Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1f8cd8b-8d2d-47ed-85f2-8df358af6897

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uprawy energetyczne jako czynnik intensyfikacji degradacji środowiska

Autorzy Kurzydłowska, I.  Rachoń, L.  Szumiało, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy crops as an intensification factor of agriculture degradation
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały przedstawione zagadnienia przewidywanych i zaistniałych efektów środowiskowych upraw roślin energetycznych. Podstawą wprowadzenia produkcji biopaliw do rolnictwa było założenie, iż ich uprawa odpowiada za nieporównywalnie mniejszą emisje gazów cieplarnianych, w stosunku do wyczerpalnych paliw kopalnych. Według propagatorów takich upraw, przemysł energetyczny i środowisko naturalne mają odnieść korzyści z ich wdrożenia. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym poglądem wykazując negatywne aspekty wykorzystania rolnictwa do produkcji surowców energetycznych. Wyniki prac wyjaśniające stanowisko osób patrzących z rezerwą na takie uprawy oraz fakty dotyczące roślin energetycznych zawarte są w niniejszym opracowaniu. Plaga szkodników, pestycydy, wylesienie cennych terenów, to część z opisanych zagadnień, w świetle których korzyść dla środowiska przestaje być taka oczywista.
EN The following article presents the issues of expected and occurring environmental effects of energy crops. The basis for the introduction of biofuels in agriculture was the assumption that their cultivation is responsible for incomparably less greenhouse gas emissions compared to exhaustible fossil fuels. According to the promoters of these crops energy industry and the environment are expected to benefit from their implementation. But not everyone agrees with this view, showing the negative aspects of using agriculture for energy production. The results explaining the point of view of people who are skeptical about such crops and the facts concerning the cultivation of energetic plants are presented in this study. A plague of pests, pesticides, deforestation of valuable land - is part of the described issues, in light of which the benefit to the environment is no longer so obvious.
Słowa kluczowe
PL uprawy energetyczne   środki ochrony roślin   zanieczyszczenie środowiska  
EN energy crops   plant protection products   environmental pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 77--80
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kurzydłowska, I.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Rachoń, L.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Szumiało, G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Bailey R.: Stwórzmy lepszą przyszłość. Sprawiedliwość żywnościowa w świecie ograniczonych zasobów. Wyd. Polska Akcja Humanitarna, 2011.
[2] Beyer A., Biziuk M.: Methods of determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples - a review. Ecological Chemistry and Engineering 14, 2007, nr S3.
[3] Błaszak M., Nowak A.: Zmiany aktywności enzymatycznej drobnoustrojów glebowych po zastosowaniu pestycydów. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2006, nr 515.
[4] Bolibok Ł., Grudziński J.: Krytyczna ocena możliwości adaptacji metody LCA do surowcowej produkcji w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza 2010, nr 7(125).
[5] Borowski P. F.: Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego. Warszawa 2010.
[6] Dobrowolski J., Łepecki A., Łepecki Ł.: Propozycja organizacji systemu przetwórstwa biomasy rolniczej na terenie województwa lubelskiego. Barometr Regionalny 2011, nr 3(25).
[7] Dopierała U.: Chwasty i ich zwalczanie w roślinach uprawianych na cele energetyczne. Seminarium naukowe „Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii”. Poznań 2012.
[8] Dziewanowska M., Dobek T.: Tlenki węgla ze spalania biomasy w postaci lici różnych gatunków drzew. Acta Agrophysica, 2006, nr 8(1).
[9] Faber A.: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych. Studia i raporty IUNG-PIB „Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce” 2008, z. 11.
[10] Friis-Christensen E., Lassen K.: Length of the solar cycle: An indicator of solar activity closely associated with climate. Science 1991, vol. 254, No. 5032,
[11]. Gawlik L., Uliasz-Bocheńczyk A., Majchrzak H., Mokrzycki E.: Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i Unii Europejskiej . Energetyka 2011, nr 1.
[12] Jeżowski P.: Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, materiały konferencyjne z: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu. Warszawa 2011.
[13] Kassenberg A.:Globalne ocieplenie czyli realne zagrożenie. Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 2008, na podstawie: Climate Change 2007. Mitigation of Climate Change, IPPC, Cambridge University Press, New York 2007.
[14] Kaszak M.: Efektywność energetyczna produkcji nośników energii z biomasy. Praca dyplomowa - inżynierska, Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz 2006.
[15] Korycińska A.: Stan rozwoju sektora bioenergii. Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, Opole 2009.
[16] Kowalczyk-Juśko A.: Razem z węglem. Agroenergetyka 2006, nr 3(17).
[17] Krawiec F.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Difin, Warszawa 2010.
[18] Krzymińska J., Remlein-Starosta D.: Rośliny jako źródła energii odnawialnej. Przegląd gatunków ich cech ekologicznych i elementów agrotechniki. Seminarium naukowe „Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii”, materiały dla uczestników, Poznań 2012.
[19] Kwaśniewski D.: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 6(104).
[20] Łucka I. A.: Brykiet ze słomy. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2010.
[21] Majtkowski W., Bioróżnorodność upraw energetycznych podstawą zrównoważonego rozwoju. Problemy Inżynierii Rolniczej 2006, nr 2.
[22] Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych), Warszawa 2011.
[23] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. MOTROL, 2006, 8A.
[24] Pabis J.: Ekspertyza. Odnawialne źródła energii uzupełnieniem energetyki w rolnictwie. Warszawa 2011.
[25] Panasiewicz K.: Agroenergetyka biomasa. Seminarium naukowe „Popularyzacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii”, Poznań 2012.
[26] Paska J., Surma T., Sałek M.: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Energetyka 2008, nr 1 (643).
[27] Ministerstwo gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009, Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
[28] Przybysz E., Klimek W.: Petycja w sprawie odrzucenia pakietu klimatycznego. Rurociągi 2011 nr 3/64.
[29] Rakowski W., Modzelewska A.: Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian, Rocznik Żyrardowski 2010, t. VIII.
[30] Remlein-Starosta D.: Choroby roślin energetycznych. Postępy w Ochronie Roślin, 2007, nr 47(4).
[31] Rostek E.: Biopaliwa pierwszej i drugiej generacji - metody otrzymywania i właściwości. Logistyka 2011, nr 6.
[32] Sapek A., Sapek B.: Znaczenie biopaliwa w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Woda Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, t. 12, z. 1 (37).
[33] Sławińska M., Kowalczyk-Juśko A.: Efekt środowiskowy i ekonomiczny zamiany nośnika energii cieplnej w wybranym przedsiębiorstwie, Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu, Warszawa 2011.
[34] Svensmark, Henrik, Cosmoclimatology: a new theory emerges. Astronomy and Geophysics 2007, nr 48 (1).
[35] Lisowski A. (red.): Technologie zbioru roślin energetycznych. Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
[36] Żaczek J.: Biopaliwa - krytyczne spojrzenie. Wyzwolenie 2007, nr 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1f8cd8b-8d2d-47ed-85f2-8df358af6897
Identyfikatory