Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db8beef6-2ae3-4c35-816d-21b30b83a188

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Związek Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnum Śląsku w latach 1902-1939

Autorzy Hojka, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Miners' Trade Union of Trade Federation in Upper Silesia 1902-1939
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL Górny Śląsk   związki zawodowe   górnictwo węgla kamiennego  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 2
Strony 24--31
Opis fizyczny Bibliogr. 89 poz., tab.
Twórcy
autor Hojka, Z.
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
Bibliografia
1. Hermanowicz R.: Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce 1918-1939. Rzym 1973, s. 37; S. A. Kempner: Rozwój gospodarczy Polski od rozbiorów do niepodległości. Warszawa 1924, s. 270.
2. Kempner S. A.: Rozwój gospodarczy..., s. 270-283.
3. Jonca K.: Imigracja robotników polskich na Śląsk w końcu XIX i w początkach XX wieku. „Studia Śląskie" 1958, t. 1, s. 143-144.
4. Kłapkowski B.: Ruch zawodowy robotników i pracowników na ziemiach polskich w czasie zaborów. Warszawa 1939, s. 8 ; R. Hermanowicz: Chrześcijański..., s. 38; J. Myszor: Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914. Katowice 1991, s. 21. Ograniczenia dotyczące tworzenia związków robotniczych zniesiono ustawą z 21 czerwca 1868 r.
5. Kłapkowski B.: Ruch zawodowy..., s. 13; M. Pater, J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników na Śląsku. [W:] Dzieje górniczego ruchu zawodowego w Polsce (do 1918 R.) pod red. K. Popiołka, t. 1, Warszawa - Katowice 1971, s. 20, 54. Pierwszy związek hirschdunckerowski grupujący górników na Górnym Śląsku powstał w kopalni „Król" w Królewskiej Hucie w 1869 roku.
6. Hojka Z.: Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002, s. 11.
7. Pater M., Sydor J.. Szerer B.: Ruch zawodowy górników... s. 37-38.
8. Pater M.: Stanisław Radziejewski (biogram). [W:] „Śląski Słownik Biograficzny" T. 1, Katowice 1999, s. 242; W. Długoborski: Ewolucja postaw społeczno-politycznych robotników górnośląskich na przełomie stulecia i sukces wyborczy Wojciecha Korfantego z lat 1903-1905. [W;]: Wojciech Korfanty-portret polityka. Katowice 1991, s. 36; J. Myszor; Duszpasterstwo..., s. 183; M. Pater, .J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników..., s. 38.
9. Pater M.: Przyniczyński Franciszek Ksawery (biogram). [W:;] „Śląski Słownik Biograficzny", t. 1, Katowice 1999, s. 233. Później nazwę zmieniono na Towarzystwo Polsko-Katolickie Robotników.
10. Pater M., Sydor J., Szerer B.: Ruch zawodowy górników..., s. 38.
11. Dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. 1889-1939. Chorzów 1939, s. 62; K. Murzynowska: Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914. Wrocław 1972, s. 72-86.
12. Myszor ,J.: Duszpasterstwo..., s. 182-183; Książka pamiątkowa wydana z powodu 25-letniego istnienia towarzystwa św. Alojzego w Bytomiu. Bytom 1896, s. 55-57.
13. Pażdziora M.: Chrześcijański ruch związkowy w województwie śląskim w okresie międzywojennym. [W:] „Zaranie Śląskie" 1978, nr 3, s. 454; M. Pater, J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników..., s. 45.
14. Hermanowicz R.: Chrześcijański..., s. 43; M. Pażdziora: Chrześcijański .... s. 454.
15. Piwarski K.: Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie na Śląsku (do roku 1914). [W:] Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN. Wrocław 1954, t. 2, s. 327.
16. Ćwierć wieku pracy dla narodu i robotnika. Poznań 1927, s. 301-302; M. Czapliński: Adam Napieralski..., s. 85.
17. Kotłowski T.: Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939. Poznań 1977, s. 4 ; M. Czapliński: Związek Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich w Bytomiu 1889-1909. [W:] Acta Universitatis Vratislaviensis, Seria Historia nr XXIV, Wrocław 1973, s. 31-59; M. Czapliński: Adam Napieralski..., s. 161; Dzieje Zjednoczenia..., s. 50-53.
18. Chełmikowski M.: Związki zawodowe robotników w królestwie pruskim 1889-1918. Poznań 1925, s. 209; Dzieje Zjednoczenia..., s. 63.
19. „Wiarus Polski" 1902, nr 191; Ćwierć wieku..., s. 46-53.
