Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ef740be6-245e-40a7-b115-0ec4ccfdb322

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Ocena europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI wieku

Autorzy Ziółkowska, K.  Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of European transport policy for the first half of the 21st century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Komisja Europejska przygotowuje się do śródokresowej oceny europejskiej polityki transportowej z 2011 r. Obecnie trwają szerokie konsultacje społeczne, mające na celu zebranie opinii różnych interesariuszy odnośnie do Białej księgi „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” [2]. W lutym br. CER opublikował ocenę realizacji założeń polityki transportowej [1]. Jej wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.
EN The European Commission has been preparing to midterm evaluations of the European transport policy since 2011. At present broad social consultation remain in order to collect the opinions of different stakeholders, concerning the White Paper "Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system" [2j. This year in February CER published assesment of assumptions implementation ofthe transport policy [Ij, which results were presented in the article.
Słowa kluczowe
PL polityka transportowa   Europa  
EN transport policy   Europe  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2015
Tom R. 22, nr 5
Strony 22--25
Opis fizyczny Biblogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ziółkowska, K.
  • Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" w Radomiu
autor Abramowicz, A.
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Assessment for the mid-term review of the Transport White Paper 2011: „Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system". Position Paper, CER, February 2015.
2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. C0M(2011) 144.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Technika Transportu Szynowego" 2011, nr 5-6.
4. Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 10.
5. Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 3.
6. Dyr T., Powykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu „Łącząc Europę", „Technika Transportu Szynowego" 2015, nr 4.
7. Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 1-2.
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/ WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe: Dz. Urz. WE L 269 z 14.10.2011 r., s. 1-16.
9. Harassek A., Rozwój kolei dużych prędkości w Europie, „Technika Transportu Szynowego" 2015, nr 4.
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE: Dz. Urz. WE L 348 z 20.12.2013 r., s. 1-128.
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010: Dz. Urz. WE, L 348 z 20.12.2013, s. 129-171.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ef740be6-245e-40a7-b115-0ec4ccfdb322
Identyfikatory