Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ead43577-0465-42b5-aa0a-51052c1ae78d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model systemu wspomagania decyzji z wykorzystaniem koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy Topolska, K.  Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model decision support system with the use of concept of knowledge management in an enterprise production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się świadomości firm, co do angażowania się w optymalizację zarządzania ich wiedzą. Przybliżono zagadnienia zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się i twórczej. W toku przeprowadzonych badań, w którym przeanalizowana zostanie sytuacja modelowego przedsiębiorstwa, pod kątem zarządzania w nim wiedzą dokonano analizy sytuacji wyjściowej badanego podmiotu zawierać będzie jego charakterystykę podstawową (przybliżającą specyfikę działalności firmy), reprezentowane przez podmiot podejście do zarządzania wiedzą, ogólny schemat sposobu przepływu informacji wzdłuż przedsiębiorstwa oraz głębszą analizę wybranego obszaru firmy co do typów podejmowanych decyzji oraz potrzeb informacyjnych decydentów. Podjęto próbę usprawniony systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie.
EN The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to engage in optimizing the management of their knowledge. In the course of the study, which will examine the situation of a model enterprise for management of the knowledge of the analysis of the initial situation audited entity will include the basic characterization, represented by the approach to knowledge management, the overall scheme of information flow along the company and a deeper analysis of the area of the company as to the types of decisions and information needs of decision makers. An attempt was made an improved system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie wiedzą   przepływ informacji   podejmowanie decyzji   system wspomagania decyzji   system zarządzania wiedzą   zarządzanie informacją   potrzeby informacyjne   przedsiębiorstwo produkcyjne  
EN management of knowledge   information flow   decision-making   decision support system   knowledge management system   information management   information needs   manufacturing company  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1686--1694
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Topolska, K.
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Burnet-Wyrwa W., Organizacyjne uczenie się na przykładzie europejskich niskokosztowych linii lotniczych, „Marketing i rynek”, 2015, nr 5.
2. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
3. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
4. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
5. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
6. Krawczyk M., Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, KNWS, 2010.
7. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
8. Lej K., Szuwarzyński A., Zarządzanie wiedzą - wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
9. Mach-Król M., Warunki wdrożenia systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", 2015, nr 212.
10. Materska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/03.pdf (27.10.2015).
11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
12. Morawski M., Prudzenica M. (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
13. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
14. Nadolna M., Skowronek-Mielczarek A., Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2014.
15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
16. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
17. Poskrobko B., Wybrane kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
18. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002.
19. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
20. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
21. Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, nr 118.
22. Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", 2000, nr 10.
23. Śliwińska K., Pacut M. (red.), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
24. Woźniak J., Zarządzanie rozwojem wiedzy w organizacjach wirtualnych różnego typu, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne", 2005, T.50, z. 2-3.
25. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ead43577-0465-42b5-aa0a-51052c1ae78d
Identyfikatory