PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Komunikacja dydaktyczna dla bezpieczeństwa w wybranych dyscyplinach rekreacji wodnej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Teaching communication for safety in selected water based recreational disciplines
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów prowadzonych w zakresie metod nauczania tych dyscyplin pod kątem skuteczności nauczania, jak i bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz sposobów porozumiewania się w wodzie, na wodzie i pod wodą. Komunikacja dydaktyczna pomiędzy nauczycielem a uczniem w odmiennym środowisku ze względu na jego specyfikę jest utrudniona. Dodatkowo nauczanie umiejętności na wodzie, w wodzie czy pod wodą wymaga zachowania i przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Brak gotowości ucznia do działania w odmiennym środowisku wodnym u podłoża, którego leżą lęk lub strach, może zakłócać lub nawet uniemożliwiać komunikację dydaktyczną. W konsekwencji spada skuteczność nauczania. Celem pracy jest wskazanie nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej, które umożliwią trwałą zmianę zachowania ucznia szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na wodzie, w wodzie i pod wodą. Istnieją przesłanki by sądzić, że natychmiastowa werbalna informacja oraz uwypuklenie w niej funkcji metajęzykowej podniesie jakość i efektywność procesu nauczania czynności ruchowych w odmiennym środowisku wodnym.
EN
This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation, i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time, research in the area of experiments conducted in the field of teaching methods of these disciplines was reviewed in terms of teaching effectiveness, as well as the health and safety of the participants, and ways of communicating while in, on and under the water. Communication between an instructor and a student in any environment which is different from the norm, is difficult owing to its specificity. Additionally, teaching skills on, in or under water requires strict observance of safety rules. Lack of student's readiness to act in a different water environment, be that based on anxiety or fear, may interfere with or, even prevent didactic communication. Consequently, the effectiveness of teaching decreases. The aim of this work is to search for innovative forms of information transfer that will enable a permanent change in the student's behaviour, especially when acting in a difficult environment – on the water, in the water and under the water. There are premises to believe that immediate verbal instruction and emphasising the metalinguistic function in it should improve the quality and effectiveness of the process of teaching activities in various water based environments.
Rocznik
Tom
Strony
63--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 56 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Pływania, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Okoń W. An introduction to general didactics, V ed., Warsaw 2003;
 • 2. Shannon CE, Weaver W. The mathematical theory of communication. 1949; Urbana, IL: University of Illinois Press;
 • 3. Retter H, Everyday communication in pedagogy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003;
 • 4. Baltzersen RK. The importance of metacommunication in supervision processes in higher education. International journal of higher education 2013, vol.2, No. 2, pp. 128-140; DOI: 10.5430/ijhe.v2n2p128;
 • 5. Sedova K, Salamounova Z, Svaricek R. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction 3, 2014, pp. 274-285; http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001;
 • 6. Van der Veen C, De Mey L, Van Kruistum C & van Oers B. The effect of productive classroom talk and metacommunication on young children’s oral communicative competence and subject matter knowledge: An intervention study in early childhood education. Learning and instruction XXX, Elsevier, 2016, pp. 1-9; DOI: 10.1016/j.learninstruc.2016.06.001;
 • 7. Chrobot M, Kwaśna A. Skuteczność komunikacji dydaktycznej w aspekcie indywidualnego profilu uczenia się czynności ruchowych. [w:] Kamińska A, Oleśniewicz P (red.) Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 289-298;
