Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d7fdea92-74b1-4a0d-914a-826265578365

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Zmiany dotyczące reklamacji w nowej ustawie o prawach konsumenta

Autorzy Zymonik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Changes concerning complaints in the new law of consumer rights
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu było wskazanie kluczowych zmian w zakresie relacji sprzedawca-konsument. Analizę problemu odniesiono do nowej ustawy o prawach konsumenta z 2014 roku. Na tle pojęcia zmiany jako kategorii zarządzania podjęto próbę oceny nowych rozwiązań reklamacyjnych przyjętych w ustawie. Dotychczasowe rozwiązania okazały się bowiem niespójne i mało przejrzyste. Wynikiem analizy problemu było wskazanie zalet i wad zmian. Jako zaletę wymieniono m.in. jednolitość organizacyjną i wydłużenie czasu związanego z odpowiedzialnością sprzedawcy. Nadal jednak nowe rozwiązania nie precyzują ściśle podstawowych pojęć związanych z osobą konsumenta i terminami dochodzenia roszczeń.
EN The aim of the article was to identify the key changes in the seller-consumer relationship. Analyzed problem is presented in the context of the new law of consumer rights of 2014. From the perspective of the definition of change, as category of management, new complaints regulations in this law are assessed. Previous solutions were inconsistent and not transparent enough. The result of the analysis of the problem indicating advantages and disadvantages of changes. For example, an advantage is organizational uniformity and longer time of liability of the seller. Still, the new solutions do not specify basic concepts related to the person of the consumer and the terms of claims recovery.
Słowa kluczowe
PL konsument   sprzedawca   reklamacja   odpowiedzialność  
EN complaint   consumer rights   seller-consumer relationship   consumer   liability  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2015
Tom R. 47, nr 10
Strony 15--20
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Zymonik, K.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Bibliografia
1. Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
2. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
3. Bartunek J.M., Moch M.K., Third-order Organizational Change and Mystical Tradition. „Journal of Organizational Change", 1994, 7, (l), 24-41.
4. Drucker P.,Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 199/44/WE z 25.5.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, (Dz. Urz. WE L 171/1999, s. 12).
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE w sprawie konsumentów, zmieniające dyrektywę Rady 93/13/ EWG i dyrektywę 1999/44/We Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz. Urz. WE L 304/2011).
7. Ferreira M.P, Armagan S., Using Social Networks as a Complementary Perspective to theStudy of Organizational Change. "Brazilian Administration Review", BAR, Curitiba, Aprii/June 2011, (2), v. 8, 168-184.
8. S.Huber G.R, Organizational Learning: The Contributing Processes and Literatures, "Organizational Science", 1991, (2), 88-115.
9. Kurowska A., Implementacja dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej do porządków prawnych wybranych państw członkowskich, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego I Porównawczego", 2008, vol.6.
10. Martin R., Breaking the Code of Change:0bservations and Critique. In M.Beer, Nohria.(Ed.) Breaking the Code ofChange, 2000, 449-473, Boston: Harvard Business School Press.
11. Mincberg H.,Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
12. Pecyna M.,Sprzedaż konsumencka de legeferenda, „Transformacja prawa prywatnego", 2012, nr 2.
13. Parastuty Z., Schwarz EJ., Breinenecker R.J., Harmas R., Organizational change a review of theoretical conceptions that young firm change, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2015.
14. Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1985.
15. Strużyński M., (red.naukowy), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
16. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
17. Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
18. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 poszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej orazo zmianie kodeksu cywilnego, (Dz.U. Nr 14, poz. 1176).
19. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz.U. Nr 116, poz.827).
20. Zymonik K.,Prawo konsumenta do informacji o produkcie w sprzedaży konsumenckiej, [w:] Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
21. Zymonik K.,Odpowiedzialność za produkt w innowacyjnym przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2015.
22. http://wyborcza.pVl,75248,16971800,Piec_lat_rekojmi__Bat_na_partaczy_mieszkan.html (11.3.2015)
23. http://ceresit-pro.pl/abc-przedsiebiorcy/prawo/dluzsza-rekojmia-to-wyzsze-ceny-mieszkan (11.3.2015)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d7fdea92-74b1-4a0d-914a-826265578365
Identyfikatory
DOI 10.15199/46.2015.10.3