Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dcdecb97-a3ea-4616-ad60-afb896925b29

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą w Warszawie po ponad czterdziestu latach użytkowania

Autorzy Zobel, H.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Viaducts along Trasa Łazienkowska across Agrykola in Warsaw after forty years of exploitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przestawiono aktualny stan techniczny wiaduktów oraz proponowane warianty dalszego postępowania, tj. podjęcia decyzji o remoncie lub wymianie konstrukcji.
EN Current technical behavior of viaducts is presented. The proposal of rehabilitation or removal of the structure is also given.
Słowa kluczowe
PL Trasa Łazienkowska   wiadukt   stan techniczny   rozwiązanie konstrukcyjne   analiza statyczno-wytrzymałościowa   wytrzymałość na ściskanie   jednorodność   zawartość chlorków   głębokość karbonatyzacji   podatność na impregnację   nasiąkliwość   beton  
EN Trasa Łazienkowska   viaduct   technical condition   structural solution   static and strength analysis   compressive strength   homogeneity   chloride content   carbonation depth   impregnability   water absorption   concrete  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 1
Strony 23--27
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., il.
Twórcy
autor Zobel, H.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
autor Wróbel, M.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Sigalin J.: Cele i wyniki konkursu na projekty koncepcyjne nowych przepraw mostowych przez Wisłę w Warszawie. "Inżynieria i Budownictwo", nr 11-12/1961.
[2] Katana H.: Organizacja konkursu powszechnego na przeprawy mostowe przez Wisłę w Warszawie. "Inżynieria i Budownictwo", nr 11-12/1961.
[3] Sigalin J.: Trasa Mostowa "Łazienkowska" w Warszawie (informacja bieżąca). "Inżynieria i Budownictwo", nr 9/1972.
[4] Sielski J.: Tropem inwestycji najważniejszych. "Stolica", nr 5/1973.
[5] Michalik J.: Trasa Mostowa "Łazienkowska" w Warszawie. "Inżynieria i Budownictwo", nr 7-8/1974.
[6] Projekt techniczny wiaduktu Agrykola w ciągu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. CBSiPDMiL, Warszawa 1970.
[7] Dokumentacja powykonawcza wiaduktu Agrykola w ciągu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. CBSiPDMiL, Warszawa 1974.
[8] Wyniki badań sklerometrycznych betonu w obiektach mostowych na Trasie Łazienkowskiej. COBiRTD, Warszawa 1972.
[9] Badania sklerometryczne wiaduktu Agrykola. IMiGW, Warszawa 1973.
[10] Raporty z przeglądów podstawowych z lat 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
[11] Ocena stanu technicznego wiaduktów Agrykola w ciągu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Artis Projekt, Warszawa 2011.
[12] Ekspertyza stanu technicznego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą i ulicą Rozbrat w Warszawie. Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582).
[14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2000 r. nr 43, poz. 430).
[15] PN-B-02015:1966 Mosty, wiadukty i przepusty - Obciążenia i oddziaływania.
[16] PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
[17] PN-B-06262:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
[18] PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe - Obciążenia.
[19] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wymagania i badania.
[20] PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[21] PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[22] PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
[23] PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
[24] PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków w betonie.
[25] PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową.
[26] Instrukcja ITB stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, nr 210.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dcdecb97-a3ea-4616-ad60-afb896925b29
Identyfikatory