PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Chlorek benzoilu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Chlorek benzoilu jest bezbarwną cieczą o ostrym, gryzącym zapachu. Został sklasyfikowany jako substancja żrąca. Produkcja chlorku benzoilu jest wielko tonażowa. W 1995 r. chlorek benzoilu produkowano w jedenastu państwach, nie ma informacji na temat produkcji tego związku w Polsce. Chlorek benzoilu jest stosowany do: produkcji nadtlenku benzoilu i barwników oraz acylacji alkoholi, fenoli i amin, a także używa się go jako odczynnika analitycznego. Pary chlorku benzoilu wykazują silne działanie drażniące oczy i błony śluzowe. Narażenie na chlorek benzoilu o stężeniu 11,5 mg/m3 (2 ppm) przez 1 min jest przez ludzi nietolerowane. Badania epidemiologiczne, w których wykazano nadwyżkę zgonów z powodu raka płuc, zostały przeprowadzone wśród pracowników zatrudnionych przy produkcji chlorowanych toluenów oraz chlorku benzoilu. W procesie tym występuje łączne narażenie na szereg związków chemicznych, w szczególności na trichloro(fenylo)metan, który jest uważany za związek rakotwórczy. U szczurów narażanych inhalacyjnie chlorek benzoilu wykazywał działanie drażniące na błony śluzowe oczu i nosa oraz wywoływał rozedmę płuc. Chlorek benzoilu działał drażniąco i żrąco na skórę, a także wykazywał działanie żrące po wkropleniu do oka królików. Na podstawie wyników większości przeprowadzonych badań w warunkach in vitro i in vivo nie wykazano działania mutagennego chlorku benzoilu. Działanie rakotwórcze chlorku benzoilu na zwierzęta badano po narażeniu inhalacyjnym, a także po aplikacji na skórę. Nie stwierdzono istotnego wzrostu częstości występowania nowotworów płuc i skory w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej. W IARC uznano, że istnieje ograniczony dowód na rakotwórcze działanie chlorku benzoilu u ludzi, a w przypadku zwierząt doświadczalnych dowody działania rakotwórczego chlorku benzoilu są niewystarczające. W ogólnej ocenie IARC stwierdzono, że łączne narażenie na α-chlorowane tolueny i chlorek benzoilu jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi – grupa 2.A. W ACGIH uznano chlorek benzoilu za związek niepodlegający klasyfikacji jako kancerogen dla ludzi (grupa A4.). Brak jest danych dotyczących toksyczności rozwojowej oraz wpływu na rozrodczość chlorku benzoilu dla zwierząt i ludzi. Za krytyczne skutki działania chlorku benzoilu uznano jego działanie drażniące na oczy i błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Za podstawę do wyprowadzenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) chlorku benzoilu przyjęto informację podaną przez ACGIH, że narażenie na chlorek benzoilu o stężeniu 11,5 mg/m3 (2 ppm) przez 1 min jest już przez ludzi nietolerowane. Stężenie 11,5 mg/m3 uznano za wartość LOAEL. Po zastosowaniu współczynników niepewności o łącznej wartości 4 otrzymano wartość NDS wynoszącą 2,8 mg/m3. Ponieważ chlorek benzoilu wykazuje silne działanie drażniące na drogi oddechowe, zaproponowano przyjęcie, zamiast wartości NDS, wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego (NDSP) równą 2,8 mg/m3. Zaproponowana wartość NDSP powinna zabezpieczyć pracowników przed potencjalnym działaniem drażniącym i układowym chlorku benzoilu. Normatyw oznakowano literą „C”– substancja o działaniu żrącym.
EN
Benzoyl chloride is a colorless liquid with a characteristic pungent odor classified as a corrosive substance. Benzoyl chlorite is produced in high tonnages. In 1995 it was produced in 11 countries. There is no information on its production in Poland. Benzoyl chloride is used in the production of benzoyl peroxide and dyes, as well as in the acylation of alcohols, phenols and amines, and also as an analytical reagent. Vapors of benzoyl chloride exert strong irritating effects on the eyes and mucous membranes. Exposure to benzoyl chloride at a concentration of 11.5 mg/m3 (2 ppm) for 1 min is not tolerable to humans. Epidemiological studies of workers employed in the production of chlorinated toluenes and benzoyl chloride have revealed excess mortality from lung cancer in this group of workers. These production processes involve a combined exposure to a number of chemical compounds, mainly to benzotrichloride thought to be a carcinogenic compound. Benzoyl chloride showed irritating effects on ocular and nasal mucous membranes and induced pulmonary emphysema in rats exposed to this compound via inhalation. Its irritating and corrosive effects on the skin and corrosive effect on the eye were also observed in rabbits. Most in vitro and in vivo studies have not reveal mutagenic effects of benzoyl chloride. The carcinogenic effect of benzoyl chloride has been investigated in animals after inhalation exposure and skin application, yet no significant increase in the incidence of lung and skin cancers, compared with the control group, has been observed. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC) there is limited evidence that benzoyl chloride is carcinogenic in humans; there is insufficient evidence in laboratory animals. In the general assessment IARC has found that the combined exposure to α-chlorinated toluenes and benzoyl chloride is probably carcinogenic to humans (group 2A). Benzoyl chloride has been not classifiable as a human carcinogen by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (group 4A). No data are available to assess the effect of benzoyl chloride on reproduction and developmental toxicity in humans or animals. Irritation of the eyes and mucous membranes in the upper respiratory tract has been recognized as a critical effect of benzoyl chloride. The finding reported by ACGIH that exposure to benzoyl chloride already in a concentration of 11.5 mg/m3 (2 pmm) for 1 min is not tolerable to humans has been adopted as the basis for calculating the MAC value for this substance. The concentration of 11.5 mg/m3 has been recognized as the LOAEL value. Using uncertainty coefficients at the total value of 4, the MAC value of 2.8 mg/m3 was obtained. Owing to the fact that benzoyl chloride exerts a strong irritating effect on the respiratory system, it has been suggested to adopt the value of the maximum admissible ceiling concentration (TLV-ceiling) equal to 2.8 mg/m3 instead of a MAC value. The proposed TLV-ceiling value should protect workers from potential irritating and systemic effects of benzoyl chloride. Standard was denoted “C”, substance with corrosive effect.
