Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eaefe7b2-5835-4871-886c-5328a8f66b74

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Modernizacja infrastruktury kolejowej jako przykład dążenia do integracji europejskiej przestrzeni transportowej

Autorzy Mutwil, A. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN The modernization of railway infrastructure as an example of efforts to integrate European transport
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stworzenie sieci połączeń kolejowych umożliwiającej swobodny przepływ osób i towarów w ramach Unii Europejskiej wymaga szeregu dostosowań w infrastrukturze tej gałęzi transportu. Parametry istniejącej w Polsce sieci kolejowej odbiegają od wymogów zawartych w umowach AGC i AGTC 2. Priorytety rozwoju sieci kolejowej przyjęte przez PKP PLK S.A. są związane przede wszystkim z modernizacją linii kolejowych. Jednym z głównych założeń jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej w aspekcie interoperacyjności linii kolejowych. Konieczne są zatem działania modernizacyjne w zakresie istniejącej infrastruktury, ale również nowe inwestycje infrastrukturalne. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kształtowania spójnej i interoperacyjnej sieci transportu kolejowego na przykładzie działań realizowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej.
EN This paper discusses issues involving the creation of the single transport market taking as an example rail transport. Creating such a market has taken time and required many initiatives aimed at integration on a European scale. The paper addresses the issue of the TEN-T and TINA programmes (included in the TEN-T programme in 2007) as guidelines in the areas of adaptation and integration of transport. An important issue in integration is to create a network of high-speed connections in Europe, which will ensure the free movement of persons, goods, capital and services. The empirical aspect refers to activities related to the modernization of the Central Trunk Line, which is part VI of a transport corridor. Ongoing works are related to the adjustment of this line to achieve speeds of 200 km/h and 300 km/h taking into account aspects of environmental conservation. The aim of these works is to adapt the railway infrastructure in Poland to High Speed Rail in the near or distant future.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura kolejowa   modernizacja   Centralna Magistrala Kolejowa (CMK)   CMK   sieć transportu kolejowego  
EN railway infrastructure   modernization   railway network   Central Trunk Line   TEN-T  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 121--132
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Mutwil, A.
Bibliografia
1. AGC – European Agreement on Main International Railways Lines (Europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych), Dz.U. z 1989 r., nr 42.
2. AGTC – European Agreement on Important International Combined Transport and Related Installations (Europejska umowa o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących), Monitor Polski z 2004 r., nr 3, poz. 51.
3. Ciamaga L., Latszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichman E., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
4. Connecting Europe: The new EU core transport network, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference=MEMO/11/706&format=HTML&aged=0&language=en.
5. Grzelakowski A., Matczak M., Przybyłowski A., Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2008.
6. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
7. http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/koleje-duzych-predkosci/koleje-duzych-predkosci--w-polsce/linie-e65-poludnie-centralna-magistrala-kolejowa/.
8. http://www.siskom.waw.pl/kp-kolej-ldp-CMK.htm.
9. http://www.transport.gov.pl/2–4828315ea96e7–3628-p_1.htm.
10. Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Uchwała Rady Ministrów, Warszawa, sierpień 2008.
11. Miecznikowski S., Kolej w polityce transportowej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
12. Młodawski A., Jak będzie Centralna Magistrala Kolejowa?, w: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, Infraszyn 2011, IV Konferencja Naukowo--Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zakopane 2011.
13. Pawlik M., Centralna Magistrala Kolejowa – priorytetowy korytarz transeuropejskiej sieci kolejowej, w: Linie dużych prędkości na PKP Centralna Magistrala Kolejowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kielce 2004.
14. Program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, PKP PLK S.A., Biuro Linii Dużych Prędkości, Warszawa, luty 2010.
15. Raczyński J., Wróbel I., Pomykała A., Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 11–12.
16. Realizacja projektu ERTMS i aktualny stan wdrażania systemu ERTMS w Polsce – http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/system-ertms/realizacje-ertms/.
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, Dz.U. z 2006 r., nr 33, poz. 144.
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, Dz.U. z 2010 r., nr 164, poz. 1110.
19. Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej E 65 – południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zawiercie/Zebrzydowice – granica państwa. Faza I. Raport z etapu I „Inwentaryzacja i ocena stanu infrastruktury kolejkowej”. Zadanie nr 1 odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, PKP PLK S.A., listopad 2009.
20. Wyszyński R., Zasilanie linii modernizowanych – cz. I, „Rynek Kolejowy” 2011, nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eaefe7b2-5835-4871-886c-5328a8f66b74
Identyfikatory