20. Hermanowicz R.: Chrześcijański..., s. 48.
21. Ćwierć wieku.., s. 53, paragraf 3 statutu.
22. Kotlowski T.: Zjednoczenie..., s. 4.
23. Hermanowicz R.: Chrześcijański..., s. 48; B. Kłapkowski: Ruch zawodowy..., s. 18.
24. Hermanowicz R.: Chrześcijański..., s. 48; B. Kłapkowski: Ruch zawodowy..., s. 18; W. Długoborski: Górny Śląsk na tle innych ziem polskich w początkach XX wieku - gospodarka, społeczeństwo, kultura. [W:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Bytom 1995, s. 22.
25. Kotłowski T.: Zjednoczenie..., s. 5; Z. Hojka: Józef Rymer..., s. 21; M. Pater, J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników..., s. 94-95.
26. Pater M., Sydor J., Szerer B.: Ruch zawodowy górników..., s. 95.
27. Ćwierć wieku..., s. 88-114.
28. Paździora M..: Górnośląska Narodowa Partia Robotnicza po zamachu majowym 1926-1939. Katowice 1975, s. 209.
29. Wydanie jubileuszowe Związku Robotniczo-Rzemieślniczego ZZP w Poznaniu 1902 do 1927. Poznań 1927, s. 39.
30. Malański J.: Pracownicze związki zawodowe w Polsce. Warszawa 1934, s. 57.
31. Hojka Z.: Józef Rymer..., s. 25.
32. Długoborski W.: Giórny Śląsk na tle..., s. 25; Z Hojka: Chrześcijanskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku. [W:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej. Katowice 2000, s. 327-328; M. Pater, J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników..., s. 107-111.
33. Ćwierć wieku..., s. 112; F. Biały: Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1854-1914. Katowice 1963, s. 134.
34. „Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich" (Berlin) 1916, s. 127; M. Pater, J. Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników..., s. 123-125.
35. „Statistischcs Jahrbuch für das Deutsche Rcich" (Berlin) 1919, s. 149.
36. Hass L:. Organizacje zawodowe w Polsce 1918-1939. Warszawa 1963, s. 26, 111, 130.
37. Przybylski H.: Życie polityczne jako czynnik integracji Górnego Śląska z II Rzeczypospolitą. [W:] Rola i miejsce Górnego Śląska na tle innych ziem polskich w początkach XX wieku: gospodarka, społeczeństwo, kultura. Bytom 1995, s. 142; M. Paździora: Górnośląska..., s. 15.
38. Kwiatek A.: Spór o kierunek działań narodowych na Górnym ŚIąsku(1918-1921). Opole 1991.
39. Dzieje ZZP 1889-1939. Katowice 1939, s. 88.
40. Ćwierć wieku..., s. 252.
41. Sprawozdanie ZZP za lata 1921-1923. Poznań 1924. Protokół z pierwszego posiedzenia Sejmiku ZZP.
42. Ćwierć wieku..., s. 287-289.
43. Kotłowski T.: Zjednoczenie..., s. 64 ; J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich 1919, 1920, 1921, Wrocław 1973, s. 183, 223, 253.
44. Ćwierć wieku..., s. 68-88; T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 64; J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii,.., s. 183, 222-223, 253, 279, 361-364, 374, 535.
45. „Śląski Kurier Poranny" 1939 nr 129.
46. Popkiewicz J., Ryszka F.: Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Opole 1959, s. 111-115.
47. AP Katowice Urząd Wojewódzki Śląski. Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 99. Sprawozdanie wydziału za 1922 r.
48. Hass L.: Organizacje i stowarzyszenia..., s. 111.
49. AP Katowice. Policja Województwa Śląskiego. Sygn. 132. Meld. syt. nr 8 z 30 czerwca 1923 roku.
50. „Głos Górnika" 1923, nr 5.
51. AP Katowice. PWŚI. Mcld. syt nr 132 z 30 czerwca 1923 r.; Tamże Meldunek z III walnego zebrania Związku Górników ZZP w dniu 3 października 1926 r.
52. „Głos Górnika" 1924, nr 4.
53. Korniluk M.: Ruch zawodowy w Polsce w latach 1918-1929. [W:] Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów. T. II. Warszawa 1981, s. 302.
54. Wanatowicz M. W.: Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945. Katowice 1994, s. 65.
55. „Głos Zjednoczenia" 1925, nr 8.
56. Rychliński S.: Zasadnicze kierunki ruchu zawodowego w Polsce. Warszawa 1929, s. 31.
57. Rocznik Pracowniczych Związków Zawodowych w Polsce. Rok 1925. Warszawa 1927, s. 97
58. Wanatowicz M. W.: Historia społeczno-polityczna..., s. 65.
59. Rychliński S.: Zasadnicze kierunki..., s. 84.
60. Ćwierć wieku..., s. 217.
