Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1f0a16b-4280-41fa-82a5-a8ae1c3e6b1a

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rola transportu w realizacji idei „Inteligentnego miasta”

Autorzy Pawłowska, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The role of the transport sector in the implementation of the smart city concept
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wiek XXI to postępujący na całym świecie proces urbanizacji. Prognozuje się, że do końca obecnego stulecia w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Ekonomiści i politycy dowodzą, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Pomimo, że europejskie miasta charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie perspektyw gospodarczych i społecznych, to w większości z nich można zidentyfikować wspólne wyzwania: korki uliczne i związane z tym straty czasu, zanieczyszczone powietrze i zdrowotne konsekwencje dla mieszkańców, hałas, czy też skutki wypadków transportowych. W wielu miastach podejmowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców. Inteligentne miasta to koncepcja obejmująca współdziałanie mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Głównym celem tej idei jest dążenie do wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób jak najefektywniejszy, przy wsparciu technologii oraz bezpośredniej aktywności społeczeństwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wyzwań współczesnych miast w Europie, przedstawienie założeń i głównych obszarów koncepcji inteligentnych miast oraz określenie roli transportu i komunikacji w miastach w realizacji idei. Autorka przedstawia działania europejskie w zakresie mobilności miejskiej oraz analizuje dokumenty strategiczne UE, w których programuje się przyszłe kierunki rozwoju transportu w miastach. Na podstawie tej analizy identyfikuje kluczowe elementy wspierania partycypacyjnego zrównoważonej mobilności w miastach.
EN The XXI century is characterised by urban processes by worldwide. The forecasts show three quarter of world population will have lived in cities by the end of the present century. Economists and politics claim that cities are both essential and are fuelling the right functioning economy. Although European cities show huge differences in economic and societal perspectives, still common challenges such as traffic jams and the loss of time, polluted air and health consequences for inhabitants, street noise or transport accidents results can be identified in most of them. In many cities certain measures are taken to improve the citizens’ lives quality. Smart city is the concept including inhabitants, local authorities, local entrepreneurs and other institutions cooperation at all stages of existence. The main goal of this concept is aiming to use available space and resources in an effective way and being supported by technology and direct societal activities. The aim of this article is to identify the challenges now facing European cities, to present the main areas of smart city concept and to show the role of the city transport and communication sector in the realisation of this idea. The author presents European actions in terms of city mobility and analyses the EU strategic documents in which future key elements of participatory support of sustainable mobility in the cities.
Słowa kluczowe
PL inteligentne miasto   urbanizacja   jakość życia mieszkańców   zrównoważona mobilność miejska   europejska infrastruktura transportu  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 5455--5467
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., tab., pełen tekst na CD2
Twórcy
autor Pawłowska, B.
Bibliografia
1. Banister D., The sustainable mobility paradigm, “Transport Policy” vol. 15, issue 2, 2008;
2. Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Energia nowego miasta, [w:] Przyszłość miast miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, Raport THINKTANK, Warszawa 2013;
3. Communication from the Commission, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM(2001)264 final, Brussels, 15.5.2001;
4. Czornik M., Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje ewaluowaniem funkcji miejskich, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012;
5. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Wyd. Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2013;
6. Karwińska A., Brzosko-Sermak A., Dobrze funkcjonujące miasto, Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014;
7. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. PWN, Warszawa 2008.
8. Komninos N., Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, London and New York 2008;
9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania na rzecz mobilności w miastach, KOM(2009) 490 wersja ostateczna, Bruksela, 30.9.2009;
10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, KOM(2013) 913 wersja ostateczna, Bruksela, 17.12.2013;
11. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, KOM(2006) 385 wersja ostateczna, Bruksela, 13.7.2006;
12. Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010;
13. Majer A., Lektura miasta, [w:] Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, pod red. P. Starosty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995;
14. Making our cities attractive and sustainable How the EU contributes to improving the urban environment, EU, Luxemburg 2010;
15. Miasta jutra: wyzwania, wizje, rozwiązania, Polityka Regionalna Unii Europejskiej, 2011, (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf);
16. Miasto za miastem, pod red. K. Kamienieckiego, Raport Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002;
17. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Europejskie obszary metropolitalne– konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy, Dz. U. C 168/10, Bruksela 27.04.2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007 AE0600&from=PL, (7.04.2015);
18. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie konieczności zastosowania całościowego podejścia do kwestii rewitalizacji miast (opinia rozpoznawcza), Dz.U. UE (2011/C 21/01);
19. Rogulski J., Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982;
20. Salik M., Współczesne procesy metropolizacji w Europie, http://www.kpsw.edu.pl/ pobierz/wydawnictwo/re7/m_salik.pdf (7.04.2015);
21. Schlappa H., Neil W., Cities of Tomorrow, Action Today: From crisis to choice re-imagining the future in Shrinking Cities,http://urbact.eu/fileadmin/general_library/19765_Urbact_WS1_ SHRINKING_low_FINAL.pdf. (31.03.2015);
22. Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012;
23. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 721 „Studia Informatica” Nr 29/ 2012;
24. Sustainable Urban Transport Plans Preparatory Document in relation to the follow-up of the Thematic Strategy on the Urban Environment, Technical Report - 2007/018, European Communities, Luxemburg 2007;
25. The European Environment State and Outlook 2010 – Land Use, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2010 http://www.eea.europa.eu/soer/europe/land-use (30.03.2015);
26. URBACT cities facing the crisis: impact and responses, URBACT, listopad 2010, http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urbact__16-11_web.pdf (30.03.2015);
27. van der Besselaar P., Tanabe M., Ishida T., Introduction: Digital Cities Research and Open Issues, [w:] Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches, ed. M. Tanabe, P. van den Besselaar, T. Ishida Springer, volume 2362/2002;
28. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t.17, PWN, Warszawa 2003;
29. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
30. Zielona Księga, W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1f0a16b-4280-41fa-82a5-a8ae1c3e6b1a
Identyfikatory