Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e779b916-709e-4906-90d2-746b49a8ab46

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Raportowanie pozafinansowe działań na rzecz ochrony klimatu w firmach świadczących usługi logistyczne

Autorzy Rudnicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Non-financial reporting of activities aimed at climate protection in companies provididing logistics services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Firmy z branży logistycznej coraz częściej stoją przez wyzwaniami związanymi ze społecznym i środowiskowym kontekstem swojej działalności. Świadcząc różnorodne usługi, muszą brać pod uwagę rozmaite wpływy, jakie wywierają na różne grupy swoich interesariuszy. Konieczność zajęcia się sferą pozaekonomiczną jest wynikiem zarówno wzrastających potrzeb i oczekiwań otoczenia rynkowego, jak również regulacji rządowych i międzynarodowych, które mają skłaniać firmy do bardziej efektywnego zarządzania zasobami w szeroko rozumianym aspekcie zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności. Raportowanie o kwestiach społecznych i środowiskowych to przejaw dojrzałości organizacyjnej i gotowości do ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia informacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz zarządzania emisjami, w tym w szczególności CO2, o których firmy komunikują w swoich raportach pozafinansowych.
EN Logistics providers are increasingly faced with the challenges of social and environmental context of their businesses. Companies that offer wide range of services must take into account various influences they have on different groups of their stakeholders. The necessity to address non-economic sphere is the result of both growing needs and expectations of consumers as well as governmental and international regulations, which aim to more efficient resource management in the wide aspects of sustainable development and social responsibility. Reporting on social and environmental issues is a sign of organizational maturity and willingness to disclose important information from the perspective of the company as well as its environment. The paper will present examples of actions taken by enterprises, in the area of management of emission and emission of CO2particularly, which are communicated in non-financial reports.
Słowa kluczowe
PL CSR   raportowanie społeczne   branża logistyczna   emisja CO2  
EN CSR   social reporting   logistics   reduction of CO2   emission of CO2  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 123--135
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Rudnicka, A.
Bibliografia
1. 2016 Future Supply Chain, Serving Consumers in a Sustainable Way, www.nl.capgemi-ni.com/resource-file-access/resource/pdf/Future_Supply_Chain_2016_0.pdf.
2. Corporate ESG/Sustainability/Responsibility Reporting: Does It Matter? Analysis ofS&P 500 Companies’ ESG Reporting Trends & Capital Markets Response, and Possible Association with Desired Rankings & Ratings, Governance & Accountability Institute, Inc.
3. Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania, www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_raport_decyzje_inwestycyjne_odpowiedzialny.pdf.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=457d39d0-bb29-4eae-9821-a741c4c34b07&groupId=764034.
5. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
6. Fortanier F., Kolk A., Pinkse J., Harmonization in CSR ReportingMNEs and Global CSR Standards, „Management International Review” 2011, Vol. 51.
7. G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclousures, www.globalreporting.org.
8. Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, United Nations Conference on Trade and Development, New York-Geneva 2008.
9. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
10. Sisco C., Blythe Chorn B., Pruzan-Jorgensen P.M., Supply Chain Sustainability A Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility, 2010.
11. SMART 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age, The Climate Group, The Global e-Sustainability Initiative, 2008.
12. Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org.
13. Sustainability at UPS 2010; UPS Corporate Sustainability Report 2011, Logistics at the Core, sustainability.ups.com/media/2011-sustainability-report.pdf.
14. Sustainability Report 2014 - Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/ press-room/press-release-archive/2015/2/press-release-sustainability-report-2014.
15. Sustainability Strategy 2014-2018 Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/su- stainability/~/media/2ddaf141b19d4dfe9ae3772f8731dc7a.ashx.
16. The 2014 UPS Corporate Sustainability Report.
17. The A.P. Moller - Maersk Group’s, Sustainability, Report 2010, Setting the course, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/BE7F39FD16 E7409D816A0BF9BED8BA4E.ashx.
18. The A.P. Moller - Maersk Group’s, Sustainability, Report 2011, Global business - global challenges, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/2DA- 5B81EAD8B46C7B09D3F782F43BCC3.ashx.
19. Sustainability Report 2013 - Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustaina- bility/~/media/97169B32CA46458897FAE47C780CF69F.ashx.
20. The International Integrated Reporting Council, http://integratedreporting.org.
21. TNT Express Annual Report 2014, www.tnt.com/content/dam/corporate/pdfs/Archive/ Quarterly%20reports/2015/AR2014/tnt-express-annual-report-2014.pdf.
22. TNT Express Services UK & Ireland Corporate Responsibility Report 2010, www.tnt.com/ content/dam/tntfashion/AboutUs/4191_TNT_CR_Report_2010aw2_june2011.pdf.
23. Van Wensen K., Broer W., Klein J., Knopf J., The State of Play in Sustainability Reporting in the EU, 2011, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en.
24. Vision 2050 The New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable Development, www.wbcsd.org/WEB/PR0JECTS/BZR0LE/VISI0N2050-FULL REP0RT_FINAL.PDF.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e779b916-709e-4906-90d2-746b49a8ab46
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-08