Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dd881fb6-9ee1-4acc-a34d-d80e3039b656

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi

Autorzy Ambrożuk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Time-barring of claims for damages under the contract of carriage for goods in situations not covered by transport regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł poświęcony jest problemom związanym z ustaleniem terminów przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w sytuacjach, gdy podstawa takich roszczeń nie wynika z przepisów przewozowych, czy to krajowych, czy też międzynarodowych. Autorka, uwzględniając poszczególne unormowania umowy przewozu, wskazuje, jakie przepisy należy wówczas stosować. Ponadto dla przyszłej regulacji umowy przewozu w prawie krajowym formułuje wnioski de lege ferenda.
EN The article is devoted to the problems related to the establishment of limitation periods for claims on account of non-performance or improper performance of the contract of carriage of goods, where the basis for such claims does not derive from transport regulations, be it domestic or international. The author, taking into account the individual regulations of the contract of carriage, indicates which regulations should be applied in such a case. In addition, she draws conclusions de lege ferenda for the future regulation of the contract of carriage under national law.
Słowa kluczowe
PL termin przedawnienia   umowa przewozu   dochodzenie roszczeń  
EN limitation period   contract of carriage   claims  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2018
Tom nr 2 (42)
Strony 49--57
Opis fizyczny Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
autor Ambrożuk, D.
Bibliografia
1. Ambrożuk, D. (2015). W: K. Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2. Ambrożuk, D. (2017). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r., III CZP 111/16. Problemy Transportu i Logistyki, 4, 63–72. DOI: 10.18276/ptl.2017.40-06.
3. Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
4. Demuth, K. (2013). W: K.H. Thume (red.), CMR – Kommentar. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr. Frankfurt Am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft.
5. Freise, R. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
6. Górski, W. (2009). W: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji: Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
7. Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht.
8. München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
9. Jezioro, J. (2008). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
10. Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.F. Müller.
11. Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
12. Łopuski, J., Dragun-Gertner, M. (1998). W: J. Łopuski (red.), Prawo morskie. T. II. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
13. Młynarczyk, J. (2002). Prawo morskie. Gdańsk: Arche.
14. Ogiegło, L. (2009). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II: Komentarz do artykułów 450–1088. Warszawa: C.H. Beck.
15. Polkowska, M., Szymajda, I. (2004). Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Liber.
16. Ruhwedel, E. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck/Franz Vahlen.
17. Siarkiewicz, Z. (1987). W: A. Kolarski (red.), Prawo przewozowe z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
18. Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
19. Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
20. Wesołowski, K. (2014). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
21. Żylicz, M. (2002). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
AKTY PRAWNE
1. Konwencja (1924). Konwencja o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z 25.08.1924 r. ze zmianami przyjętymi w protokołach z 23.02.1968 r. i 21.12.1979 r. Dz.U. z 1937 r., Nr 33, poz. 258; Dz.U. z 1980 r., Nr 14, poz. 48; Dz.U. z 1985 r., Nr 9, poz. 26.
2. Konwencja CMR (1956). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19.05.1956 r. Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 ze zm.
3. Konwencja RU/CIM (1980). Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami, stano wiące załącznik B. do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF z 9.05.1980 r., Dz.U. z 1985 r., Nr 34, poz. 158, zmienionej Protokołem wileńskim z 3.06.1999 r. Dz.U. z 2007 r., nr 100, poz. 674.
4. Konwencja montrealska (1999). Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 28.05.1999 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 37, poz. 235.
5. Ustawa (1964). Ustawa z 23.04.1964 r.– Kodeks cywilny. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025.
6. Ustawa (1984). Ustawa z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. z 2017 r., poz. 1983.
7. Ustawa (2001). Ustawa z 18.09.2001 r. Kodeks morski. Dz.U. z 2016 r., poz. 66 z późn. zm.
8. Ustawa (2002). Ustawa z 3.07.2002 r. Prawo lotnicze. Dz.U. z 2017 r., poz. 959 ze zm.
9. Ustawa (2012). Ustawa z 23.11.2011 r. Prawo pocztowe. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.
10. Wyrok (1972). Wyrok niemieckiego Bundesgerichtshof z 18.02.1972 r. European Transport Law 1972, 860.
11. Wyrok (1996). Wyrok Oberlandesgericht Düsseldorf z 11.07.1996 r. Transportrecht 1997, 274-275.
12. Wyrok (2000). Wyrok Landesgericht Graz z 5.04.2000 r. European Transport Law 2002, 360.
13. Wyrok (2001). Wyrok Landgericht Lübeck z 8.02.2001 r. Transportrecht 2001, 171.
14. Wyrok (2004). Wyrok austriackiego Obersten Gerichtshof z 26.08.2004 r. European Transport Law 2005, 395-399.
15. Wyrok (2016). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20.12.2016 r., I ACa 271/16, Legalis 1580341.
16. Wyrok (2017). Wyrok Sądu Najwyższego z 7.03.2017 r., II CSK 242/16. Pobrane z: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/ orzeczenia3/ii%20csk%20242-16-1.pdf (7.06.2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dd881fb6-9ee1-4acc-a34d-d80e3039b656
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2018.42-05