Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e8a82be2-d9db-401e-b265-6e4b1b6c4b5f

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Badania modelowe struktury krajowego systemu energetycznego w œwietle zapisów Dyrektywy 2009/28/WE

Autorzy Krzemień, J  Jaskólski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model studies of the structure of the national energy system in the light of the provisions of Directive 2009/28/EC
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dyrektywa 2009/28/WE, promująca stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia do roku 2030 udziału energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych do 20% w całkowitym zużyciu energii. Realizacja tego celu wiąże się ze zmianą obecnej infrastruktury systemu energetycznego, opartego w znacznej części na krajowych surowcach energetycznych: węglu kamiennym i brunatnym. Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego i brunatnego i należy do czołówki producentów tych surowców w Europie i na świecie. Sytuacja ta przez wiele lat gwarantowała duże bezpieczeństwo energetyczne i stosunkowo słabe uzależnienie Polski od importu innych paliw i nośników energii. Jednak w świetle polityki energetycznej UE struktura krajowych surowców energetycznych będzie się zmieniać. W celu określenia kształtu krajowego systemu energetycznego oraz roli węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii w świetle zapisów przywołanej dyrektywy należy przeprowadzić analizę wszystkich warunków wpływających na przedmiot badania. Kryterium ekonomiczne jest jednym z głównych elementów każdego procesu decyzyjnego przy wyznaczaniu optymalnej alokacji zasobów energetycznych. Wszystkie te uwarunkowania sprzyjają zasadności stosowania programów komputerowych jako narzędzi prognostycznych, symulacyjnych czy optymalizacyjnych. Na potrzeby prowadzonych analiz opracowano model prognozujący funkcjonowanie krajowego systemu energetycznego do roku 2030 w świetle nałożonych wymogów, w którym uwzględniono wymienione aspekty w postaci szeregu ograniczeń, a następnie całość zoptymalizowano. Model opracowano w programie MARKAL, który jest narzędziem optymalizacyjnym, stosowanym do zintegrowanego planowania energetycznego i środowiskowego. W pracy przedstawiono wyniki modelowe dotyczące kształtu krajowego systemu energetycznego oraz pozycji węgla kamiennego i brunatnego w strukturze produkcji energii do roku 2030 w świetle realizacji obowiązku zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.
EN The European Directive 2009/28/EC imposes on Poland an obligation to increase the share of energy from renewable sources to 20% of total energy consumption by 2030. The implementation of that objective most certainly will result in significant changes to the current energy system infrastructure, which is based significantly on national energy sources such as hard coal and lignite. Poland possesses significant resources of hard coal and lignite, and is one of the largest producers not only in Europe but also worldwide. That situation has guaranteed high energy security for many years and a relatively low dependence on imported energy sources. However, in the light of the long-term energy policy, national structure will be changing. In order to determine the shape of the national energy system and the role of coal and lignite in power production in the light of the provisions of that Directive, an analysis of all conditions affecting the subject of study should be carried out. Economic criterion is one of the main elements of each decision-making process when determining the optimal allocation of energy resources. All of these factors contribute to the suitability of the use of computer programs as forecasting, simulation and optimization tools. For the purposes of the analysis, a model the forecasting functioning of the national energy system by 2030 in the light of requirements imposed was created. Above-mentioned aspects and constraints were taken into account and the whole model was optimized. The model was developed using the MARKAL program, which is an optimizing tool, applied to the integrated energy and environmental planning. This work presents the model results of the design of the national energy system and position of hard coal and lignite in the structure of energy production by 2030 taking into account the implementation of the obligation to increase the contribution of energy from renewable sources.
Słowa kluczowe
PL MARKAL   programowanie liniowe   modelowanie systemów energetycznych  
EN MARKAL   linear programming   energy system modelling  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2015
Tom T. 18, z. 1
Strony 27--43
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Krzemień, J
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Katowice, jkrzemien@gig.eu
autor Jaskólski, M.
Bibliografia
ARE. Statystyka elektroenergetyki polskiej (rocznik). Agencja Rynku Energii SA, numery z lat 2006, 2009, 2010, 2012. Warszawa.
ARE 2011. Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
Dyrektywa 2009. Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze żródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 09.140.16).
GAWLIK, L., red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice.
GUS 2013a. Zużycie paliw i nośników energii w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warszawa, 8 s.
GUS 2013b. Energia. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warszawa.
IEA. International Energy Agency; dostęp poprzez: http://www.iea.org/
JASKÓLSKI, M. 2012a. Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part I – concept of the model. Acta Energetica 3/12, s. 15–20.
JASKÓLSKI, M. 2012b. Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon. Part II. Model and forecasts assumptions. Acta Energetica 4/13, s. 4–13
KAMIŃSKI, J., 2010. Modelowanie systemów energetycznych – ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 219–226.
KE 2007. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – Europejska polityka energetyczna {SEK(2007) 12} /* COM/2007/0001 końcowy */.
KRZEMIEŃ i in. 2013 – KRZEMIEŃ, J., JASKÓLSKI, M. i JĘDRYSIK, E. 2013. Badania modelowe wykorzystania potencjału energetycznego biomasy w Polsce przy użyciu narzędzia optymalizacyjnego MARKAL. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Katowice. s. 403–407.
KUDEŁKO, M., 2005. Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju sektorów paliwowo-energetycznych Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. spec., s. 245–260.
LOULOU i in. 2004 – LOULOU, R., GOLDSTEIN, G. i NOBLE, K. 2004. Documentation for the MARKAL Family of Models. Energy Technology Systems Analysis Programme.
MG 2009. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Warszawa.
MG 2010. Krajowy plan działania w zakresie energii ze żródeł odnawialnych. Warszawa.
NEA. Nuclear Energy Agency; dostęp poprzez: http://www.oecd-nea.org/
Obwieszczenie... – Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (lata 2005–2014).
PLUTA i in. 2012 – PLUTA, M., WYRWA, A., MIROWSKI, T. i ZYCEK, J. 2012. Wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 85–96.
Projected… 2010. Projected Costs of Generating Electricity. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Edition 2010, Paris.
PSE 2010. Plan rozwoju PSE Operator SA do 2025 roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Konstancin–Jeziorna.
SOŁTYSIK, M. i MUCHA-KUĆ, K. 2013, Studium nad efektywnością mechanizmów wspierających na przykładzie wysokosprawnej kogeneracji węglowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Politechniki Gdańskiej Nr 33, 47–50 s.
SUWAŁA, W. 2013. Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energii. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 47–58.
SZCZERBOWSKI, R. 2014. Modelowanie systemów energetycznych – charakterystyka wybranych modeli. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 3, s. 147–156.
SZUFLICKI i in., red. 2013 – SZUFLICKI, M., MALON, A. i TYMIŃSKI, M. red. 2013. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
WEO 2009, 2010. World Energy Outlook 2009, 2010. Organisation for Economic Co-operation and Development/International Energy Agency.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e8a82be2-d9db-401e-b265-6e4b1b6c4b5f
Identyfikatory