Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d9032b2c-c43c-4a51-99fe-05e6ce7f134b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena skuteczności działania ogranicznika prędkości w pojeździe samochodowym

Autorzy Łączyński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Performance effectiveness evaluation of the speed limiter in a motor vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie zdefiniowano urządzenie zwane ogranicznikiem prędkości znajdujące się w pojeździe oraz przedstawiono aktualne wymagania dotyczące instalowania ogranicznika prędkości w pojazdach samochodowych zgodnie z Dyrektywą 92/6 EWG i Dyrektywą 2002/85 WE. Wymagania podano dla pojazdów samochodowych wyposażonych w urządzenia ograniczające prędkość należące do kategorii M2, M3 i N2. Opisano ogólną zasadę działania ogranicznika prędkości w pojeździe. Przedstawiono ogólne warunki wykonania badań ogranicznika prędkości w pojeździe z wykorzystaniem przyspieszenia pojazdu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie 89 EKG ONZ, których celem jest ocena skuteczności działania ogranicznika prędkości na podstawie wyznaczonej krzywej prędkości chwilowej pojazdu w funkcji czasu. Podano również warunki badań ogranicznika prędkości zainstalowanego w samochodzie ciężarowym marki RENAULT typu 24 FP kategorii N3 za pomocą urządzenia firmy CORRSYS-DATRON, które zostały przeprowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego w Zakładzie Homologacji i Badań Pojazdów. Wykresami zilustrowano zależności prędkości jazdy od czasu uzyskane podczas wykonanych badań. Pracę zakończono analizą wyników badań.
EN The paper describes a device, called a speed limiter, located in the vehicle and presents the current requirements for installing the speed limiter in motor vehicles in accordance with Directive 92/6 EEC and Directive 2002/85 EC. The requirements are for vehicles equipped with speed limitation devices and belonging to category M2, M3 and N2. General principle of the vehicle speed limiter operation has been described. General conditions for conducting tests of the speed limiter in vehicle using the acceleration of the vehicle in accordance with the requirements of UN-ECE Regulations 89, whose purpose is to evaluate the effectiveness of the speed limiter based on designated vehicle momentary velocity curve as a function of time, have been presented . It also quotes conditions of tests of the speed limiter installed in the RENAULT type 24 FP truck of N3 category using the device's CORRSYS-DATRON, that have been conducted at the Motor Transport Institute‘s Vehicles Type-Approval & Testing Department. The diagrams illustrate relationship between speed and time, obtained during tests. The work has been summed up with the analysis of the tests results.
Słowa kluczowe
PL pojazd samochodowy   ogranicznik prędkości  
EN motor vehicle   speed limiters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 761--768
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łączyński, J.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady nr 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992, w sprawie montażu oraz stosowania urządzeń ograniczających prędkość pojazdów silnikowych określonych kategorii na terenie Wspólnoty.
2. Dyrektywa 2002/85/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 5 listopada 2002 dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 92/6/EWG, w sprawie montażu oraz stosowania urządzeń ograniczających prędkość pojazdów silnikowych określonych kategorii na terenie Wspólnoty
3. Dyrektywa Rady nr 92/24/EWG z dnia 31 marca 1992 roku dotycząca urządzeń ograniczających prędkość lub podobnych wewnętrznych systemów ograniczania prędkości, poszczególnych kategorii pojazdów mechanicznych.
4. Dyrektywa Rady nr 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego zatwierdzania typu pojazdów mechanicznych i ich przyczep.
5. Dyrektywa Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w pojazdach.
6. Dyrektywa Komisji 2001/27/WE z dnia 10 kwietnia 2001 r., dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 88/77/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w pojazdach.
7. Dyrektywa Rady 91/542/EWG z dnia 1 października 1991 r. dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla w pojazdach
8. Dyrektywa Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, (z późniejszymi zmianami).
9. Umowa europejska, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r., ze wszystkimi zmianami (ADR)
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 58 z 2003 r. poz. 515, z późniejszymi zmianami)
11. Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d9032b2c-c43c-4a51-99fe-05e6ce7f134b
Identyfikatory