PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions and development trends of the flexible use of the European airspace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono przebieg zmian, jakie dokonały się w ostatnich dwóch dekadach w sposobie organizacji i zarządzania europejską przestrzenią powietrzną oraz wskazano kierunki doskonalenia. Na podstawie krytycznej analizy aktów prawa lotniczego Unii Europejskiej oraz dokumentów normatywnych Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol scharakteryzowano działalność obu tych organizacji w zakresie implementacji koncepcji elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (FUA). Zaprezentowano zasady i procedury tej koncepcji, jak również wybrane systemy techniczne wspomagające proces zarządzania przestrzenią powietrzną w Europie. W końcowej części artykułu opisano elementy składowe koncepcji zaawansowanego elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (AFUA) oraz korzyści wynikające z wdrożenia jej innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono ponadto funkcje scentralizowanej usługi CS4 - AFUAS, która zapewnić ma skuteczne stosowanie koncepcji AFUA w państwach członkowskich Eurocontrol. W podsumowaniu zaprezentowanych treści podkreślono znaczenie cywilno-wojskowej współpracy i koordynacji w procesie doskonalenia organizacji i operacyjnego wykorzystania przestrzeni powietrznej nad Europą.
EN
The article discusses a process of changes of the organization and management of the European airspace that have been made in the last two decades and identifies ways for improvement. Based on a critical analysis of the air legislation of the European Union and the European Organisation for the Safety of Air Navigation Eurocontrol normative documents activities of the two organisations in implementation of the Flexible Use of Airspace (FUA) concept were also described. Rules and procedures of the concept as well as some technical systems supporting the process of the airspace management in Europe were also presented in the paper. The final section of the article describes components of the Advanced Flexible Use of Airspace (AFUA) concept and benefits of the implementation of the concept’s innovative solutions. Moreover, the section shows features of the centralised service called CS4 - AFUAS, which is to ensure the effective application of the advanced concept AFUA in the Eurocontrol Member States. Finally, the author highlights the importance of civil-military cooperation and coordination in the process of improvement of the organization and use of the European airspace.
Rocznik
Tom
Strony
181--207
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Bibliografia
 • 1. An Assessment of Air Traffic Management in Europe during the Calendar Year 2012, Performance Review Report (PRR 2012), Performance Review Commission, Eurocontrol, May 2013.
 • 2. Civil-Military ATM Performance Framework, Edition 1.0, Eurocontrol, February 2015.
 • 3. Civil/Military Cooperation in Air Traffic Management, ICAO Circ 330-AN/189, 2011.
 • 4. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The creation of the Single European Sky. COM (1999) 614 final, 06.12.1999.
 • 5. Concept of operations for enhancing the ASM/ATFM/ATC processes to ensure seamless FUA operations from strategic planning to tactical use (FUA 2008 Scenario), Edition: 1.0, Edition Date:14.07.04, Eurocontrol.
 • 6. ECAC Airspace Management Handbook, Edition 1.0, 5 February 1996, Eurocontrol.
 • 7. Eurocontrol Airspace Strategy for the ECAC States. Ed. 1.0, Eurocontrol, January 2001.
 • 8. Eurocontrol Specification for the application of the Flexible Use of Airspace (FUA), Edition 1.1, Edition date: 10.01.2009, Reference nr: Eurocontrol-SPEC-0112.
 • 9. Evaluation of Civil-Military Airspace Utilisation (Civil/Military FUA Report), PRC Eurocontrol, 15 November 2007.
 • 10. Global Air Navigation Plan 2013-2028, ICAO Doc 9750-AN/963, fourth edition, 2013.
 • 11. Global Air Traffic Management Operational Concept, ICAO Doc 9854-AN/458, first edition, 2005.
 • 12. Guidance Document for the Implementation of the Concept of the Flexible Use of Airspace. Ed. 1.0, ed. date: 05.02.1996, Eurocontrol.
 • 13. Podręcznik zarządzania przestrzenią powietrzną - wytyczne do zarządzania przestrzenią powietrzną, wyd. trzecie, Eurocontrol 2014 (DzUrz ULC z 27 sierpnia 2015 r., poz. 44).
 • 14. Report on Organisational Structures and Procedures Required for the Application of the Concept of the Flexible Use of Airspace, Doc. 94.70.08, Ed. 1.0. European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme, Eurocontrol, 10.01.1994.
 • 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004 z dnia 10 marca 2004 r., ustanawiające ramy tworzeniajednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (DzUrz UE L 96 z 31.3.2004 r., s. 1).
 • 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 550/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (DzUrz UE L 96 z 31.3.2004 r., s. 10).
 • 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 551/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (DzUrz UE L 96 z 31.03.2004, s. 20).
 • 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (DzUrz UE L 96 z 31.3.2004 r., s. 26).
 • 19. Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (DzUrz UE L 300, z 14.11.2009 r., s. 34).
 • 20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (DzUrz UE L 342 z 24.12.2005 r., s. 20).
 • 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (DzUrz UE L 201 z 3.8.2010 r., s. 1).
 • 22. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (DzUrz UE L 128 z 9.5.2013, s. 1).
 • 23. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz zmieniające rozporządzenie (UE)nr 691/2010 (DzUrz UE, L 185 z 15.7.2011 r., s. 1).
 • 24. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (DzUrz UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 19).
 • 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (DzU nr 210, poz. 1324).
 • 26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (DzU nr 173, poz. 1074).
 • 27. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 117, poz. 741).
 • 28. Statement by the Member States on military issues related to the SES (Official Journal of the European Union, L 96, 31.3.2004, p. 9).
 • 29. The 2015 Airspace Concept & Strategy for the ECAC Area & Key Enablers, ed. 2.0, Eurocontrol, 28 February 2008.
 • 30. Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (DzU z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d8c09811-ce3f-4dbb-ba20-96fe6283dfee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.