Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e3457f83-bfa8-4c5b-b605-dda19a975297

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Efektywny ekonomicznie i ekologicznie standard energetyczny budynków mieszkalnych jednorodzinnych w województwie podlaskim

Autorzy Sadowska, B. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN An effective economically and ecologically energy standard of detached houses in Podlaskie Region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wybrane aspekty projektowania i wznoszenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię w województwie podlaskim na tle aktualnych wymagań ochrony cieplnej w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania klimatyczne oraz inne czynniki, wpływające na energochłonność budynków obejmujące zarówno rozwiązania architektoniczne, materiałowe, jak i instalacyjne. Dla zaprojektowanych i rzeczywiście eksploatowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce, wyznaczono charakterystyki energetyczne i zbadano wpływ poszczególnych rozwiązań na bilans cieplny. Przeanalizowano zmiany wskaźników energetycznych przedmiotowych budynków przy usytuowaniu ich w różnych strefach klimatycznych Polski oraz wpływ ostrości klimatu na zużycie energii cieplnej podczas ich eksploatacji oceniając sytuację województwa podlaskiego na tle innych regionów Polski. Oszacowano wysokość nakładów inwestycyjnych związanych z zastosowanymi w budynkach rozwiązaniami poprawiającymi ich jakość energetyczną ponad minimalne wymagania techniczne i możliwe do osiągnięcia oszczędności finansowe w fazie eksploatacji budynków. Oceniono efektywność ekonomiczną podwyższania standardu energetycznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych wzniesionych w województwie podlaskim względem budynków typowych, zaprojektowanych według aktualnie obowiązujących wymagań ochrony cieplnej. Dyskusji poddano również możliwości ograniczania emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanego z polepszaniem standardu energetycznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych w świetle wybranych krajowych uregulowań dotyczących jej ograniczenia.
EN In the paper are presented selected problems of design, construction and use of low energy housing situated in Podlaskie region in relation to current requirements and minimum performance for new buildings in Poland. The climatic conditions and other factors affecting the energy demand of the building including architectural and materials solutions as well as installation are listed. Author expressed the energy performance of two detached houses located in north-east Poland and examined the influence of individual solutions on the heat balance. The effect of the location of buildings in five climatic zones in Poland on energy indicators and the influence of climatic conditions on the energy use and consumption were analysed. The investment costs result from applied in buildings solutions improving their energy quality above of minimum current requirements and financial savings of exploitation energy are calculated. There is presented economic efficiency of increasing of the energy standard of one-family detached houses in Podlasie voivodship in relation to typical buildings, designed according to current requirements. Additionally the study shows possibilities of reducing the emissions of harmful gases and dust into the atmosphere of related to improving of the energy standard of detached houses refer to chosen current legal status in Poland conducive to reducing emissions.
Słowa kluczowe
PL budynek niskoenergochłonny   uwarunkowanie regionalne   efektywność ekonomiczna   niska emisja  
EN low energy house   economic efficiency   conditionings regional   low emission  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 391--398
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Sadowska, B.
  • Politechnika Białostocka, Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok; tel. 502 200 249, b.sadowska@pb.edu.pl
Bibliografia
[1] Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Zał. do Uchwały Nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. (poz. 614).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz.926).
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/EU z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (D.U. UE z 18.6.2010, L153/13).
[4] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.).
[5] Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku świadectw charakterystyki energetycznej (D.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz.376).
[6] Sarosiek W., Sadowska B.: Jakość energetyczna budynków a wskaźniki zamieszczone w świadectwach, Materiały Budowlane 08/2010, s. 51-53.
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
[8] Sadowska B. „Model operacyjny projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej”, Rozprawa doktorska, Białystok 2010
[9] Weryfikacja projektu budynku jednorodzinnego w standardzie NF15, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Białystok.
[10] PN-EN ISO 13790:2009 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie użycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e3457f83-bfa8-4c5b-b605-dda19a975297
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.222