Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d6587ddc-009e-444e-b506-686004d049aa

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Autorzy Bąkowski, W.  Dyr, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A conception of the valuation of the vehicles' maintanance system in municipal public transport services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich.
EN Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 and the Act of 16 December 2010 on public transport, are laid down new rules for the organization and financing of public transport. The paper presents the impact of these acts on the functioning of local and regional passenger transport.
Słowa kluczowe
PL usługi użyteczności publicznej   transport regionalny   transport publiczny  
EN public services   regional transport   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 7-8
Strony 20--29
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bąkowski, W.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
autor Dyr, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
[1] Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
[2] Bąkowski W., Analiza sytuacji strategicznej i kierunki zmian w branży przedsiębiorstw PKS, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2003, nr 4.
[3] Bąkowski W., Strategia odnowy taboru jako jeden z warunków konkurencyjności transportu samochodowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowo-techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie 2003, nr 107.
[4] Bean C. J., Robinson L. Jr, Marketing's role in the knowledge economy, „The Journal of Business & Industrial Marketing” 2002, No. 2-3.
[5] Biała księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144.
[6] Bogdanowicz S., Warunki uczciwej konkurencji w transporcie, „Problemy Ekonomiki Transportu” 1996, nr 2.
[7] Burnewicz J., Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030, (rok bazowy: 2010). Gdańsk, luty 2012 (ekspertyza dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
[8] Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
[9] Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
[10] Dyr T., Dylematy ustalania rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 9.
[11] Dyr T., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 1-2.
[12] Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
[13] Glannakouris K., Population and social conditions, „Statistics in Focus” 2008, No. 72.
[14] Hamel G., Prahalad C. K., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review 1990, May-June.
[15] Komunikat Komisji: Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości. COM(2006) 571 wersja ostateczna.
[16] Krugman P. R., Wells R., Mikroekonomia, PWN Warszawa 2012.
[17] Low J., Kalfut P. C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
[18] Misiurski P., Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, „"Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2012, nr 11.
[19] Mitręga M., Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, „Marketing i Rynek” 2005, nr 2.
[20] Namasivayam K., Denizci B., Human capital in service organizations: identifying value drives, „Journal of Intellectual Capital” 2006, No. 3.
[21] Pierścionek Z., Źródła rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 10.
[22] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70: Dz. Urz. WE 2007, L. 315 z 3.12.2007, s. 1-13.
[23] Sitek E., Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, „Ekonomista” 1997, nr 5-6.
[24] Skawińska E., Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
[25] Stankiewicz M. J. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TN|oIk, Toruń, 2002.
[26] Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Załącznik do uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), M.P. 2013, poz. 75.
[27] Transport – wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
[28] Transport in Figures 2013, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport in co-operation with Eurostat, European Union, 2013.
[29] TRANSvisions, Contract A2/78-2007: Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final Report, March 2009.
[30] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13.
[31] Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
[32] Wyszomirski O., Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d6587ddc-009e-444e-b506-686004d049aa
Identyfikatory