Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7910c4d-4bc1-4fed-8c2d-72ca33bb39f5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności podsystemu zaopatrzenia w teorii i praktyce

Autorzy Puszko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Make use or revolution and evolution changes to create flexibility of the provision subsystem in theory and practice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw relatywnie ważna jest elastyczność podsystemu zaopatrzenia rozumiana jako skłonność, podatność, gotowość i zdolność do dokonania wielowymiarowych zmian w jego zakresie w cyklu życia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Stało się to przesłanką wyboru celu niniejszego referatu, który sprowadza się do opisania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych jako siły sprawczej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Autorka w referacie wychodząc od charakterystyki zmiany poprzez koncepcyjne ramy zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych zaprezentowała koncepcję elastyczności podsystemu zaopatrzenia oraz wyniki badań empirycznych. Przy realizacji wyżej wymienionego celu autorka posłużyła się przede wszystkim metodą opisu i analizy krytycznej materiału pozyskanego w wyniku studiów literatury przedmiotu i z przedsiębiorstw. Przyjęta metodologia badań umożliwiła zebranie i przeanalizowanie materiału dotyczącego wykorzystania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności podsystemu zaopatrzenia stanowiąc tym samym odpowiednią podstawę procesu wnioskowania.
EN In actual functioning conditions of enterprises very significant becomes the flexibility of their provision subsystem understood as tendency, susceptibility, readiness and ability to accomplish the changes in various dimensions in the range of the provision subsystem during the life cycle of logistic system of enterprises. This became the main goal of this article which characterise the revolution and evolution changes in provision sub-system as the power of its flexibility in theoretiical and practical aspects. In the paper, the author started by presenting the characterictics of changes through the conceptual frame of the revolution and evolution changes in provision subsystem of enterprises and ended with the presentation of empirical research. To gain this aim author has used the method of description and critical analysis of material based on literature studies and enterprises. The accepted methodology made possible the collection and analysis of material concerning make use of revolution and evolution changes to create flexibility of the provision subsystem which was the base for the conclusions.
Słowa kluczowe
PL logistyka przedsiębiorstwa   zarządzanie zaopatrzeniem   zaopatrzenie  
EN logistics company   supply management   supply  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1505--1514
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Puszko, K.
Bibliografia
1. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Wydanie II. Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998.
2. Bujak A., Puszko-Machowczyk K., Kształtowanie elastyczności infrastruktury w logistyce morskiej, „Logistyka” 2009, nr 6.
3. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 1996.
4. Czermiński A., Nogalski B., Rudka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
5. Daft R.F., Organization Theory and Design, St.Paul 1983.
6. Doroszewski W., Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
7. Gościński J. W., Cykl życia organizacji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
8. Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Polten, Warszawa 1997.
9. Kathleen M. Eisenhard., Strategy as Strategic Decision Making, Sloan Management Review, wiosna 1999.
10. Kornai J., Anti-Eguilibrium, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
11. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWN, Warszawa 1989.
12. Łobos K., Organizacja – proste idee, zasady, narzędzia. Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2014.
13. Matys R., Słownik wyrazów przeciwstawnych, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
14. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
15. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
16. Osbert Pociecha G., Rola elastyczności w rewolucyjnym i ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, nr 1141 .
17. Podejmowanie decyzji strategicznych, Zarządzanie na Świecie 1999, nr 6.
18. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1978.
19. Puszko-Machowczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach kryzysu w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych pod redakcją Skalika J. Cornetis, Wrocław 2003.
20. Puszko-Machowczyk K., Elastyczność strategii marketingowych jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa transportowego. „Logistyka” 2009, nr 3.
21. Puszkov K., Elastyczność systemu logistycznego przedsiębiorstwa. „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.
22. Puszkov K., Elastyczność systemu mikrologistycznego w aspekcie kontroli, „Logistyka” 2014, nr 6.
23. Puszko K., Podsystem zaopatrzenia i jego elastyczność przestrzenna. „Logistyka” 2015, nr 3.
24. Puszko K., Elastyczność podsystemu zaopatrzenia w wymiarze kontroli, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
25. Puszko K., Elastyczność strategiczna i operacyjna na przykładzie podsystemu zaopatrzenia, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
26. REFA, Strategie logistyczne, moduł nr 1230181. 2004.
27. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996.
28. Skalik J., Projektowanie organizacji instytucji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 1998.
29. Tylkowski M., Tradycyjne kupowanie a strategia zakupów, Logistyka i Transport: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.logistics-and transport.eu%2Findex.php%2Fmain%2Farticle%2Fdownload%2F13%2F12&ei=d_3tU4yTE6qD4gSrnIHABw&usg=AFQjCNEOFBBb0xUea5aHEAXUa46KpukiQ&sig2=8XCI6WAhT8SXpQ4miEaRZw&bvm=bv.73231344,d.bGE, s. 80 - 82: 15.08.2014 r.
30. Wyrwicka M.K., Rewolucja czy ewolucja w logistyce. „Logistyka” 2014, nr 3.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7910c4d-4bc1-4fed-8c2d-72ca33bb39f5
Identyfikatory