Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-db68fc50-ebf6-4ff5-a94e-827e4d0fc219

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Kierunki badań systemów dystrybucji wody w Polsce

Autorzy Kwietniewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions of research water distribution systems in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Badania wykazały znaczący postęp w rozwoju sieci wodociągowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość usług dostarczania wody do odbiorców. Omówiono również wyniki pierwszych badań infrastruktury wodociągowej przeprowadzonych w Polsce w latach międzywojennych.
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated Technical Infrastructure Management in Polish waterworks after 1990. The research has shown significant progress in the development of water supply networks both in terms of quantity and quality, which translates into a clearly higher quality of water supply services provided to water consumers. The results of the first surveys of water supply infrastructure carried out in Poland in the interwar years were also recalled.
Słowa kluczowe
PL sieci wodociągowe   dystrybucja wody   GIS  
EN water networks   development   reliability   renewal   GIS  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2018
Tom Nr 12
Strony 436--446
Opis fizyczny Bibliogr. 51 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kwietniewski, M.
  • Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Bibliografia
[1] BENCHMARKING - 2012. „Wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za 2010 r. „Wyd. Izba Gospodarcza „Wodociagi Polskie”. Bydgoszcz.
[2] Bergiel T. 2012. „Analiza wskaźnikowa strat wody wodociągowej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (cz. 1 i 2)” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (8): 322-325, (10): 413-415.
[3] Berger M., M.Ways. 2003. „Poszukiwanie przecieków sieci wodociągowych” Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa.
[4] Chudzicki J., Kowalski D., Kwietniewski M. 2017. „Rozwiązania innowacyjne w systemach zaopatrzenia budynków w wodę” 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB pt. „Jnnowacyjne wyzwania techniki budowlanej „17-22.09.2017, Krynica.
[5] Dohnalik P. 2000. „Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych”. Wydawnictwo Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych. Bydgoszcz.
[6] Dohnalik P., Jędrzejewski A. 2004. „Efektywna eksploatacja wodociągów”. Wyd. L.E.Mtech Konsulting sp. z o.o., Kraków.
[7] Dziembowski Z. 1983. „Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego ” PWE Warszawa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna - grudzień 2018 445.
[8] ECOREG (http://www.ecoreg.pl/indexpl.html), 2013.
[9] Herbert H. 1994. “Technical and Economic Criteria deterniming the Rehabilitation and for Renewal of drinking Water Pipelines” IWSA Regional Conference. Zurich: 111-125.
[10] Hotloś H. 2003. „Analiza strat wody w systemach wodociągowych” Ochrona Środowiska (1): 17-24.
[11] Hotloś H. 2007. ,Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacji sieci wodociągowych”. Rozprawa habilitacyjna. Politechnika Wrocławska. Wrocław.
[12] Infrastruktura Komunalna w 2015 r. 2016. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
[13] Kapelan Z., Savic D., Koppel T. 2006. “Probabilistic Leak Detection in Pipe Networks Using the SCEM-UA Algorithm” Water Distribution Systems Analysis Symposium 2006, Proceedings.
[14] Kuliczkowski A. (Red). 2010. „Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska” Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa.
[15] Kuś K. 1996. „Podstawy kwalifikowania sieci wodociągowej do wymiany”, Materiały konferencji nt. „Modernizacja komunalnych wodociągów i kanalizacji - aspekty finansowe, organizacyjne i techniczne”, PZiTS Warszawa: 119-129.
[16] Kwietniewski M., Roman M. 1993. „Wyniki eksploatacyjnych badań nie-zawodności wodociągowych przewodów tranzytowych pracujących w różnych warunkach gruntowych” Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej (44): 7-21. Wrocław.
[17] Kwietniewski M., Rak J. 2010. „Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce” Monografie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z Zakresu Inżynierii nr 67. Warszawa.
[18] Kwietniewski M., Chudzicki J., Kowalski D., Kowalska B., Miszta-Kruk K., Wąsowski J. 2008. „Metodologia zarządzania jakością i ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych” Projekt Badawczy Własny NCBiR nr. 4942/B/T02/2008/34. 2008-2011.
[19] Kwietniewski M., Miszta-Kruk K. 2012. “Trends in application of materials to construction and rehabilitation of water supply networks in Poland after 1990”. W: Madras C., Nienartowicz B., Szot A. (Eds), Underground Infrastructure in Urban Areas 2 Wyd. 1, str. 203-211, (Hbk + CD-ROM), CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group, 2012.
[20] Kwietniewski M. (Red), Tłoczek M. (Red), Wysocki L. (Red). 2011. „Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych” Wyd. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Bydgoszcz.