61. Kotłowski T.: Zjednoczenie..., s. 78.
62. AP Katowice UWŚl. Wydział Społeczno Polityczny (dalej WSP), sygn. 561, Spraw. syt. nr 9 za okres 9-15 czerwca 1927 r; Spraw., syt. nr 14 za okres 14-20 lipiec 1927 r.
63. AP Katowice UWŚI.- WSP, sygn. 561, Spraw. syt. nr 9 za okres 9-15 czerwca 1927 roku; M. Grajek: Stanowisko ZZP wobec autonomii. Katowice 1927, s. 1.
64. AP Katowice. UWŚI. Sygn. 564. Spraw. syt. nr 13 za okres 21-27 marzec 1929 r.
65. Ćwierć wieku..., s. 296-297.
66. AP Katowice. UWŚI. WSP sygn. 564 Spraw. syt. nr 5 za 12-30 styczeń 1929, nr 7 za 8-14 luty 1929 roku.
67. AP Katowice. UWŚI. WSP sygn. 561 Spraw syt. nr 5 za 12-18 maj 1927 r.
68. Sprawozdanie Związku Górników ZZP za lata 1930-1933. Katowice 1934, s. 76.
69. Wanatowicz M. W.: Historia społeczno-polityczna..., s. 121.
70. Hass L.: Postawy polityczne..., s. 111, 157.
71. Dubiel P:. Spojrzenie w przeszłość (Wspomnienia działacza śląskiego). Katowice 1973, s. 183-186.
72. „Głos Górnika" 1933, nr 11(25 XI); H. Rcchowicz: Wojewoda śląski 1922-1939. Katowice 1977, s. 113; J. Pabisz: Walka klasy robotniczej województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Katowice-Kraków 1972, s. 135.
73. Pażdziora A.: Chrześcijański ruch związkowy..., s. 465.
74. Sprawozdanie z. Sejmiku ZZP..., s. 133-137.
75. „Głos Górnika" 1934, nr 8, nr 10.
76. AP Katowice UWŚI. Spraw. syt. nr 7 za lipiec 1934 r.
77. Paździora M.: Górnośląska..., s. 234.
78. „Głos Górnika" 1936, nr 1; Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Górników ZZP za czas od 1 I 1936 do 31 XII 1938. Katowice 1939, s. 25.
79. „Głos Górnika" 1936, nr 3, 7.
80. AP Katowice. UWŚI. WSP, sygn. 588, Spraw. syt. nr 9 za wrzesień 1936 r.
81. AP Katowice UWŚI. WSP, sygn. 589, Spraw. syt. nr 3 za marzec 1937 r.
82. „Głos Górnika" 1937, nr 4.
83. „Głos Górnika" 1938, nr 8.
84. „Śląski Kurier Poranny", 1938, nr 349.
85. AP Katowice, UWŚI. WSP sygn. 569 Spraw syt. nr 19 za czas od 10-16 lipca 1930 r.; sygn. 583 Spraw. syt. nr 22 za listopad 1931 r.; sygn. 584 nr 2 za luty 1932 r; nr 4 za kwiecień 1935 r.
86. AP Katowice. UWŚI. WSP, sygn. 573, Spraw syt. nr 12 za grudzień 1932 r.; Tamże UWŚl.-PH sygn. 1303, s. 71; „Głos Górnika" 1933, nr 4; M.Grzyb: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939, Katowice 1978, s. 152.
87. Sprawozdanie z Sejmiku ZZP [W:] Trzydziesty pierwszy rok pracy. Sprawozdanie ZZP za lata 1930-1933. Katowice 1934, s. 134
88. „Głos Zjednoczenia" 1937, nr 9; T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 45.
89. AP Katowice UŚWI. WSP sygn. 587. Spraw. syt. nr 9 za wrzesień 1935 r.; „Wzajemna Pomoc" 1934, nr 10. J. Pabisz: Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu RP oraz do Sejmu Śląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919-1939. [W:] Studia i materiały z dziejów Śląska. T. VII, Katowice 1966, s. 439, 446-467; Z. Hojka: Wybory do Sejmu i Sejmu i Senatu RP i Sejmu Śląskiego w 1935 r. w województwie śląskim. [W:] „Studia i materiały z dziejów Śląska" t. 25. Katowice 2001; H. Rechowicz: Sejm Śląski..., s. 326.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db8beef6-2ae3-4c35-816d-21b30b83a188
Identyfikatory