, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 10051.
 • Carte von der Neugemachten Grentze zwischen der Acquirirten Provintz und dem Königreich Pohlen, und zwar von Neuteich bey Driesen der Netze entlang bis Schlubigehost an der Weichsel, 1772, skala 1:136 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 1146.
 • Charte von der im Jahr 1777 vermessenen und regulierten Landes Grentze zwischen Pohlen u. Preussen gezeichnet im Mertz 1778. vom Behm, 1778, skala 1:145 000, Behm, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 1163.
 • Culmensis et Terrae Michalowiensis, 1774, skala 1:185 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11668.
 • Der grösste Teil des Kulmer Ländes – nördl. der Drewenz bis Schwetz-Bischofswerder im Norden, Strasburg-Bischofswerder im Osten. Teil einer grösseren Karte, 1780, skala 1:90 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11670.
 • Die Weichsel von oberhalb Thorn bis Graudenz, ok. 1770, skala 1:500 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart L 17987.
 • Drewenz Flußlauf von Schannen bis Leibitsch, ok. 1790, skala 1:50 000, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA F 1759, ark. 2.
 • Drewenz. Der gesamte Flußlauf, 1796-1797, skala 1:10 000, Peterson, Vogt i Zimmermann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA A 1378, ark. I, II, III, V, VII, VIII, IX
 • Drewenz. Der gesamte Flußlauf, ok. 1790, skala 1:50 000, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA A 1208.
 • Flußlauf der Weichsel von Nieder Strelitz bis Koselitz, 1797 (kopia z 1800), skala 1:5 000, Pauly, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemeine Kartensammlung, sygn. XI.HA Rolle 543.
 • Gebiet der Stadt Thorn mit ihren und den Besitzungen der Klöster, 1750, skala 1:100 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 12696/12.
 • Gebiet der Stadt Thorn sowie der südliche Theil der Woiwodschaft Culm und der Michelausche District, ok. 1775, skala 1:96 500, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 1156.
 • Gegend bei Neumark a.d. Drewenz (Erkundung der Drewenz u.d. Welle), ok. 1780, skala 1:50 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 12098.
 • Gegend nördl. Krone a.d. Brahe, ok. 1780, skala 1:50 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 13791.
 • Generalkarte des Weichselstroms nebst den angrenzenden Höhen von Thorn bis zur Montauer Spitze, ok. 1804, skala 1:50 000, Stüwerdt, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemaine Kartensammlung, sygn. XI.HA C 50974.
 • Generalplan der Weichsel von der Mündung der Drewenz bis Schwetz, 1803 (kopia z 1818), skala 1:50 000, Kierski, Grauert, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemeine Kartensammlung, sygn. XI.HA B 50864.
 • Graudenz nebst Umgegend (…), 1787, skala 1:20 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart X 25469.
 • Gross-Polen aufgenommen durch den Conducteur Kayser um 1770 auf Veranlassung des Generals von Reitzenstein, 1770, skala 1:120 000, Kayser, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart. Q 16939, ark.: 2, 9, 10, 13, 14.
 • Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300 000, 1859, skala 1:300 000, W. Chrzanowski, J. Kowalski, F. Wrotnowski, T. Zabłocki i in., CBGiOŚ, sygn. PAN C.581, arkusze: XI-Gdańsk, XVIII-Poznań, XIX-Warszawa, XX-Białystok
 • Karte von dem Marienwerdschen Kreise des Marienwerdschen Regirungs Bezirk, 1835, skala 1:150 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11951.
 • Karte von dem Strasburgischen Kreise des Marienwerdschen Regirungs-Bezirk, 1835, skala 1:150 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 12630.
 • Karte von dem Thornschen Kreise des Marienwerdschen Regirungs Bezirk, 1835, skala 1:150 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 12700.
 • Karte von den Königl. Preuss. Provinzen Pommerellen und dem Netzdistrict augenommen und zusammengetragen unter Direction Des Königl. Preuss. Geheimen Ober Baurath D. Gillÿ durch den Königl. Preuss. Landbaumeister Engelhardt in den Jahren 1791 bis 1795, 1795, skala 1:180 000, D. Gilly, F.B. Engelhardt, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart. N 12 262.
 • Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und Westpreussen und dem Netz Distrikte, 1796-1802, skala 1:50 000, F.L. von Schrötter, F.B. Engelhardt, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart. N 1020.
 • Kreis Karten des Regirungs Bezirks Marienwerder, 1835, skala 1:150 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11942.
 • Landesgrenze mit Polen Grenze mit Polen von Groß Lensk bis Zlotterie und von dort ans Weichselabwärts bis Steinort, 1772, skala 1:100 000, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA A 1324.
 • Leibitsch (Lubicz) Krs. Thorn. Doppelte hölzerne Schleuse bei den Mühlen zur Schiffbarmachung der Drewenz, 1796, Kypke, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA E 1859.
 • Leibitsch Krs. Thorn. Situation der Mühlenanlagen an der Drewenz, 1833, skala 1:2 500, Maercker, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA G 2343.