Rocznik
Tom
Strony
31--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 90-151 Łódź ul. J. Muszyńskiego 1
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 90-151 Łódź ul. J. Muszyńskiego 1
Bibliografia
 • 1.AAI, Alliance of American Insurers (1980) Handbook of organic industrial solvents. 5th ed. Technical Guide No 6.
 • 2.AAI, Schamburg, IL [cyt. za ACGIH 2001].
 • 3.ACGIH (2001) Benzoyl chloride.
 • 4.Bayer (1988) Report No 17383. Benzoylchloride. Micronucleus test on the mouse to evaluate for clastogenic effects [cyt. za EPA online].
 • 5.Chiu C.W. i in. (1978) Mutagenicity of some commercially available nitro compounds for Salmonella typhimurium. Mutat. Res. 58(1), 11–22.
 • 6.EPA (online) EPA/Office of Pollution Prevention and Toxics; High Production Volume (HPV) Challenge Program’s Robust Summaries and Test Plans. Benzoyl chloride [http://www.epa.gov/hpv/pubs/hpvrstp.htm].
 • 7.ESIS, European Chemical Substances Information System. Benzoyl chloride [http://ecb.jrc.ec.europa.eu].
 • 8.Fukuda K. i in. (1981) Carcinogenicity of benzyl chloride, benzal chloride, benzotrichloride and benzoyl chloride in mice by skin application. Gann. 72(5), 655–664 [cyt. Za PubMed, EPA online].
 • 9.HPV Assessment report on benzoyl chloride (2003) Benzoates Panel American Chemistry Council, Arlington, VA.
 • 10.HSDB, Hazardous Sunstances Data Bank (2005) Benzoyl chloride. Last revision date 24.06.2005. [http://toxnet. nlm.nih.gov].
 • 11.IARC, International Agency for Research on Cancer (1999) Alpha-chlorinated toluenes and benzoyl chloride. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol. 71, 453–477.
 • 12.IUCLID (2000) IUCLID Dataset. Benzoyl chloride. European Commission, European Chemicals Bureau.
 • 13.McMahon R.E. i in. (1979) Assay of 855 test chemicals in ten tester strains using a new modification of the Ames test for bacteria mutagens. Cancer Res. 39(9), 682–693.
 • 14.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. UE (2008) L 353 (ze zm.).
 • 15.RTECS, Registry of Toxic Effects on Chemical Substances (2001) Benzoyl chloride.
 • 16.Sakabe H. i in. (1976) Cancer among benzoyl chloride manufacturing workers. Ann. NY Acad. Sci. 271, 67–71.
 • 17.Sorahan T. i in. (1983) A mortality study of workers in a factory manufacturing chlorinated toluene. Ann. Occup. Hyg. 27(2), 173–182 [cyt. za IARC 1999; Starek 2002].
 • 18.Sorahan T., Cathcart M. (1989) Lung cancer mortality among workers in a factory manufacturing chlorinated toluenes. Br. J. Ind. Med. 46, 425–427 [cyt. za IARC 1999; Starek 2002].
 • 19.Starek A. (2002) α-Chlorowane tolueny i chlorek benzoilu. Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Czynnikow Rakotworczych. IMP 2002 z.14, 5–20. Velsicol Chem. Co. (1986) Benzoyl chloride. Health, Safety and Toxicity Bulletin. Velsicol Chem. Co., Chicago, IL [cyt. za ACGIH 2001].
 • 20.Wong O. (1988) A cohort mortality study of employees exposed to chlorinated chemicals. Am. J. Ind. Med. 14(4), 417–431.
 • 21.Yasuo K. i in. (1978) Mutagenicity of benzotrichloride and related compounds. Mutat. Res. 58(2-3), 143–150 [cyt. Za EPA online].
 • 22.Yoshimura H. i in. (1986) Carcinogenicity in mice by inhalation of benzotrichloride and benzoyl chloride. Sangyo Igaku 28(5), 352–359 [cyt. za IARC 1999; EPA online]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-de46d40a-0d3c-4a2a-84b2-217bdb1e3e9e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.