[21] Kwietniewski M., Miszta-Kruk K. 2007 „Możliwości GIS w zakresie zarządzania systemami dystrybucji wody” Materiały ogólnokrajowej konferencji naukowo-technicznej nt. Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę, Wyd. Seidel-Przywecki, Nowogród: 56-65.
[22] Kwietniewski M. 2013. „Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych” Ochrona Środowiska, 35 (4): 9-17.
[23] Kwietniewski M. 1997. “Information systems for distribution management” National Report in the 7 International Raport, pp. IR7 30-31, International Water Supply Association (IWSA), World Congress, Madrit.
[24] Kwietniewski M., Kowalska B., Chudzicki J., Kowalski D., Miszta-Kruk K., Musz A. 2012. Projekt Program Operacyjny ,Jnnowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (Część badawczo-rozwojowa). Projekt realizowany dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 01.III.2011 - 30.VI.2012.
[25] Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Szmulewicz J. 2017. “Development of renewal of water supply networks in Poland in years 2011-2015.” W: Madras C., Kolonko A., Nienartowicz B., Szot A. (Eds), Underground Infrastructure in Urban Areas 4 Wyd. 1, str. 119-129, CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group, London.
[26] Kwietniewski M., Kowalska B., Kowalski D., Chudzicki J., Miszta-Kruk K., Musz A., Mierzwa A., Zygmuntowicz A. 2015. „Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości”. Mat Konferencyjne nt GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami dystrybucji wody i kanalizacji. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska. Warszawa.
[27] R. Mckenzi, Lambert A. 2003. “Water Loss Group: IWA Task Force. Best Practice Performance Indicators for Non Revenue Water and Water Loss Components: A Practical Approach. Water 21, IWA Water Loss Task Force.
[28] Mckenzi M., Seago C. 2005. “Assessment of real losses in potable water distribiution systems: some recent developments” Water Science and Technology: Water Supply 5 (1): 33-40. IWA Publishing.
[29] Piotrowski I. 1927. Wodociągi i kanalizacja miast polskich w świetle liczb i wykresów. Polski Instytut Wodociągowo-Kanalizacyjny.
[30] Piechurski F. 2010. „Sposoby obliczania i oceny straty wody w systemach wodociągowych” Przegląd Komunalny 5.
[31] Piedgoń I., Tchórzewska-Cieślak B. 2012. „Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (10): 450-452.
[32] Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Rada Ministrów, 14 lipiec 2009 r.
[33] Pure Technologies Ltd.; SmartBall®, Sahara® - Leak Detection for Water Mains; http://www.puretechltd.com/applications/pipelines/water_wastewater_pipelines.shtml.
[34] Rak J., Tunia A. 2011. „Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa” Instal (5): 42-45.
[35] Rak J., Kwietniewski M. 2011. „Bezpieczeństwo i zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego zaopatrzenia w wodę”. Oficyna Wydawnicza PRz. Rzeszów.
[36] Rak J. 2005. „Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę” PAN. (28) Lublin. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska.
[37] Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E. 2001. Wodociągi i kanalizacja dużych miast w Polsce dzisiaj i w przyszłości (169-189), w: Zarzycki R. (Red.) Gospodarka komunalna w miastach, PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska.
[38] Sudoł M. 2007. „Monitoring jakości wody w systemie jej dystrybucji w świetle danych literaturowych i badań własnych”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna (3): 17-22.
[39] Stefańczyk Z. 1948. „O stratach w sieci wodociągowej i próbach szczelności nowych przewodów”. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (4): 99 -103.
[40] Siłka B. 1949. „Oszczędzanie wody” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (7i8): 243-246.
[41] Szmulewicz J. 2017. Rozwój sieci wodociągowych, ich awaryjność oraz niezawodność w miastach polskich w latach 2011-2015” Praca dyplomowa magisterska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrauliki i Inżynierii Środowiska. Politechnika Warszawska. Warszawa.
[42] Świderska-Bróż M., Wolska M. 2006. „Główne przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji” Ochrona Środowiska (4): 29-34.
[43] Traunecker T. 1999. Rehabilitationstrategien fur Gas- Und Wasserrohrnetze, Universitat Stutgart.
[44] Ustawa z dnia 27października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2180 z dnia 27 listopada 2017 r.
[45] Wieczysty A. 2001. „Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę” Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Vol. 2. Warszawa.
[46] WLM-System, AQUA - TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna, ul. Brzeska 1/19 15-867 Białystok, 2017.
[47] www.wsse.gda.pl.
[48] www.wrotapomorza.pl.
[49] www.aquarius-spectrum.com.
[50] www.sejcom.eu.
[51] Zakrzewska A. 2005. Wpływ wybranych czynników na niezawodność stalowych i żeliwnych przewodów sieci wodociągowych, Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-db68fc50-ebf6-4ff5-a94e-827e4d0fc219
Identyfikatory
DOI 10.15199/17.2018.12.3