PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The legal and technical possibilities of using of scaffoldings as the ramp for disabled persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Referat jest poświęcony zagadnieniom prawnym i technicznym wykonywania pochylni dla osób niepełnosprawnych z rusztowań budowlanych. Elementy systemowe rusztowań pozwalają na zmontowanie konstrukcji, która będzie pełniła rolę pochylni i spełni wymagania warunków technicznych. Od strony prawnej najważniejszy jest fakt, że budowa pochylni wymaga zgłoszenia. W tym zakresie największe problemy może stwarzać pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dużym wyzwaniem jest także wykonanie analiz wytrzymałościowych konstrukcji z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, spowodowanych ruchem wózka. W tym zakresie w pracy zaprezentowano model numeryczny pochylni, analizę statyczną, analizę modalną oraz wyniki symulacji przejazdu osoby niepełnosprawnej na wózku. Otrzymane wyniki obliczeń komputerowych wykazały, że budowa pochylni wymaga dość dokładnych analiz numerycznych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby firmy które sprzedają rusztowania, przygotowały odpowiednią dokumentację techniczną produktów jakimi są pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
EN
The paper is devoted to the problems of legal and technical making the ramp for disabled persons with scaffolds. Scaffolding system components allow you to assemble a structure that serve as the ramp and fulfil the requirements of technical conditions. From a legal point the most important is the fact that the ramp construction needs a building application. In this regard, the greatest problems is obtaining the rights to use the property for construction purposes. A big challenge is to also perform stress analysis, taking into account of dynamic impacts caused by the movement of the trolley. In this regard, the paper presents a numerical model of the ramp, static analysis, modal analysis and results of prediction of a disabled person ride on the trolley. The results of computer calculations have shown that the construction of the ramp requires the exact numerical analysis. Therefore, the best option would be in order to scaffolding companies will prepare relevant technical documentation of products which are ramps for the disabled.
Rocznik
Strony
5--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
autor
 • Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
autor
 • Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
 • 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
 • 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.
 • 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. 2012 poz. 1468.
 • 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60.
 • 7. PN-EN 1993-1-1:Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 • 8. PN-EN 12811-1: Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: rusztowania, Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
 • 9. Błazik-Borowa E., Gontarz J. Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania. Budownictwo i Architektura 13(2) (2014) 325-332.
 • 10. Robak A. Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań. Budownictwo i Architektura 13(2) (2014) 357-365.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d98f1819-c354-48dc-a226-4e68efb1174a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.