PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Delimitacja granic miasta i strefy podmiejskiej Białegostoku

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Delimitation of borders of the city and suburban area of Bialystok
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojęcie granicy miasta straciło obecnie sens, sprowadzając się wyłącznie do umownych granic administracyjnych. Celem pracy jest próba określenia funkcjonalnej granicy miasta i jego strefy podmiejskiej. Autor posłużył się metodą analizy rozwoju przestrzennego miasta Białegostoku w kontekście historycznym oraz analizy dotychczasowych wyników badań naukowych, dokumentów planistycznych i przepisów prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W rezultacie, w wyniku powyższych analiz, strefa podmiejska została zdelimitowana jako obszar znajdujący się poza obecnymi granicami administracyjnymi miasta o najsilniejszym jego oddziaływaniu i jako obszar intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wyznaczony istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym. W świetle tendencji rozwoju gospodarczego i procesów urbanizacyjnych można zakładać, że strefa wpływów miasta centralnego znacznie się poszerzy. W przyszłości może obejmować cały obecny obszar funkcjonalny czy obszar metropolitalny jako spójną pod względem przestrzennym i silnie powiązaną funkcjonalnie strefę oddziaływania miasta.
EN
The concept of the borderline of a city has lost its sense nowadays, bringing only to contractual administrative boundaries. The aim of this study was to determine the functional boundary of the city and its suburban area. The author used the method of analyze the development of the city of Bialystok, in a historical context and the method of current research results, planning documents and laws in the field of spatial development. As a result of the analyzes the suburban zone was delimitated as the area outside the administrative city limits of its strongest impact and as an area of intensive development of housing construction. That area is limited by communication system. In the light of the current and changing legal regulations in the field of spatial development and trends of economic development and urbanization processes can be assumed that the zone of influence of the city center significantly expand. In the future that zone can include all current functional area, or the metropolitan area as cohesive in terms of spatial and strongly associated functional zone of the city.
Rocznik
Strony
46--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Bański J. (2008), Strefa podmiejska, już nie miasto – jeszcze nie wieś, w: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko – wiejskiego w Polsce, J. Bański, A. Jezierska-Thöle, L. Kozieński (red.,) IGiPZ PAN, Toruń.
 • 2. Bański J. (2010a), Obszar podmiejski w kontinuum miejsko-wiejskim – ujęcie teoretyczne, IGiPZ PAN, Wrocław.
 • 3. Bański J. (2010b), Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • 4. Bielecki Cz. (1996), Gra w miasto, Warszawa.
 • 5. Dąbrowska - Milewska G. (1997), Nie wiejska, nie miejska zabudowa podmiejska, czyli o modzie na mieszkanie poza miastem i o skutkach tego zjawiska w gospodarce przestrzennej – na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Mieszkanie XXI w., Białystok.
 • 6. Dąbrowska – Milewska G. (2002), Rozwój terenów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej Białegostoku. „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura”, z. 19, s. 85-91, Białystok.
 • 7. Dobroński A. Cz. (2012), Białystok w latach 1796-1864, [w:] A.Cz. Dobroński (red.) Historia Białegostoku, Białystok.
 • 8. Dziewoński K. (1987), Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, „Przegląd Geograficzny” 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN.
 • 9. Gzell S., Kurzątkowska A., Witkowska A., Zdunek-Wielogłaska J. (2012), Obszarowa granica miasta zwartego, „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, Warszawa.
 • 10. Jurek J. (1991), Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, seria „Geografia” nr 52, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • 11. Koter M.(1985), Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badan historycznogeograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica nr 5.
 • 12. Lisowski A., Grochowski M. (2008), Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, t. 1, s. 221-222, Warszawa.
 • 13. Liszewski S. (1987), Strefa podmiejska jako przedmiot badan geograficznych. Próba syntezy, „Przegląd Geograficzny” 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN.
 • 14. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • 15. Pasternak M. (2006), Granice miasta. Potrzeba nowej definicji, „Urbanista” 4(40), Warszawa.
 • 16. Popławski T. (1996), Przestrzeń współczesnego miasta Białegostoku na tle historycznych podziałów, „Białostocczyzna” 2/42/1996, Białystok.
 • 17. Pryor R. (1968), Defining the Rural-Urban Fringe, “Social Forces”, 47, 2, University of North Carolina Press.
 • 18. Sawczuk Nowara H. i in. (1969), Białystok – rozwój przestrzenny miasta, Białystok.
 • 19. Sawczuk - Nowara H. (1985), Historia budowy miast. Materiały pomocnicze, Białystok.
 • 20. Smętkowski M. (2004), Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce, Warszawa.
 • 21. Solarek K. (2013), Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura”, z. 13, Warszawa.
 • 22. Słownik języka polskiego (2007), opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III, Warszawa.
 • 23. Stanny M. (2014), Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, „Wieś i Rolnictwo” 1 (162), Warszawa.
 • 24. Straszewicz L. (1980), Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Materiały XIII dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Uniwersytet Łódzki.
 • 25. Szymański J. (2004), Nauki pomocnicze historii, Warszawa.
 • 26. Turowski J. (1993), Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin.
 • DOKUMENTY, RAPORTY
 • 1. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (2014), Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014- 20120, Białystok.
 • 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2015), Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa.
 • 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Rozwój Miast w Polsce, Warszawa.
 • 4. Rada Miejska Białegostoku (2010), Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020 plus, Białystok.
 • 5. Sejmik Województwa Podlaskiego (2003), Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.
 • 6. Unia Europejska (2011), Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e94de200-13c3-42a4-b046-8ab62007e049
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.