Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-de5a2ab7-4c9e-4a0c-9506-24760b83b259

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Oferta usług przewoźników niskokosztowych w opinii respondentów

Autorzy Hawlena, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Services in the opinion of respondents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transformacja światowej gospodarki, w tym także transportu lotniczego spowodowała dynamiczny proces intensyfikacji zachowań konkurencyjnych, stając się jednym z głównych źródeł rozwoju tego sektora i tworząc równocześnie skuteczny mechanizm selekcji rynkowej. Przemiany, jakie w transporcie lotniczym na ogół dokonywały się w sposób ewolucyjny obejmowały kolejno demonopolizację, deregulację oraz liberalizację, których skutkiem były wielokierunkowe zmiany, w tym najbardziej spektakularna – powstanie niskokosztowych przewoźników lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności podmiotów oferujących niskokosztowe usługi lotnicze, głównie poprzez zidentyfikowanie ich istoty, charakteru, reguł funkcjonujących w tym segmencie rynku, wpływu na rozwój turystyki i innych gałęzi gospodarki oraz wielostronnej aktywizacji regionów znajdujących się w strefie ich oddziaływania. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN The transformation of the global economy, including air transport, has led to a dynamic process of intensifying competitive behavior, becoming one of the main sources of growth in this sector and creating an effective market selection mechanism. At the same time, the dynamics of air transport have generally been demonstrable in the evolution of air transport. Deregulation and liberalization, which resulted in multidirectional changes, including the most spectacular – the emergence of low cost airlines. The purpose of this paper is to present the activities of low cost airlines, mainly by identifying their character, the nature of the rules in this market segment, their impact on the development of tourism and other sectors of the economy, and the multilateral activation of the regions in their zone of influence.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   turystyka lotnicza   usługa transportowa   niskokosztowi przewoźnicy lotniczy   ankieta  
EN air transport   tourism aviation   transport service   low-cost airlines   questionnaire  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 145--150
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Hawlena, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Karedra Turystyki i Rekreacji, hawlena@interia.pl
Bibliografia
1. Hawlena J., Sawicki B., Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013 nr 3,
2. Hawlena J., Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
3. Hawlena J., Determinanty kształtowani cen usług transportowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
4. Hawlena J., Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Wydawnictwo „SPATIUM”, Radom 2012.
5. Krasucki Z., Transport i Spedycja w handlu zagranicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro– i makroekonomii, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 1998.
7. Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
8. Pijet-Migoń E., Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, po akcesji do Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
9. Rucińska D., Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
10. Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
11. Tłoczyński D., Rola usługi lotniczej w kształtowaniu konkurencyjności pasażerskiego transportu lotniczego, [w:] Adamowicz E., Rucińska D. (red.), Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 2006, nr 34.
12. Tłoczyński D., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej na rynku przewozów niskokosztowych. „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-de5a2ab7-4c9e-4a0c-9506-24760b83b259
Identyfikatory