Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e9703ea2-aadc-40de-8a3e-26e5b365a81d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Biomasa rolnicza w energetyce

Autorzy Czeczko, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Agricultural biomass in power
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój gospodarczy w znacznym stopniu napędza zapotrzebowanie na energię, stąd też w ciągu najbliższych kilkunastu lat przewidywany jest znaczny wzrost jej konsumpcji. Większość prognoz przewiduje, że po 2020 roku następować będzie zmniejszanie udziału paliw konwencjonalnych: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, a co za tym idzie wzrostu cen energii uzyskiwanej z tych źródeł. Ich miejsce zajmować będą odnawialne źródła energii. W Polsce wśród OZE największe znaczenie stanowi biomasa rolnicza i leśna, która może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania (np. drewno, słoma, osady ściekowe), przetwarzana na paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol) bądź gazowe (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy).
EN Economic development largely drives the demand for energy, and therefore over the next several years is expected to be a significant increase in its consumption. Most forecasts that after 2020 there shall be a reduction of the share of conventional fuels: coal, oil and natural gas, associated with depletion of natural resources, and thus the increase in the price of energy from these sources. Their place will deal with renewable energy sources. In Poland, the most important of renewable agricultural biomass and forest, which can be used for energy purposes in direct combustion processes (eg wood, straw, sewage sludge), converted into liquid fuels (such as esters of rapeseed oil, alcohol) or gas (such as agricultural biogas, biogas from sewage treatment plants, landfill gas).
Słowa kluczowe
PL odnawialne źródła energii   biomasa  
EN renewable energy sources   biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 102--104
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Czeczko, R.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Budzyński W., Bielski S.: Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. cz. II. Biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 2004.
[2] Czeczko R.: Porównanie stopnia uwodnienia różnych części Helianthus tuberosus w aspekcie ich przydatności jako biopaliwa. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 2011.
[3] Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. DzU UE 27.10.2001, 283/33.
[4] Gajewski R.: Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, Czysta Energia, nr 1, 2011.
[5] Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B.: Biopaliwa. Wyd. „Wieś Jutra”. Warszawa, 2002.
[6] Grzybek A.: Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. „Wieś Jutra” 9, 2003.
[7] Guzek K. Pisarek M.: Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce. „Czysta Energia” 2(6), 2002.
[8] Komorowicz M., Wróblewska H., Pawłowski J.: Skład chemiczny i właściwości energetyczne bimasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 2009.
[9] Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002.
[10] Zawadzka A., Imbierowicz M.: Inwestowanie w energetykę odnawialną. PAN, Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2010.
[11] Kalebasa D.: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7(4), 2006.
[12] Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (DzU2005 r., nr 203, poz.1684).
[13] Wiśniewski G., Andrzejewska M., Grabias M., Kassenberg A., Kubski P., Kupczyk A., Michałowska-Knap K., Mroszkiewicz T., Oniszk-Popławska A., Ruciński D., Więcka A., Włodarski M., Wójcik B.: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. Ekspertyza. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2007.
[14] Wrzosek J., Gworek B.: Biomasa w energetyce odnawialnej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 43, 2010.
[15] Ściężko M., Zuwała J., Pronobis M.: Zalety i wady współspalania biomasy. Energetyka i Ekologia, 2006.
[16] Winnicka G., Zuwała J.: Współspalanie biomasy w energetyce - ocena wpływu na skład chemiczny popiołu. Warszawa, 2005.
[17] Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005.
[18] Norwisz J., Musielak T., Boryczko B.: Odnawialne źródła energii - polskie definicje i standardy. Rynek Energii, nr 1, 2006.
[19] Miciuła K.: Potencjał biomasy na cele energetyczne, 2011.
[20] Boral K.: Analiza energetycznego wykorzystania biomasy, Politechnika Częstochowska.
[21] http://old.cieplej.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e9703ea2-aadc-40de-8a3e-26e5b365a81d
Identyfikatory