 • 8. Hodges NJ, Franks IM. Modelling coaching practice: the role of instruction and demonstration. Journal of sports sciences, 2002 Oct; 20 (10), pp.793-811, Published online: 09 Dec 2010; DOI: 10.1080/026404102320675648;
 • 9. Klarowicz A, Groffik B, Rejman M. The modulation of verbal information as a factor stimulating conscious differentiation of kinaesthetic sensations in the aquatic environment. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2011, vol.3, no. 4, pp. 311-324; DOI: 10_2478_v10131-011-0031-3;
 • 10. Zatoń K. Znaczenie informacji werbalnej w procesie nauczania i uczenia się czynności motorycznych [w:] Błachnio A, Drzewowski M, Schneider M, Maliszewski WJ (red.) Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń 2008;
 • 11. Zatoń K, Szczepan S. The impact of immediate verbal feedback on the improvement of swimming technique. Journal of Human Kinetics 2014, 41, 143-154, DOI: 10.2478/hukin-2014-0042;
 • 12. Marques-Dahi MTSP, Bastos H, Araujo UO, Walter C, Freudenheim AM. Verbal instructions on learning the front-crawl: emphasizing a single component or the interaction beetwen components? Human Movement 2016, vol. 17 (2), pp. 80-86; http://156.17.111.99/hum_mov;
 • 13. Zatoń K, Cześniewicz I, Szczepan S. The effect of verbal feedback on biomechanical performance during swimming ergometry. Human Movement 2018, vol. 19; no. 1; pp. 3-9; DOI: 10.5114/hm.2018.73606;
 • 14. Zatoń K, Wiesner W., Nauczyciel jako koordynator komunikacji polisensorycznej w dydaktyce wychowania fizycznego. [W:] Nowak-Dziemianowicz M., Czerwiński K., Maliszewski W.J. (red.) Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, str. 184-195;
 • 15. Schmidt RA, Wrisberg CA. Czynności ruchowe człowieka- uczenie się i wykonywanie w różnych sytuacjach, COS Warszawa 2009;
 • 16. Strykowski W. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo Empi, Poznań 2003, s. 28;
 • 17. Kupisiewicz Cz, Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 153-154;
 • 18. Koć-Seniuch G. O kompetencji komunikacyjnej nauczyciela. Ruch Pedagogiczny, 1994, nr 1/2, s. 107-114;
 • 19. Jakobson R. Poetyka w świetle językoznawstwa. Pamiętnik Literacki LI. 1960;
 • 20. Wiesner W. Nauczanie-uczenie się pływania. AWF Wrocław, 1999, s.40;
 • 21. Czabański B., Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej, AWF Wrocław, 1998;
 • 22. Zimbardo PG, Gerrig RJ. Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2015, wyd. 4;
 • 23. Dybińska E, Kaca M. The importance of quality visual and verbal information transfer in teaching swimming processes among students from University School of Physical Education in Cracow. Antropomotoryka, 2009, v. 19, no. 47, pp. 49-58;
 • 24. Dybińska E, Kaca M, Zagórska M, The influence of visual and verbal information transfer on the effectiveness of learning and mastering swimming activities among students at the University Schoolof Physical Education in Cracow. Antropomotoryka 2012, v.22, no. 57, pp. 45-55;
 • 25. Wiesner W. Evaluation of the effectiveness of film in teaching swimming technique to children. Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1985, no. 38, pp. 73-95;
 • 26. Wiesner W. Dydaktyczne sprzężenie zwrotne, jako przykład integracji czynności nauczyciela i uczniów w procesie nauczania czynności ruchowych. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego [w:] Koszczyc T, Oleśniewicz P. (red.) Integracja w procesie kształcenia i wychowania. Wyd. AWF Wrocław, 2012, s. 347-352;
 • 27. Zatoń K, Szczepan S, The impact of immediate verbal feedback on swimming effectiveness. Physical Culture and Sport. Studies and Research 2013, vol.59, nr 1; s.60-71; doi: 10.2478/pcssr-2013-0018;
 • 28. Zatoń K: The efficiency of verbal information in teaching motor activities in swimming [in Polish]. Rozprawy Naukowe, AWF Wrocław, 1981, XVI, pp. 218–282;
 • 29. Zatoń K, Kędrak M, Rejman M. Informacja zwrotna synchroniczna (obraz lustrzany) a uczenie się symetrycznych czynności ruchowych w pływaniu (na przykładzie stylu klasycznego). VIII Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Pływanie i Nauka. 19-20 maja 2016;
