Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e42f8970-2e04-49ed-9979-bf591840642f

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wybrane problemy oznakowania stref płatnego parkowania

Autorzy Franek, Ł.  Kulpa, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected problems of signing inside paid parking zones
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały aspekty prawne i techniczne oznakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania. Autorzy bazując na obowiązujących aktach prawnych oraz własnym doświadczeniu zidentyfikowali główne problemy projektowania oznakowania pionowego i poziomego w strefach płatnego parkowania. Naświetlona została niespójność aktów prawnych dotyczących konieczności oznakowania miejsc postojowych. W odniesieniu do oznakowania poziomego autorzy zaproponowali różne rozwiązania, zarówno zgodne z obowiązującymi przepisami jak i wymagający ich zmiany. Omówiono główne problemy związane z oznakowaniem poziomym. W podsumowaniu zaproponowano zmiany w warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.
EN Selected legal and technical aspects of parking spaces signing in paid parking zones have been presented. The authors, based on applicable legislation and their own experiences, have identified the main problems concerning designing of signs and markings in the paid parking zones. They have outlined the inconsistency of legal regulations regarding the necessity of parking spaces marking. With regard to the markings authors have proposed different solutions, both in accordance with the regulations in force and demanding to change them. The main issues related to the road markings have been discussed. In summary, the authors have proposed changes in the technical conditions for the road traffic signs and signals.
Słowa kluczowe
PL strefa płatnego parkowania   oznakowanie ulic   organizacja ruchu drogowego  
EN paid parking zone   street signing   road traffic organisation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 89--100
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Franek, Ł.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Komunikacyjnych, ul Warszawska 24, 31-155 Kraków, lfranek@pk.edu.pl
autor Kulpa, T.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Komunikacyjnych, ul Warszawska 24, 31-155 Kraków, tkulpa@pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, część II, Zagadnienia techniczne, GDDP, Warszawa 2002.
[2] Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.06.2012r. zmieniający rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181).
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z późn. zm.).
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2000r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. 00.51.608 z późn. zm.).
[5] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181 z późn. zm.).
[6] Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.06.2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
[7] Uchwała nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06.07.2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60, tekst jednolity Dz. U. 07.19.115 z późn. zm.).
[9] Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 05.108.908 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e42f8970-2e04-49ed-9979-bf591840642f
Identyfikatory