PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Contexts of normative aspect of pblic security

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Konteksty normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
Rocznik
Strony
283--300
Opis fizyczny
Bibliogr. 68 poz.
Twórcy
 • Police Academy in Szczytno
Bibliografia
 • [1] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom I, scientific editors Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2016.
 • [2] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Vol. II, scientific editors Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2016.
 • [3] Babiński A., Broń a podmiotowy wymiar bezpieczeństwa publicznego [in:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Vol. II, scientific editors Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2016.
 • [4] Babiński A., Jurgilewicz M., Instytucje policyjne jako administracja bezpieczeństwa na ziemiach polskich od X w. do 1918 r. – rys historyczny [in:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, vol II, scientific editors Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2016.
 • [5] Babiński A., Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa publicznego — zarys pojęcia [in:] Karczmarczyk B., Kogut B. (ed.) Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. vol I, Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, Legnica 2015.
 • [6] Babiński A., Paradygmaty systemu bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Pułtusk Academy of the Humanities, Pułtusk 2019.
 • [7] Babiński A., Salamonowicz Z., Źrodła prawa i ich hierarchia [in:] Bogdalski P., Babiński A. (ed.), Służba cywilna w Policji. Zarys wykładu, Police Academy in Szczytno, Szczytno 2008.
 • [8] Babiński A., Szela A., Partycypacja Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [in:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Vol. I, Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A. (scientific editors), Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2016.
 • [9] Babiński A., Znaczenie definicji pojęć ustawowych dla określania zakresu stosowania ustawy na przykładzie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych [in:] Pływaczewski W., Kudrelek J. (ed.) Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, Police Academy in Szczytno, Szczytno 2010.
 • [10] Bartel W., Kosim J., Rostocki W., Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, vol. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1964.
 • [11] Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, “Studia Prawnicze” 1983, No. 1.
 • [12] Bolesta S., Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warsaw 1997.
 • [13] Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszym prawie administracyjnym, “Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, No. 9.
 • [14] Falandysz L., Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, “Palestra” 1969, No. 2.
 • [15] Fehler W., Dziubek I., Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, National Cohesion Strategy, Warsaw 2010.
 • [16] Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi) [in:] Sadowski M., Szymaniec P. (ed.), Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, Legal, administrative and historical works, Wrocław 2009.
 • [17] Kaczmarek W., Prolegomena do bezpieczeństwa publicznego [in:] Dziubek I. (ed.), Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zurbanizowanym, The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences, Kalisz 2010.
 • [18] Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, “Księgarnia Akademicka”, Poznań 1946.
 • [19] Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, published from allowance of the Department of Administration and Administrative Law U.S.B., Wilno 1939.
 • [20] Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, part IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1952.
 • [21] Longchamps de Berier F., Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1966, vol. 6.
 • [22] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa — reminiscencje, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [23] Lubiewski P., Drożdż A., Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [24] Lubiewski P., Zwalczanie terroryzmu – zarys teorii problemu, “Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej ≪Obronność≫” 2018, No. 1(25).
 • [25] Misiuk A., Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2008.
 • [26] Pakuła A., Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego [in:] Bąkowski T. et al, Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2000.
 • [27] Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • [28] Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • [29] Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [in:] Bednarek W., Pikulski S. (ed.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn 2000.
 • [30] Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, University of Euroregional Economy, Jozefów 2009.
 • [31] Rojtek R., Dziubek I. (red.), Straże gminne (miejskie). Zasady ogólne działania. Poradnik, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2010.
 • [32] Służba cywilna w Policji. Zarys wykładu, Bogdalski P., Babiński A. (ed.), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2008.
 • [33] Smoktunowicz E., Status administracyjnoprawny obywatela [in:] Rabska T. (ed.), System prawa administracyjnego, Vol. 4, Ossolineum, Wrocław 1980.
 • [34] Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988.
 • [35] Wiśniewski B., Bezpieczeństwo publiczne [in:] Wiśniewski B., Zalewski S. (ed.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2006.
 • [36] Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP, Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2009.
 • [37] Wiśniewski B., Obronność państwa a obszar odpowiedzialności resortu spraw wewnętrznych i administracji, Ministry of Interior and Administration, Warsaw 2005.
 • [38] Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, National Defence University, Warsaw 2009.
 • [39] Wiśniewski B., Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
 • [40] Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Police Academy in Szczytno, Szczytno 2013.
 • [41] Wiśniewski B., Zalewski S. (ed.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała University of Administration, Bielsko-Biała 2006.
 • [42] Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, National Defence University, Warsaw 2004.
 • [43] Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć “bezpieczeństwo publiczne” i “porządek publiczny”, “Zeszyty Naukowe ASW” 1977, No. 41.
 • [44] Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć “bezpieczeństwo publiczne” i “porządek publiczny” (niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych) 1983–1984, “Zeszyty Naukowe ASW” 1985, No. 41.
 • Normative acts
 • [45] Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Polish Journal of Laws/Dz.U. No. 78, item 483).
 • [46] Constitutional Act of 17 October 1992 on mutual relations between the executive and the legislature of the Republic of Poland and on territorial self-government (Polish Journal of Laws/Dz.U. No. 84, item 426).
 • [47] Constitution of the Republic of Poland of 22 July 1952 (Polish Journal of Laws/Dz.U. No. 33, item 232).
 • [48] Act of 4 Deptember 2007 on departments of government administration (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 945 as later amended).
 • [49] Act of 5 June 1998 on province self-government (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 512 as later amended).
 • [50] Act of 5 June 1998 on county self-government (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 511 as later amended).
 • [51] Act of 8 December 1990 on commune self-government (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 713 as later amended).
 • [52] Act of 23 January 2009 on the province governor and government administration in the province (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 1464 as later amended).
 • [53] Act of 6 April 1990 on the Police (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 360 as later amended).
 • [54] Act of 22 August 1997 on the protection of people and property (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2018 item 2142 as later amended).
 • [55] Act of 12 October 1990 on the Border Guards (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 305 as later amended).
 • [56] Act of 12 October 1990 on protection of the state border (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 177 as later amended).
 • [57] Act of 12 December 2013 on foreigners (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 35 as later amended).
 • [58] Act of 22 August 1997 on security of mass events (Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2019 item 2171 as later amended).
 • [59] Act of 15 March 1933 on public collections (Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2019 item 756 as later amended).
 • [60] Act of 17 May 1989 on the guarantee of the freedom of conscience and faith (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2017 item 1153).
 • [61] Act of 20 June 1997 – Law on road traffic (Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2020 item 110 as later amended).
 • [62] Act of 6 June 1997– Executive criminal code (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2020, item 523 as later amended).
 • [63] Act of 6 June 1997 – Criminal code (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2019, item 1950 as later amended).
 • [64] Act of 6 June 1997 – Code of criminal proceedings (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2020 item 30 as later amended).
 • [65] Act of 14 June 1960 – Code of administrative proceedings (i.e. Polish Journal of Laws/Dz.U. of 2020, item 256 as later amended).
 • [66] Act of 24 July 1919 on State Police (Dz.Pr.P.P. No. 61, item 363).
 • [67] Decree on the organisation of the Peoples’ Militia of 5 December 1918 (Dz. Urz. MSW No. 2, item 18).
 • [68] Decree on the organisation of the municipal police of 9 Janaury 1919 (Dz. Urz. MSW No. 5, item 98).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e228e4c1-0e00-4dc6-a68c-2c0828b71cad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.