Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dbc1d65a-7c28-424d-86b2-797ee6cd1118

Czasopismo

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Tytuł artykułu

Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Cz. 4

Autorzy Romaniuk, R. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical Journals, Indexes, Citations, Data bases, Digital Publishing, Bibliometry. Part 4
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Czasopisma naukowo-techniczne podlegają szybkim zmianom, wraz z „internetyzacją” tj. cyfryzacją, badań naukowych i innowacyjnych, zaawansowanych procesów przemysłowych. Czasopisma współczesne już obecnie nie liczą się zupełnie jako zbiory biblioteczne wydań papierowych a tylko i wyłącznie jako bazy danych o bardzo dobrej lub nieco słabszej proweniencji. Jakość bazy danych jest współmierna z wysokością indeksów oceniających czasopismo, z wysokością finansów i obłożeniem przez autorów z najlepszych ośrodków naukowych, generujących najlepsze wyniki naukowe i techniczne. Czasopismom o charakterze lokalnym bardzo trudno jest uzyskać wysokie wskaźniki bibliometryczne. W kraju zrodziła się koncepcja powołania Polskiego Indeksu Czasopism Naukowych. Prowadzona jest intensywna dyskusja nad przyszłością wielu czasopism w kraju i sposobem ich wydawania. Seria artykułów jest przyczynkiem do tej dyskusji. W części 1 poruszono zagadnienia pozycjonowania, cytowania, polityki ustawodawcy, otwartych wydawnictw cyfrowych. W części 2 poruszono zagadnienia naukowych baz danych i dylematu czasopism wobec platform otwartych i komercyjnych. Część trzecia jest otwartym krytycznym pytaniem, co robić w kraju z czasopismami naukowotechnicznymi i z ich oceną. Część czwarta podaje i dyskutuje wiele przykładów procesów bibliometrycznych obecnie zachodzących w kraju w środowisku NT EIT.
EN Technical and research journals are subject to fast changes, together with the “internetization” i.e. digitization of the research, development and some advanced industrial processes. The journals are any more library paper collections, but only and exclusively as data bases of very good or less good provenience. Data base quality is commeasurable with the value of indexes evaluating the journal, and further, with finances and popularity among the best authors from the best research and technology centers, generating the best technical data and knowledge. The journal of local character have o chances to gain high indexes. In this country there was born an idea to establish Polish Index for Local Research and Technical Journals. There is carried out an intensive debate on the future of many journals in Poland, and the ways of their publishing. This paper (in three parts) tries to be a modest voice in this discussion. Part 1 debates: positioning, citations, publishing law, open digital publishing. Part 2 debates: bibliometric data bases and journal dilemma - go open or commercial. Part 3 debates some critical questions what to do on the Polish technical journal market. Part four gives and debates a number of examples of bibliographic processes now active in Poland in R&D EIT communities.
Słowa kluczowe
PL czasopisma naukowo-techniczne   wydawnictwa naukowe   indeksy oceny czasopism   indeks Hirscha   indeks Copernicus   indeks IF   impakt faktor   wskaźniki bibliometryczne   ocena parametryczna jednostek naukowych   ocena pracowników nauki i nauczycieli akademickich  
EN technical and research journals   scientific publishers   journal indexes   Hirsch index   Copernicus index   IF index   impact factor   bibliometric indexes   parametric evaluation of research institutions   evaluation of research workers and academic teachers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Rocznik 2015
Tom Vol. 56, nr 4
Strony 51--59
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Romaniuk, R. S.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, WEiTI
Bibliografia
[1] Hirsch J.E., (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(46), 16569-72. doi:10.1073/pnas. 0507655102.
[2] Ball P., (2005). Index aims for fair ranking of scientists. Nature, 436(7053), 900. http://dx.doi.org/10.1038/436900a.
[3] Assessing Europe’s University-Based Research - Expert Group on Assessment of University-Based Research. (2010). Research Policy. European Commission. doi:10.2777/80193.
[4] The Citation Culture; [citationculture.wordpress.com].
[5] Romaniuk R.S.; Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria, część 1, Elektronika, no.7, str. 168-176, 2014, doi:10.15199/ELE-2014-091.
[6] Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria, część 2, Elektronika, no.8, str. 91-101, 2014, doi:10.15199/ELE-2014-117.
[7] Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria, część 3, Elektronika, no.10, str. 97-111, 2014, doi:10.15199/ELE-2014-182.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-dbc1d65a-7c28-424d-86b2-797ee6cd1118
Identyfikatory
DOI 10.15199/13.2015.4.10