PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza zapotrzebowania na węgiel opałowy w gospodarstwach domowych w kontekście tendencji zmian w rynku komunalno-bytowym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the demand for heating coal in households in the context of changes in the municipal and residential market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Węgiel jest naturalnie występującym paliwem stałym wykorzystywanym między innymi do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej. Pomimo rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej w naszym kraju, a także wzrostu zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wciąż pozostaje najczęstszym paliwem spalanym w lokalnych źródłach do produkcji ciepła. W artykule przedstawiono obecne zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sektorze komunalno-bytowym, w ujęciu różnych sortymentów w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto opisano zestawienie czynników mających kluczowy wpływ na zmianę zapotrzebowania na węgiel opałowy na tym rynku, uwzględniając otoczenie regulacyjne, globalne trendy zachodzące w ogrzewnictwie mieszkaniowym oraz badania statystyczne odnośnie do preferencji wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Konfrontacja zaobserwowanych zjawisk pozwoliła na opracowanie możliwych scenariuszy zmian zapotrzebowania na węgiel opałowy z perspektywą do roku 2030, w rozbiciu na jego poszczególne sortymenty.
EN
Coal is a naturally occurring solid fuel used, among others, for heating and for electricity production. Despite the development of the gas and heating network in our country, as well as the growing interest in the use of renewable energy sources, it still remains the most frequent fuel burned in local sources for the production of thermal energy. The article describes actual heating coal demand in the municipal and residential sector, with the distinction of different assortments, depending on the solid fuel heating source applied. Moreover, a subjective list of factors that have a key impact on the change in heating coal demand for this market was presented, taking the regulatory environment, global trends in housing heating and statistical surveys on the preferences for individual heat sources replacement into account. The confrontation of observed phenomena allowed for possible scenarios of changes in the demand for heating coal with the prospect until 2030, broken down into its individual assortments to be elaborated.
Twórcy
 • Polska Grupa Górnicza SA, Katowice
 • Polska Grupa Górnicza SA, Katowice
 • Polska Grupa Górnicza SA, Katowice
 • Polska Grupa Górnicza SA, Katowice
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.
 • 2. Efektywność energetyczna w Polsce – przegląd 2017, Instytut Ekonomii Środowiska, Efektywna Polska, Kraków 2018 r.
 • 3. Europejska Norma PN EN 303-5:2012.
 • 4. Główny Urząd Statystyczny, Energia 2018.
 • 5. Główny Urząd Statystyczny, Zużycie paliw i nośników energii w 2017 r.
 • 6. Krajowy Plan Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015.
 • 7. Krajowy Program dla Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce, Ministerstwo Energii, Warszawa, 2018.
 • 8. Kubica, K. 2018. Czyste ciepło z paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego – techniczne i pozatechniczne działania w aspekcie ustawy tzw. ustawy antysmogowej oraz KPOP. Materiały pokonferencyjne „Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. ustawy antysmogowej”, Katowice, 28 styczeń 2018 r.
 • 9. Przybyłka, A. 2014. Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance 12, nr 3, s. 349–358.
 • 10. Rozporządzenie komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 193, 100.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – Dz.U. 2018 poz. 1890.
 • 12. Stala-Szlugaj, K. 2017. Analiza sektora drobnych odbiorów węgla kamiennego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 20, z. 3, s. 117–134.
 • 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne.
 • 14. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
 • 15. Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, Instytut Badań Strukturalnych, Research report 02/2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e7f1bb57-b71f-4944-9df9-89356ed4ea6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.