Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eee3bbc1-82ff-41be-9afc-beb2b4289c6b

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Idea zrównoważenia i jej wybrane przejawy

Autorzy Bać, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Idea of sustainability and its chosen manifestations
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Problematyka zrównoważenia jest obecnie jednym z najważniejszych tematów o zasięgu międzynarodowym. Z jednej strony stanowi modę, z drugiej zaś jest niezbędnym czynnikiem stabilnego rozwoju cywilizacji. Warunkiem realizacji idei zrównoważenia jest wysoki poziom świadomości społecznej oraz wola zmiany. Efekty zrównoważenia przejawiają się na trzech podstawowych płaszczyznach: korzyści ekonomicznych, społecznej sprawiedliwości i satysfakcji oraz ochrony środowiska. Powinny one przekładać się na wszystkie dziedziny życia oraz proces kreowania środowiska zbudowanego. W zakresie architektury zrównoważenie wymusza nowe szersze spojrzenie na proces inwestycyjny. Objawia się kryteriami i wyznacznikami, które starano się przedstawić w telegraficznym skrócie. Wskazano polską specyfikę zrównoważenia. Pokazano także zagrożenia, jakie niesie za sobą bezkrytyczne podążanie za modą, bez głębokiego zrozumienia i zastosowania idei.
EN The issue of sustainability is at present one of the leading subjects in an international scope. On the one hand, it is fashionable, while on the other hand it is an essential factor of the stable development of civilization. Both a high level of social awareness and the willingness to change are conditions of implementing the idea of sustainability. Effects of sustainability are manifested on three basic planes, i.e. economic benefits, social justice and satisfaction as well as environmental protection. They should influence all spheres of life and the process of creating a built environment. In architecture, sustainability develops a new, wider approach to an investment process. It is manifested by criteria and indicators which were briefly outlined here. Polish specificity of sustainability was pointed out. Threats resulting from the process of uncritical following of the fashion, without a deeper understanding and application of the idea, were also shown.
Słowa kluczowe
PL rozwój zrównoważony   zrównoważona architektura   zrównoważone projektowanie architektoniczne  
EN sustainable development   sustainable architecture   sustainable architectural design  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2014
Tom Nr 2(38)
Strony 3--13
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.,
Twórcy
autor Bać, A.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej/Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology.
Bibliografia
[1] Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1998.
[2] European Commission, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 2001, http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28117_en.htm [accessed: 11.12.2013].
[3] Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne – Oszczędne – Piękne, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
[4] Meadows D., Meadows D., Randers J., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1993.
[5] Meadows D., Meadows D., Randers J., Limits to Growth: the 30-year update, Chelsea Green, [b.m.w.], 2004.
[6] Kukian J., Ekoinnowacje w budownictwie, Portal Innowacji, 2010, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=4DB-1871C4E5B4D73847777B5C97816F7 [accessed: 15.12.2013].
[7] Deklaracja Sztokholmska Organizacji Narodów Zjednoczonych, 1972, http://www.wolfpunk.most.org.pl/deksztok.htm [accessed: 19.12.2013].
[8] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [accessed: 11.12.2013].
[9] Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet, 1992, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [accessed: 15.12.2013].
[10] Europa 2020. Komisja Europejska, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [accessed: 15.10.2012].
[11] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Rozdział I, art. 5, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [accessed: 15.12.2013].
[12] Ministerstwo Środowiska, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, Warszawa 1999, http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwoju-Polski/ [accessed: 11.12.2013].
[13] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21.
[14] Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.U. 94.49.196, z późn. zm., art. 3.3a.
[15] McLennan J., The Philosophy of Sustainable Design, Ecotone, Kansas City 2004.
[16] Benyus J., Biomimicry, Quill William Morrow, New York 1997.
[17] Project Eastgate, [w:] D. Giessen (ed.), Big&Green. Toward Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, New York 2003, 62–63.
[18] McDonough W., Braungart M., Cradle to cradle. Remaking the Way We Make Things, North Point Press, New York 2002.
[19] Rappaport N., Richard Rogers: On Sustainability and How It’s Changing the Face of Modernism, [w:] D. Giessen (ed.), Big&Green. Toward Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, New York 2003, 170–173.
[20] Kats G., Green Building Costs and Financial Benefi ts, Massa chusetts Technology Collaborative, Massport 2003.
[21] Sayce S., Ellison L., Parnell P., Investment Drivers for Sustainable Property: Have we got the balance right? Questions from the UK, 2012, http://www.cce.ufl .edu/wp-content/uploads/2012/08/Sayce.pdf [accessed: 11.12.2013].
[22] Niezabitowska E., Masły D. (red.), Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego, Wydawnictwo PŚl, Gliwice 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eee3bbc1-82ff-41be-9afc-beb2b4289c6b
Identyfikatory
DOI 10.5277/arc140201