 • 30. Allami N, Pauligan Y, Brovelli A, Boussaoud D, Visuo-motor learning with combination of defferent rates of motor imagery and physical practice. Experimental Brain Research, 2008, vol. 184 (1), pp. 105-113;
 • 31. Proteau L, Genevieve I, On the Role of Visual Afferent Information for the Control of Aiming Movements Toward Targets of Different Sizes. Journal of Motor Behavior, 2002, vol 34, no. 4, pp. 367-384;
 • 32. Richaudeau F, Wrriten Instruction [in:] Dunkin MJ (ed.) The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education, Pergamon Press, Oxford, 1988;
 • 33. Czabański B, Wyobrażenia motoryczne a umiejętności ruchowe. Uczenie się techniki sportowej, AWF Wrocław 1991;
 • 34. Wilk D. Effectiveness of Visual Information in the Process of Teaching Swimming Motor Activities. Vol 11: Issue 2; 2010, s. 184–190; DOI: https://doi.org/10.2478/v10038-010-0019-x;
 • 35. http://www.cmas.pl/images/Program_szkolenia_podstawowy_2018.pdf;
 • 36. Muth CM, Tetzlaff. Scuba diving and the heart. Cardiac aspects of sport scuba diving. Herz 2004 Jun; 29(4):406-13. DOI:10.1007/s00059-004-2581-5;
 • 37. Altepe C, Egi SM, Ozyigit T, Sinoplu DR, Marroni A, Pierleoni P. Design and Validation of a Breathing Detection System for Scuba Divers. Sensors (Basel) 2017, Jun 9; 17 (6). Pii: E1349; DOI: 10.3390/s17061349;
 • 38. Bielec G, Błaszkowska J, Waade B. Anxiety in divers. Polish Hyperbaric Research. 2006, 4 (17), 15-20;
 • 39. https://www.nurkomania.pl/nurkowanie_znaki_nurkowe.htm;
 • 40. Sonnenschein M, Wulich D, Sonnenschein E. Underwater communication apparatus and communication method, Underwater Technologies Center Ltd, Divecom Ltd, 1997;
 • 41. https://www.underwater.pl/80-maski-i-fajki/162-maski-pelnotwarzowe.html;
 • 42. May DF. Scuba diving voice and communication system using bone conducted sound Trigger Scuba Inc 1995; https://patents.justia.com/patent/5579284#description;
 • 43. http://www.javys.com/casio/Logosease/LGS-RG004_RG0005BA.html;
 • 44. https://www.nautilus.com.pl/chorwacja/baza-nurkowa/nautilus-lifeline-radio-gps.html;
 • 45. Nowak Ł. Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emission (dissertation) Warsaw 2014, Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences http://www.ippt.pan.pl/_download/doktoraty/2014nowak_lu_doktorat.pdf;
 • 46. https://biznes.trojmiasto.pl/Rozmawiac-pod-woda-jak-delfiny-czy-foki-n123864.html;
 • 47. Kosińska L. Skuteczność informacji słownej w nauczaniu żeglarstwa klasycznego (rozprawa doktorska) AWF Wrocław 2010;
 • 48. Zawiszewski M – KWŻ, źródło: kursy na stopień Instruktora Żeglarskiego PZŻ org. przez KPOZŻ – Bydgoszcz 2002-2004;
 • 49. Petryński W. Optymalizacja przekazu informacji w procesie nauczania czynności sportowych [w:] Czabański B, Koszczyc T. (red.) Dydaktyka wychowania fizycznego. II MKN Komunikacja dydaktyczna w wychowaniu fizycznym. Olejnica 4-6 września 1995, AWF Wrocław;
 • 50. Dąbrowski W. Algorytmiczne i problemowe nauczanie żeglarstwa. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli żeglarstwa, 1992, AWF Kraków;
 • 51. http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/system-szkolenia-pzz/;
 • 52. Kosińska L. Analiza metod słownych nauczycieli w procesie dydaktycznym żeglarzy [w:] Adamczewski R, Swędrak J (red.) Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje, WSH-E w Sieradzu, Kraków 2014;
 • 53. Kosińska L. Analiza metod słownych w nauczaniu żeglarstwa [w:] Dębowska N, Walachowska M, Starik N (red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, WSB, Poznań 2014;
 • 54. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 14;
 • 55. Jóźwiak D, Olszański R, Dąbrowiecki Z, Remlain M. Znaczenie selekcji zdrowotnej nurków i jej wpływ na bezpieczeństwo. Polish Hyperbaric Research. 2016, 2 (55), 47-60, DOI: 10.1515/phr-2016-00011;
 • 56. Jerzębowki J, Jerzębowska A. Czy nurkowanie stwarza większe ryzyko infekcji dróg oddechowych i uszu niż pływanie wyczynowe i rekreacyjne? Polish Hyperbaric Research. 2011, 3 (36), 35-44.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e73bee40-59b0-43e1-98b3-36f1adf8bec2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.