 • Mapa granicy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Prus w 39 arkuszach, 1808, Bakałowicz, AGAD Zb. Kart. sygn. 4-1 ark. 16b
 • Militärische Karte von Gross-Polen aufgenommen durch den Quartiermeister Major Theodor Philipp von Pfau, sowie die Quartiermeister Lieutenants von Goltz, von Knobloch, von Winterfeldt und von Thadden, 1773, skala 1:87 500, T.P. von Pfau, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart Q 16939/9 Blatt 3, 4, 5
 • Ortschaften in der vereinigten Schwetz- Graudenz–Neuenburger Niederung, wie sie mit ihren Dämmen an der Weichsel liegen, 1781, skala 1: 15 000, von Morstein, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA F 2113.
 • Plan der Stadt und umliegenden Gegend von Graudenz, ok. 1800, skala 1:50 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11126/6.
 • Plan derer Grentzen laengst der Drewentz Ripnica und Pissa von No I. bis XX. laut Convention von 22ten August 1776, ferner die Grentze von No XX. bis LVII. nach der Convention von 17ten July 1777, 1777, skala 1:60 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 1163.
 • Plan des Weixel Strohmes Auffgenommen Anno 1727 von IV von Suchodoletz und vorjetzo revidirt und ins kleine reduciret. Ad. 1754, 1754, skala 1:40 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart L 17976.
 • Plan eines Theils der Woywodschaft Plock und des Landes Dobrzyn, 1794-1795, skala 1:50 000, Backoffen, Zirkel, Boehm, Last, Fintelmann, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart Q 17042 ark. 7, 8, 10, 11.
 • Plan von dem Lauf des Drewentz Flusses mit allen seinen Krümmungen und Nebenarmen von Osterode in Ostpreussen, als 3 Meilen unterhalb seines Ursprunges, bis zur seinem Einfluss in der Weichsel ohnfern Thorn, ok. 1800, skala 1:10.000, Vogt, Zimmermann, Peterson, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemaine Kartensammlung, sygn. XI.HA C 50603.
 • Plan Von denen beÿ dem Vorwerck Strasburg Amt P. Strasburg (…) Urbarmachung (…), 1785, skala 1:5 000, Schumann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA G 2308.
 • Plan Von denen beÿ dem Vorwerck Strasburg befindlichen Brücher welche sich zur Melioration qualificiren, 1788, skala 1:5 000, C.W. Pohlmann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA F 1721.
 • Plan Von denen vermessenen Pertinentzien welche von der Stadt Strasburg in Anspruch genommen sind und bisher vom Amts Vorwerck Strasburg und denen emphiteutischen Güthern Karbowo, und Gaiden, genuzet werden, 1789, skala 1:3 600, J.A. Weichert, J.J. Meÿen, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Plankammer der Regierung zu Marienwerder, sygn. XI.HA A 1345.
 • Plan von der Gegend bey Marienwerder, ok. 1750, skala 1:17 500, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11937/1.
 • Plan von der im Jahr 1774 grezogenen Königl. Preuss. Landes Gretze. Aufgenommen und verzeichnet durch Grund, 1774, skala 1:110 000, Grund, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 1151.
 • Plan von der Laage der Weichsel, von Graudenz bis Danzig, imgleichen der Nogath von der Montauschen Spitze bis in das Haff, mi allen ihren Nebengewässern und das ranliegenden Städten und Dörfen zu Erläuterung verschiedener in Vorschal gebrachten Verbesserungen entworfen von Lilienlhag, ok. 1773, skala 1:100 000, Lilienlhag, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart L 17991.
 • Plan. Marienwerder, ok. 1750, skala 1:35 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11937.
 • Schmettau Karte, 1787, skala 1:200 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart L 5420/4 ark. 160, 167, 168, 171.
 • Situations Plan von der Gegend um die Vestung Graudentz (…) Stau, Dämme und Schleusen auch Canähle, 1774, skala 1:20 000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart N 11125.
 • Situations-Plan von der Theilung der Weixel und Nogath am Weissen Berge und der daselbst angelegten Montauschen Spitze. Auf Königlichen allergnädigsten Befehl aufgenommen und verzeichnet im Junio 1772, 1772, skala 1:5 000, J. Lilienthal, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, sygn. Kart L 17988 ark. 1.
 • Teil der Weichsel von Thorn bis Mewe mit den darin befindlichen Niederungen und der angrenzenden Höhe, 1798 (kopia z 1820), skala 1:20 000, Westphal, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemeine Kartensammlung, sygn. XI.HA C 50545.
 • Topograficzna karta Królestwa Polskiego, 1839-1843, skala 1:126 000, CBGiOŚ, sygn. C.542
 • Von 1792 an noch nicht vermessene Teile der Weichsel von Thorn bis Dirschau, 1793, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemeine Kartensammlung, sygn. XI.HA G 51793.
 • Weichsel Flußlauf von Czartowitz bis Nieder Gruppe mit den Uferländereien von Alt Marsau, Brattwin, Czartowitz, Ober und Nieder Gruppe, Jungen, Michelau, Neunhuben sowie Deutsch und Polnisch Westphalen in der Vereinigten Schwetz-Graudenz-Neuenburger Niederung, 1781 (kopia z 1799), C. Müller, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Allgemeine Kartensammlung, sygn. XI.HA C 10088.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
EN
Appendix No. 1 - Selected cartographic sources refer to the lower Vistula basin in the 18th and the 19th century which were analysed in the course of the research.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f0dcc25f-7492-4477-a5ac-c07169f1bd6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.